Oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 – 2027“ a o mieste a čase jeho sprístupnenia

Obec Margecany, ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje verejnosti, že dňa 18. 5. 2020 bolo obci doručené oznámenie o strategickom dokumente

„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 – 2027“.

Zároveň Vám oznamujeme, že do oznámenia o strategickom dokumente možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  na tunajšom obecnom úrade počas pracovných dní počas úradných hodín na č. dv. 210 do 1. 6. 2020 vrátane, oznámenie doručené obci je zverejnené aj na internetovej stránke obce www.margecany.sk a ako príloha tohto oznámenia.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na stránke MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosi

Písomné stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 – 2027“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu:

Okresný úrad Košice

Odbor starostlivosti o životného prostredia

Komenského 52

041 01 Košice

Príloha:

Oznámenie o strategickom dokumente – Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2020-2027

Zverejnené dňa 18. 5. 2020                                             

Zaujalo vás to? Zdieľajte: