Nová bezbariérová rampa

Obec Margecany, vďaka finančnej podpore poskytnutej Nadáciou Allianz vo výške 2 000,- Eur, zabezpečila výstavbu rampy.

Rampa ako celok bola postavená vedľa jestvujúceho schodiska, ktoré sa nachádza v blízkosti železničnej a autobusovej stanice.

Jej výstavbou sa vytvoril bezbariérový prístup k ceste, ktorá vedie k centru obce (obecnému úradu, zdravotníckym zariadeniam, obchodnému centru), čím sa podstatne zvýšila bezpečnosť peších účastníkov cestnej premávky, vrátane starších imobilných občanov, detí a mamičiek s kočíkmi.

O Nadácii Allianz

Nadáciu Allianz založila spoločnosť Allianz – Slovenská poisťovňa v roku 2008. Jej cieľom je aktívne prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti na cestách formou podpory verejnoprospešných projektov.

Zámerom Nadácie Allianz je aktívne podporovať bezpečnosť cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov, prispievať k znižovaniu nehodovosti, k predchádzaniu vzniku škôd na zdraví a majetku prostredníctvom dopravnej výchovy, osvety a prevencie,  podporovať výskum v oblasti dopravnej nehodovosti, pomáhať pri vytváraní dopravných predpisov zameraných na zvýšenie bezpečnosti na našich cestách a podporovať ich uplatňovanie, podporovať vzdelávanie a výchovu v oblasti cestnej premávky pre všetky vekové kategórie, iniciovať a podporovať informačné kampane na zlepšovanie dopravného správania všetkých účastníkov cestnej premávky a spolupracovať s ostatnými organizáciami a združeniami pri maximalizácii pozitívnych vplyvov na bezpečnosť cestnej premávky.

Svoj účel plní Nadácia Allianz poskytovaním peňažných a nepeňažných prostriedkov jednotlivcom, neziskovým inštitúciám, mimovládnym organizáciám, vzdelávacím inštitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim verejnoprospešné služby; podporou vzdelávacej, poradenskej, informačnej a publikačnej činnosti, ktorá súvisí s vyššie uvedenými aktivitami  a spoluprácou s orgánmi štátnej správy.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: