OKRESNÝ METODICKÝ DEŇ

Dňa 26. 5. 2010 Školský úrad v Margecanoch zorganizoval Okresný metodický deň, ktorý sa konal v ZŠ s MŠ Prakovce a v ZŠ Kluknava. Metodický deň bol rozdelený do dvoch častí, prvá časť bola zameraná na využitie interaktívnej tabule vo vyučovacom procese a druhá na rozbor a diskusiu o školskom vzdelávacom programe (ŠkVP).

V ZŠ s MŠ Prakovce sa stretli učitelia slovenského jazyka a cudzích jazykov AJ, NJ, RJ. Lektorky prezentovali otvorenú vyučovaciu hodinu, uplatňovanie moderných vyučovacích metód a využitie interaktívnej tabule vo vyučovacom procese. V druhej časti bol rozbor a diskusia o ŠkVP – učebných osnovách, učebných plánoch ( časovo – tematických plánoch ) jednotlivých predmetov. Veľkým prínosom bola lektorka, autorka učebníc pre SJ 5. a 6. ročník Doc. PaeDr. Jana Kesselová CSc. z PF Prešov, ktorá rozobrala jednotlivé témy a spôsoby, metódy ich využitia na vyučovacích hodinách. Veríme, že jej poznatky a vedomosti obohatili našich učiteľov, ktorí ich uplatnia vo výchovno – vzdelávacom procese na svojich školách.

V ZŠ Kluknava sa zišli učitelia 1. stupňa ZŠ a tiež učitelia nultých ročníkov, špeciálnych tried, matematiky, fyziky, chémie, informatiky, technickej výchovy, školského klubu detí. Pán D. Rusin, zástupca firmy Stiefel Eurocard, s.r.o. informoval prítomných učiteľov o nových možnostiach využitia interaktívnej tabule. Predviedol nové programy a ich využitie vo vyučovacom procese. Potom sa učitelia rozišli do tried podľa jednotlivých predmetov a program pokračoval ukážkami práce s interaktívnou tabuľou a diskusiou o učebných osnovách a plánoch.

V ZŠ s MŠ Helcmanovce zasadal klub telesnej výchovy a na programe boli tréningy v posilňovni, florbal- ukážky techniky a taktiež prebiehal rozhovor a diskusia o ŠkVP, učebných osnovách, učebných plánoch.

V Kojšove sa stretli učitelia zemepisu, prírodopisu a dejepisu, kde bola pre nich pripravená geologicko – prírodovedná exkurzia po náučnom chodníku k nádhernému skalnému mestečku Turniská. Nové poznatky, ktoré získali priamo v prírode obohatili ich vedomosti o krásach regiónu, ktoré následne využijú v praxi.

Sme presvedčený, že Okresný metodický deň priniesol pre všetkých učiteľov poznatky o nových metódach, formách, o nových technológiách, učebných pomôckach a prispel k výmene skúseností, ktoré využijú vo svojej ďalšej práci vo výchovno – vzdelávacom procese.

ŠÚ Margecany

Zaujalo vás to? Zdieľajte: