Oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 – 2027“

Oznámenie o strategickom dokumente

 „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 – 2027“ a o mieste a čase jeho sprístupnenia

Obec Margecany, ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

oznamuje verejnosti,

že dňa 11.03.2021 bola obci doručená správa o hodnotení strategického dokumentu

„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 – 2027“.

Zároveň Vám oznamujeme, že do správy o hodnotení strategického dokumentu možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  na tunajšom obecnom úrade počas pracovných dní počas úradných hodín na č. dv. 210 do 06.04.2021 vrátane, oznámenie doručené obci je zverejnené aj na internetovej stránke obce www.margecany.sk a ako príloha tohto oznámenia.

Správa hodnotení strategického dokumentu je zverejnená aj na stránke MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosi 

Písomné stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 – 2027“ je možné predkladať najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu:

Okresný úrad Košice

Odbor starostlivosti o životného prostredia

Komenského 52

041 01 Košice

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Zverejnené dňa 15.03.2021                                                  Zvesené dňa 06.04.2021

Zaujalo vás to? Zdieľajte: