OZNÁMENIE o oznámení o strategickom dokumente „Územný plán obce Košická Belá“

OZNÁMENIE o oznámení o strategickom dokumente „Územný plán obce Košická Belá“ a o mieste a čase jeho sprístupnenia verejnou vyhláškou.

Obec Margecany, v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

oznamuje verejnosti,

že dňa 12. 12. 2014 bolo obci doručené oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Košická Belá“.

Zároveň Vám oznamujeme, že do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  na tunajšom úrade počas pracovných dní v pracovnej dobe do 26. 12. 2014.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Košice – okolie, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Hroncová 13, 041 70 Košice do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Zverejnené dňa 17. 12. 2014

Zaujalo vás to? Zdieľajte: