Oznámenie o strategickom dokumente “Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016-2022″

Obec Margecany, v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje verejnosti, že dňa 10. 12. 2015 bolo obci doručené oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016-2022“

Zároveň Vám oznamujeme, že do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  v obciach (mestách), ktoré sú zverejnené v prílohe.

Stanoviská verejnosti k Oznámeniu  strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016-2022″ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu :

Okresný úrad Košice

Odbor starostlivosti o životného prostredia

Komenského 52

040 01 Košice

Oznámenie je zverejnené aj na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese“

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravneho-kraja-1

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Zverejnené dňa 14. 12. 2015

Zvesené dňa 29. 12. 2015

Zaujalo vás to? Zdieľajte: