Odhalenie pamätných tabúľ projektu Regenerácia sídla Margecany

Obec Margecany prihlásila projekt „Regenerácia sídla obce“ o cenu Európskeho týždňa mobility na regionálnej úrovni, ktorý sa v značnej miere týka dopravy:

  • úprava, obnovenie, rekonštrukcia a debarierizácia miestnych komunikácií,
  • nový mobiliár – nové dopravné značenie, rozšírené a zmodernizované verejné osvetlenie, stojany na bicykle, informačné prvky v podobe tabúľ, smerovníkov, hodín a značenia, upravené a označené miesta na státie motorových vozidiel, aj pre imobilných,
  • rozšírenie peších a oddychových zón, výsadba zelene, nové odpadkové koše,
  • rozšírenie centrálnej a pešej zóny s fontánou pre zlepšenie klimatických vlastností ovzdušia,
  • nástupné ostrovčeky autobusovej dopravy a dva prístrešky pre autobusové nástupište a upravené podmienky pre statickú dopravu a pohyb chodcov a zdravotne postihnutých občanov.

Vo fotogalérii je zachytené odhaľovanie pamätných tabúľ k zmienenému projektu „Regenerácie sídla Margecany“ v priestore pred železničnou stanicou a zóne pred OcÚ.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: