Výrub drevín

Výrub drevín, na ktorý sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (obce)

Ak zákon o ochrane prírody neustanovuje inak, na výrub dreviny sa podľa § 47 ods. 3 prvá veta zákona o ochrane prírody vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (obce).

Súhlas na výrub dreviny vydáva obec v súlade s § 47 a 48 zákona o ochrane prírody, a to formou rozhodnutia a na jeho vydanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Konanie týkajúce sa výrubu dreviny začína na základe písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny. Vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 1.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny obsahuje tieto náležitosti (§ 17 ods. 7 vykonávacej vyhlášky):

 1. meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
 2. katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
 3. súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom),
 4. špecifikáciu dreviny, ktorá sa ma vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
 5. odôvodnenie žiadosti.

Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu pozemku ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub (§ 47 ods. 3 druhá veta zákona o ochrane prírody).

Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody orgán ochrany prírody (obec) prihliada na:

 1. druh a zdravotný stav dreviny,
 2. funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,
 3. to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja.

Obdobie vegetačného pokoja je určené od 1. októbra do 31. marca (§ 17 ods. 9 vykonávacej vyhlášky).

Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je podľa § 17 ods. 10 vykonávacej vyhlášky najmä preukázanie:

 1. zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,
 2. nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo,
 3. narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.

Súhlas na výrub dreviny sa podľa zákona o ochrane prírody nevyžaduje:

 1. Na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou do 10 m2 [§ 47 ods. 4 písm. a) zákona o ochrane prírody]. Ustanovenie sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene (§ 47 ods. 5 zákona o ochrane prírody).
 2. Pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu [§ 47 ods. 4 písm. b) zákona o ochrane prírody].
 3. Pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku [§ 47 ods. 4 písm. c) zákona o ochrane prírody]. Ten, kto z tohto dôvodu drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody (obci) najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu (§ 47 ods. 6 zákona o ochrane prírody).
 4. Ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov [§ 47 ods. 4 písm. d) zákona o ochrane prírody].

Náhradná výsadba (§ 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody).

Orgán ochrany prírody (obec) uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy.

Správne poplatky

Podľa položky 160 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa spoplatňuje podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa zákona o ochrane prírody nasledovne:

1. fyzická osoba – 10 €

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou – 100 €

Príloha č. 1

Žiadosť o povolenie výrubu

oficiálna stránka obce