Optická trasa pre pripojenie stožiaru TOWERCOM a. s. Gelnica na optickú sieť orange a. s.

OZNÁMENIE O ZAČATÍ prác a výkonu oprávnení vyplývajúcich z § 66 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

Spoločnosť Towercom, a. s. IČO: 36 364 568, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ elektronickej komunikačnej siete v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZEK“), v zastúpení M-TEL, s.r.o., IČO: 36172961, so sídlom Južná trieda 74, 040 01 Košice, týmto

oznamuje začatie stavby a stavebných prác súvisiacich s realizáciou stavby:

„Optická trasa pre pripojenie stožiaru Towercom a.s. Gelnica na optickú sieť Orange a.s.“, (ďalej len „stavba“).

Stavba bola povolená územným rozhodnutím č. 543/2021/ÚR, dňa 25.10.2021, vydaným stavebným úradom Obec Margecany.

Účelom a cieľom stavby je vybudovanie optickej trasy verejnej elektronickej komunikačnej siete (ďalej iba „VEKS“) s prepojením na telekomunikačnej stanice mobilnej siete VEKS za účelom zvýšenia kapacity a kvality služieb v oblasti.

Ďalšie informácie sú v priloženom oznámení:

Oznámenie o začatí prác – Towercom_GELNICA_Obec Margecany

Zaujalo vás to? Zdieľajte: