Informácie

Postup Obce Margecany pri aplikácii zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

 1. Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií Obcou Margecany (ďalej len „obcou“) a ich poskytovanie zamestnancami obce sa riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len zákon).
 2. Text zákona je prístupný prostredníctvom siete internet na adrese http://www.vlada.gov.sk
 3. Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom.
 4. Písomná žiadosť sa podáva na adrese:

Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany

 1. Žiadosť sa podáva:
 • písomne prostredníctvom pošty,
 • písomne osobným podaním v podateľni obce (viď vyššie uvedená adresa),
 • ústne osobne v pracovných dňoch počas pracovnej doby (obedňajšia prestávka 12.00 až 12.30),
 • ústne prostredníctvom telefónu v pracovných dňoch počas pracovnej doby (obedňajšia prestávka 12.00 až 12.30) (tel.: 053/489 4239),
 • prostredníctvom faxu (fax: 053/489 4239),
 • prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: margecany@stonline.sk
 • Úhrada nákladov za poskytnutie informácií je stanovená v Sadzobníku úhrad za sprístupňovanie informácií.
 • Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať rozklad v lehotách stanovených zákonom na adrese:

Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany

Rozklad je tiež možné podať prostredníctvom formulára „Rozklad proti rozhodnutiu o odmietnutí informácie“. Tento formulár je k dispozícii v podateľni obce alebo na internetovej adrese obce (www.margecany.sk)

O rozklade rozhoduje starosta obce.

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácii pre rok 2013 

 1. Náklady spojené s vyhotovením kópie informácie
 • a)  0,10 eur za vyhotovenie jednostrannej informácie formátu A4,
 • b)  0,17eur za vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A4,
 • c)  0,15 eur za vyhotovenie jednostrannej informácie formátu A3,
 • d)  0,25 eur za vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A3,
 • e)  0,66 eur za jeden kus CD ROM.
 1. Obálka
 • a) Formát C6 – 0,01 eur
 • b) Formát C5 – 0,03 eur
 • c) Formát C4 – 0,07 eur
 1. Náklady spojené s odoslaním informácie sa spravujú aktuálnym cenníkom poštových služieb.
 2. Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú sprístupňované bezplatne.
 3. Žiadateľ uhradí náklady spojené so spracovaním informácie
 • a) bezhotovostne prevodom na účet obce číslo 3457448001/5600 s uvedením variabilného symbolu,
 • b)  v hotovosti do pokladne obce, Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany, v pracovnom čase.

Prílohy:

Formulár žiadosti o poskytnutie informácií (.doc)

oficiálna stránka obce