Oznam o voľnom pracovnom mieste

Obec Margecany  v súlade s § 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme informuje o voľnom pracovnom mieste na funkciu odborného zamestnanca Školského úradu, Obchodná 7, 055 01 Margecany.  

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:

(v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme; § 7, ods. 3 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a o zmene a doplnení niektorých zákonov) :

 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre niektorý druh a typ školy (ZŠ) v zmysle  vyhlášky MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé  kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
 • vykonal prvú atestáciu (§ 34 ods.2 b) zákona č. 317/2009).

Ďalšie požiadavky :

 • občianska bezúhonnosť,
 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • znalosť školskej legislatívy a súvisiacich právnych predpisov,
 • práca s PC.

Zoznam požadovaných dokladov :

 • žiadosť do zamestnania,
 • overená kópia dokladov o vzdelaní,
 • profesijný životopis,
 • doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Žiadosť s požadovanými  dokladmi doručte do 24. 07. 2013  na adresu :

Obecný úrad , Obchodná 7, 055 01 Margecany.

Obálku označte:  Pohovor na ŠÚ. Neotvárať.

Voľné pracovné miesto bude obsadené na základe pohovoru pred komisiou.                                    

V Margecanoch dňa 19. 6. 2013

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: