Oznámenie o strategickom dokumente ,,Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

Obec Margecany, v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

oznamuje verejnosti,

že dňa 23. 4. 2019 bolo obci doručené oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“.

Oznámenie je zverejnené na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-presovskeho-samospravneho-kraja 

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu :

Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

 Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie sa odporúča dohodnúť vopred telefonicky na tel. č.: 051/7082219 alebo emailom: alena.sekerakova@minv.sk).

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Zverejnené dňa 26. 4. 2019

Príloha:

Informácia o strategickom dokumente – Plán udržateľnej mobility PSK

Zaujalo vás to? Zdieľajte: