Oznámenie o strategickom dokumente – Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

Obec Margecany, v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

oznamuje verejnosti,

že dňa 11. 6. 2019 bolo obci doručené oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“.

Oznámenie je zverejnené na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu :

Okresný úrad Košice

Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja

Komenského 52

041 26  Košice

denisa.horenska@minv.sk

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 9. posch., č. dverí 902 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

Zverejnené dňa 14. 6. 2019

Príloha:

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja – oznámenie o strategickom dokumente (.pdf)

Zaujalo vás to? Zdieľajte: