Evidencia obyvateľstva

Oznamujeme občanom, že podľa zákona je potrebné po narodení dieťaťa ho prísť osobne prihlásiť na trvalý pobyt.

Potrebný je podpis aspoň jedného z rodičov.

Ak sa chcete prísť prihlásiť na trvalý pobyt v našej obci, potrebujete:
– rodný list
– občiansky preukaz
Ak nehnuteľnosť nevlastníte, tak s Vami musí prísť k nám aj vlastník danej nehnuteľnosti, ktorý svojim podpisom potvrdí súhlas k trvalému pobytu.

Potvrdenie o trvalom pobyte za účelom vydania prvého občianskeho preukazu – rodný list – poplatok 5 €.

Zrušenie trvalého pobytu

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte môže zrušiť v zmysle zákona 253/1998 Z. z. podľa § 7 ods. 1 písmena:

d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,

e) na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,

f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo, návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.

g) ak budova zanikla.

Legislatíva:

Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

Potrebné dokumenty:

K zrušeniu trvalého pobytu je potrebné predložiť od navrhovateľa  písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu (tlačivo)

Tlačivá na stiahnutie:

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Vybavuje:

Iveta Žoldáková, č. d. 102, 053/48 94 227

Doba vybavenia: Do 30 dní

Poplatok: Bez poplatku

oficiálna stránka obce