Odborný zamestnanec školského úradu

O Z N A M

Obec Margecany v súlade s § 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme informuje o voľnom pracovnom mieste na funkciu

odborného zamestnanca Školského úradu, Obchodná 7, 055 01 Margecany.

Požadované kvalifikačné predpoklady

(v zmysle § 7, ods. 3 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a o zmene a doplnení niektorých zákonov) :

– odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre niektorý druh a typ školy (ZŠ) v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú

kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

– minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

Ďalšie požiadavky :

– občianska bezúhonnosť

– riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti

– ovládanie štátneho jazyka

– zdravotná spôsobilosť

Zoznam požadovaných dokladov :

– žiadosť do zamestnania

– overenú kópiu dokladov o vzdelaní

– profesijný životopis

– doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

– potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe.

Žiadosť s požadovanými dokladmi doručte do 26.7. 2010 na adresu:

Obecný úrad , Obchodná 7, 055 01 Margecany.

Voľné pracovné miesto bude obsadené na základe pohovoru pred komisiou.

V Margecanoch dňa 28. 6. 2010, Ing. Igor Petrik, starosta obce, v.r.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: