Oznámenie o rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Krompachy (mimo) – Kysak“

Obec Margecany, ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

oznamuje verejnosti,

že dňa 08.06.2020 bolo obci doručené oznámenie o rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti

„Modernizácia železničnej trate Žilina  – Košice, úsek trate Krompachy (mimo) – Kysak“

Pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti „Modernizácia železničnej trate Žilina  – Košice, úsek trate Krompachy (mimo) – Kysak“ je možné predkladať najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľudovíta Štúra 35/1

812 35 Bratislava

Zverejnené dňa 8. 6. 2020

Príloha:

Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti – Modernizácia železničnej trate Krompachy(mimo) – Kysak

Zaujalo vás to? Zdieľajte: