Oznámenie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v k. ú. Margecany – verejná vyhláška

Obvodný pozemkový úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves v súlade s §14 ods. 4 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov zverejňuje schválenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Margecany.

Verejná vyhláška

Zaujalo vás to? Zdieľajte: