Sadzobník poplatkov

Výber zo Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
 
 
  Časť Položka
I. Všeobecná správa  1,2,3,4,6,8,9,15
II. Vnútorná správa  16,18,19
III. Pôdohospodárstvo  38
V. Stavebná správa  59,60,60a,61,62,62a
VI. Doprava  79,80,80a,82,83,84,85
VIII. Finančná správa a obchodná činnosť  140,142,143,144
X. Životné prostredie  160,161,162
  Ostatné poplatky  

 

I. ČASŤ
VŠEOBECNÁ SPRÁVA
 
 
Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. fyzická osoba
16,50 eura
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie
165,50 eura
 
Poznámky:
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie
z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo
spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú
aj začatú stranu
2 eurá
b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného
potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného
výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí
5 eur
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove,  za každú aj začatú stranu
v slovenskom jazyku
2 eurá
v cudzom jazyku
3 eurá
d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných
potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským
úradom v Slovenskej republike
9,50 eura
 
Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
Od poplatkov podľa písmena e) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o
získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov.
 
Poznámky
1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

Položka 3
1. Osvedčenie
 
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis
2 eurá
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý
odtlačok a za každý podpis
5 eur
c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia
zahraničných verejných listín (apostilla)
10 eur
   
 
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.
 
Splnomocnenie
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.
 
Poznámka
Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Položka 4
Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o
b) matriky, živnostenské registre a iné podobné registre
3 eurá
c) protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy,
za každú aj začatú stranu vybavenia
3 eurá
e) osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov uvedených v písmenách a) až d), za každú stranu
1. v slovenskom jazyku
2 eurá
2. v cudzom jazyku
3 eurá
 
Poznámka
Poplatky podľa písmena c) tejto položky sa vyberajú po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
 
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené štátne organizácie lesného hospodárstva.

Položka 6
a) Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon
spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka
4,50 eura
b) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady
za  zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený
preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon
spoplatňovaný  podľa inej položky sadzobníka
16,50 eura
c) Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak
nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky
sadzobníka
6,50 eura
d) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady
za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený
preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch
po sebe nasledujúcich rokoch
33 eur
 
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu.
2. Od poplatku podľa písmena a), b) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva preukaz (osvedčenie) ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v preukaze (osvedčení) zistená chyba zapríčinená výrobcom preukazu (osvedčenia) alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý preukaz (osvedčenie) vydal.

Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby
alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle)
5 eur
 
Oslobodenie
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.

Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných
predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania
16,50 eura
 
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom
záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.
 
Položka 15
 Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
 1. fyzická osoba 9,50 eura
 2. právnická osoba 165,50 eura
 
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

 

II. ČASŤ
VNÚTORNÁ SPRÁVA
 
 
Položka 16
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík
2 eurá
Položka 17 – NOVÁ
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky                                                                                                 10 eur
Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náb. spoloč.                                                    10 eur

Položka 18
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným  než príslušným
matričným úradom15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky
20 eur
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným
matričným úradom15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky
20 eur
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby
20 eur
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo  úradne určenej miestnosti15)
70 eur
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než  príslušným
matričným úradom15) medzi štátnym  občanom  Slovenskej
republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami
35 eur
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky
a cudzincom
70 eur
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami
200 eur
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá
na území Slovenskej republiky trvalý pobyt16)
200 eur
 
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.
 
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad, 15) ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.
4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

Položka 19
Zmena
 
 
a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska
3 eurá
 
b) priezviska maloletých detí
33 eur
 
 
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch
100 eur
 
 
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.
 
 
Poznámky
1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.
3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.
4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
 
 
 
III. ČASŤ
PÔDOHOSPODÁRSTVO
 
 
Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka
 
a) týždenný
1,50 eura
b) mesačný
3 eurá
c) ročný
7 eur
d) trojročný
17 eur
 
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.
 
 
V. ČASŤ
STAVEBNÁ SPRÁVA
 
 
Položka 59
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu
40 eur
2. pre právnickú osobu
100 eur
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
20 eur
 
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, 11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
 
Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením ( za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
 
1. na stavbu rodinného domu
50 eur
2. na stavbu bytového domu
200 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu napr. chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2
25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2
50 eur
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu
35 eur
2. bytových domov
100 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30 eur
3. na vodné stavby, napríklad na studne, vsaky nad 5 m2,
malé čistiarne odpadových vôd, jazierka
30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská 30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr.
letné kuchyne, bazény, sklady
30 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 50 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 50 eur
3. na vodné stavby, napríklad na studne, vsaky nad 5 m2,
malé čistiarne odpadových vôd, jazierka
50 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská 50 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napr. prístrešky ,sklady 50 eur
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto
stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e)
20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane 100 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane 200 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane 400 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane 600 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane 800 eur
nad 10 000 000 eur 1 000 eur
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska,
ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby
 50 eur
 
Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písm. g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť a.s.
 
Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok./písmená a) a b)
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 
Položka 60a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
 
1. právnickú osobu 100 eur
2. fyzickú osobu 30 eur
b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
 
1. právnickú osobu 50 eur
2. fyzickú osobu 20 eur
c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
1. právnickú osobu 30 eur
2. fyzickú osobu 10 eur
d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej
stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia
80 eur
e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa
nezachovala pôvodná dokumentácia stavby
10 eur
f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe
30 eur
g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 10 eur
 
Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby
trojnásobok sadzby
ustanovenej v položke 60

Položka 62
a) Žiadosť o povolenie
 
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným
konaním o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60
30 eur
2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá pre každý objekt)
 
pre právnickú osobu 50 eur
pre fyzickú osobu
20 eur
3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha
do 15 m2 vrátane 60 eur
od 15 m2 do 40 m2 vrátane
200 eur
nad 40 m2
430 eur
4. terénnych úprav pre
 
právnickú osobu 100 eur
fyzickú osobu 20 eur
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti   
100 eur
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia 
20 eur
 
Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1. rodinný dom
35 eur
2. bytový dom
120 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu napr. chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2
25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2
50 eur
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu
25 eur
2. bytových domv
50 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami
20 eur
2. na prípojky na existujúcu rozvodnú sieť
20 eur
3. na vodné stavby, napríklad na studne, vsaky nad 5 m2,
malé čistiarne odpadových vôd, jazierka
20 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská
20 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám,
napr. letné kuchyne, bazény, sklady
20 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 30 eur
2. na prípojky na existujúcu rozvodnú sieť 30 eur
3. na vodné stavby, napríklad na studne, vsaky nad 5 m2,
malé čistiarne odpadových vôd, jazierka
30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská 30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám,
napr. letné kuchyne, bazény, sklady
30 eur
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) 20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane 60 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane 120 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane 250 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane 400 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane 530 eur
nad 10 000 000 eur 660 eur
 
Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
 
Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok.
2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba na účely vydania kolaudačného rozhodnutia.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby na účely vydania kolaudačného rozhodnutia.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 
 
VI. ČASŤ
DOPRAVA
 
 
Položka 79
a) Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi  
 …  
3. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu autobusovú linku v obci
25 eur
4. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov
na viac autobusových liniek
180 eur
b) Vykonanie zmeny v dopravnej licencii podľa písmena a)
 50 %
podľa príslušnej
sadzby
d) Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmenu 15 eur
 
Splnomocnenie
1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.
2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.
3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.
4. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.
5. Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmen n) a r) sa vyberie správny poplatok vo výške 50 % príslušnej sadzby.
6. Od poplatku podľa písmena d) je oslobodený dopravca, ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy o službách vo verejnom záujme uzatvorenej s objednávateľom dopravných služieb.
 
Položka 80
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len „nadmerná preprava“ a „nadrozmerná preprava“),
a) za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer
 
1. nadrozmerná preprava
 
1.1. pri prekročení prípustnej šírky24) vrátane nákladu
(vyjadrené v cm) je
 
do 300,0
20 eur
od 300,1 do 350,0
30 eur
od 350,1 do 400,0
40 eur
od 400,1 do 500,0
75 eura
za každých ďalších aj začatých 10 cm
20 eur
1.2. pri prekročení prípustnej výšky24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
do 400,0
20 eur
od 400,1 do 450,0
40 eur
od 450,1 do 500,0
115 eur
za každých ďalších aj začatých 10 cm
20 eur
1.3. pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky24) vrátane nákladu, ak celková dĺžka jednotlivého vozidla alebo jazdnej súpravy (vyjadrené v m) je
do 12,00
20 eur
od 12,01 do 22,00
115 eur
nad 22,01
190 eur
a za každých ďalších aj začatých 5, 0 m
55 eur
2. nadmerná preprava
 
2.1. pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti, 25) ak celková hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v t) je
do 20,00
115 eur
od 20,01 do 30,00
190 eur
od 30,01 do 50,00
300 eur
za každých ďalších aj začatých 10 t
75 eur
2.2. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu 25
a) (nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je
od 3,01 do 5,00
95 eur
od 5,01 do 10,00
150 eur
od 10,01 do 15,00
270 eur
od 15,01 do 20,00
380 eur
a za každých ďalších aj začatých 5 %
190 eur
b) za každú jednotlivú tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky
1. nadrozmerná preprava
190 eur
2. ostatné prípady
380 eur
c) za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku
1. za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer, ak celková hmotnosť stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača
1.1. neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m
a nie sú prekročené prípustné hmotnosti na nápravu
115 eur
1.2. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku
4, 5 m alebo sú prekročené hmotnosti na jednu nápravu
230 eur
2. za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac troch mesiacov
2.1. pri splnení podmienok podľa bodu 1.1
570 eur
2.2. pri splnení podmienok podľa bodu 1.2
1 150 eur
 
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti so žatevnými a zberovými prácami.
 
Splnomocnenie
1. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.
2. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na trojnásobok, ak sa už táto preprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.
3. Správny orgán môže pri nadmerných alebo nadrozmerných prepravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.
 
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu. Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny orgán.
2. Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci prepravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú prípustné miery.24), 25), 25a)
3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške alebo v dĺžke.
4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj motorové vozidlá určené na tlačenie súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové vozidlá zapojené v súprave, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych obtiažnych úsekov prepravnej cesty.
5. Pri preprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1], sa celková výška poplatkov určí ako súčet sadzieb uvedených v písmene a) bode 1 (1.1 až 1.3).
6. Prekročenie celkovej prípustnej hmotnosti sa posudzuje ako u jazdnej súpravy, tak aj u jednotlivého vozidla v súprave. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých je vyššia sadzba. Za prekročenie prípustnej celkovej hmotnosti do 3,0 % sa poplatok nevyberá.
7. Pri nadmernej preprave sa celková hmotnosť vozidla určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.
8. Pri určení poplatku za prekročenie prípustnej hmotnosti na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá.
9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy súvisle za sebou, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9, 5 tony.
10. Pri preprave, pri ktorej je súčasne prekročená prípustná celková hmotnosť a prípustné nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2.1 a 2.2.
11. Ak ide o prepravu, pri ktorej sú prekročené prípustné rozmery24) aj prípustná hmotnosť, 25), 25a) poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1 a 2.
12. Ak ide o tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky, pripočíta sa k sadzbe vypočítanej podľa písmena a) ešte sadzba podľa písmena b).
13. Poplatky podľa písmena c) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o prepravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania vo vzdialenosti 30 km.

Položka 80a
Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80
1. do 24 hodín od doručenia žiadosti
75 eur
2. do 48 hodín od doručenia žiadosti
55 eur
 
Poznámka
Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote.

Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie 25af)
 
a) diaľnic a rýchlostných ciest
200 eur
b) ciest
120 eur
c) miestnych komunikácií
80 eur
 
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

Položka 83
e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy
a miestnych komunikácií
70 eur
f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky
ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií
40 eur

Položka 84
a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej
komunikácie na cestu I., II. a III. triedy
75 eur
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu
40 eur
 
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.
 
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

Položka 85
a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom
pásme pozemnej komunikácie     
115 eur
b) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom
pásme pozemnej komunikácie  na umiestnenie reklamného,
informačného a propagačného zariadenia     
500 eur
c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie
na susedné nehnuteľnosti     
30 eur
d) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového
priecestia železnice s
 
1. cestou
115 eur
2. miestnou komunikáciou
75 eur
 
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.
 
Poznámka
Poznámka 1 k položke 84 tu platí obdobne.
 
 
VIII. ČASŤ
FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ
 
Položka 140
a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:
1. číselné lotérie 331,50 eura
2. okamžité lotérie 331,50 eura
3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj
1 500 eur
4. charitatívne lotérie alebo stávkové hry okrem
kurzových stávok
331,50 eura
5. žrebové peňažné lotérie alebo žrebové
peňažno-vecné lotérie
331,50 eura
6. kurzové stávky 3 319 eur
7. hazardné hry v kasíne 6 700 eur
8. bingo vrátane špeciálneho binga 3 319 eur
9. hry prevádzkované prostredníctvom technických
zariadení obsluhovaných priamo hráčmi hazardných hier
alebo prevádzkované  prostredníctvom telekomunikačných
zariadení a videohry
1 350 eur
11. hazardné hry neuvedené v prvom bode až
deviatom bode
1 350 eur
 b) oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie,
tomboly alebo kartových hier pokrového typu
prevádzkovaných mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú
jeden proti druhému,
100 eur
c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania
prevádzkovateľa hazardnej hry pri
1. hazardných hrách uvedených v písmene a)
prvom až piatom bode
200 eur
2. hazardných hrách uvedených v písmene a)
šiestom až jedenástom bode
500 eur
d) vydanie identifikačnej karty výherného prístroja
16,50 eura
e) vydanie identifikačnej karty výherného prístroja
ako náhrady za stratenú, zničenú, poškodenú alebo
odcudzenú identifikačnú kartu
16,50 eura
f) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení
používaných pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie
100 eur

Položka 142
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho
roľníka do evidencie
6,50 eura
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení
o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka
1,50 eura
 
Položka 143
a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti
na správcu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty,
vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanie lehoty, vydanie
rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo
platenia dane v splátkach , vydanie rozhodnutia o
povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového
nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti
daňového subjektu podľa osobitného predpisu
9,50 eura
 
c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ 1,50 eura
 
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu.
 
Poznámka
Poplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.
 
 
Položka 144
 
b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z
obchodného registra
9,50 eura
c) Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie
podľa osobitného predpisu 32a)
16,50 eura
d) Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za
stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené
osvedčenie
6,50 eura
e) Žiadosť o udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom
záložného práva
9,50 eura
f) Žiadosť o prerušenie daňového konania 9,50 eura
32a) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

X. ČASŤ
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
 
Položka 160
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona 36p)
1. fyzická osoba
10 eur
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie,
ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou
100 eur
 
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)
 
Položka 161
Podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným zákonom
1. fyzická osoba 10 eur
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie,
ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou
100 eur
 
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť, verejné vysoké školy a múzeá s prírodovedným zameraním.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s povolením výnimky na odchyt alebo usmrtenie chránených druhov živočíchov v prípadoch, ak je ohrozené zdravie alebo život človeka, ak vznikli preukázateľné škody na majetku alebo ak vznikli preukázateľné škody na chránených druhoch živočíchov.
 
Položka 162
a) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia
na zneškodňovanie odpadov38) okrem spaľovní odpadov a
zariadení na spoluspaľovanie odpadov
11 eur
b) Žiadosť o udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov, 38)
na ktoré  nebol daný súhlas podľa písm. a), okrem zneškodňovania
odpadov v spaľovniach a v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov
11 eur
c) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov38) okrem spaľovní odpadov a zariadení
na spoluspaľovanie odpadov
11 eur
d) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia
na zber odpadov, 38) ak ide o zariadenie,
na prevádzku ktorého nebol daný súhlas podľa písm. a) a c)
11 eur
e) Žiadosť o udelenie súhlasu na zmenu a rekonštrukcie zariadení
na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a zber
odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva
súhlas, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení38)
11 eur
f) Žiadosť o udelenie súhlasu na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi 38)
11 eur
g) Žiadosť o udelenie súhlasu na prepravu
nebezpečných odpadov 38)
11 eur
h) Žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového
poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a
zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov 38)
11 eur
i) Žiadosť o udelenie súhlasu na použitie technológie na
nakladanie s nebezpečnými odpadmi na mobilných
zariadeniach vrátane všeobecných podmienok
prevádzkovania mobilného zariadenia38)
20 eur
j) Žiadosť o udelenie súhlasu na prvé uvedenie technológie
na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na trh
v Slovenskej republike38)
20 eur
k) Žiadosť o udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov
držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, 38) ak
vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo
zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie
možné alebo účelné
11 eur
l) Žiadosť o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov
alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné
monitorovanie38)
11 eur
m) Žiadosť o udelenie súhlasu na zber a spracovanie
starých vozidiel38)
11 eur
n) Žiadosť o udelenie autorizácie, predĺženie autorizácie
alebo jej zmeny38)
20 eur
o) Žiadosť o udelenie povolenia na dovoz, vývoz a tranzit
odpadov38)
20 eur
p) Žiadosť o schválenie programu odpadového hospodárstva
pôvodcu odpadu
11 eur
r) Žiadosť o rozhodnutie o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu
nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov38)
11 eur
s) Žiadosť o zmenu udelených súhlasov podľa písmen
a), c), d), f), g), h), i) a m) a žiadosť o predĺženie vydaného
súhlasu podľa písmena f)
4 eurá
t) Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia
5 eur
u) Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia
5 eur
v) Vydanie súhlasu na zmenu stavby malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia
5 eur
w) Vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín
v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia
5 eur
x) Vydanie súhlasu na zmenu technológie zariadení zdrojov
znečisťovania ovzdušia
5 eur
y) Vydanie súhlasu na zmenu užívania zdrojov znečisťovania
ovzdušia
5 eur
z) Vydanie súhlasu na prevádzku stacionárnych zdrojov po
vykonaných zmenách
5 eur
aa) Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov
zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie
do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu
30 eur
 

oficiálna stránka obce