OZNÁMENIE o dodatočnom stavebnom povolení VEREJNOU VYHLÁŠKOU – Ing. Michal Čarnogurský

OBEC  MARGECANY, stavebný úrad

Číslo: 173/2021DSP-VV        

V Margecanoch dňa 19.07.2021

OZNÁMENIE

o dodatočnom stavebnom povolení podľa § 88a a primerane § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov

VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Obec Margecany, stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,

o z n a m u j e

občanom a právnickým osobám obce Margecany, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkov včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 19.07.2021 bolo vydané dodatočné stavebné povolenie č. 173/2021/DSP vo veci Ing. Michal Čarnogurský, Partizánska 3/3, 055 01 Margecany – žiadosť o dodatočné povolenie stavby oplotenia na pozemku parc. CKN č. 795/16, trvalý trávny porast, katastrálne územie Margecany, ktoré tvorí prílohu tejto verejnej vyhlášky.

P O U Č E N I E :

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia a to prostredníctvom obce Margecany. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, ak účastník konania pred právoplatnosťou rozhodnutia vyčerpal všetky predchádzajúce opravné  prostriedky. Deň oznámenia je pri oznámení verejnou vyhláškou 15. deň jej vyvesenia.

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Zverejnené dňa: 19. 7. 2021

Príloha verejnej vyhlášky:

Dodatočné stavebné povolenie č. 173/2021/DSP vo veci Ing. Michal Čarnogurský, Partizánska 3/3, 055 01 Margecany – žiadosť o dodatočné povolenie stavby oplotenia na pozemku parc. CKN č. 795/16, trvalý trávny porast, katastrálne územie Margecany

Situácia umiestnenia stavby

Zaujalo vás to? Zdieľajte: