Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050 – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu – zverejnenie.

Dňa 28.10.2021 bolo obci doručené oznámenie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, so sídlom Komenského 52, Košice o zaslaní Správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu:
„Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050“.

Obstarávateľom tohto dokumentu je Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu je sprístupnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-kosic

Obec Margecany ako dotknutá obec v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) informuje verejnosť o doručení správy o hodnotení strategického dokumentu.

Zároveň verejnosť informujeme, že do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť (robiť si z neho odpisy, výpisy a na vlastné náklady zhotoviť kópie) na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenie informácie o správe.

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu sa uskutoční:

dňa 10.11.2021 o 09,00 hod.

v sídle Úradu Košického samosprávneho kraja 

Námestie Maratónu mieru 1, Košice v zasadacej miestnosti č. 310

(v súlade s platnou Metodikou COVID automatu).

S ohľadom na protipandemické opatrenia, je potrebné svoju účasť na verejnom prerokovaní vopred potvrdiť u obstarávateľa, kontaktná osoba: petra.zahumenska@vucke.sk.

Doručené oznámenie o strategickom dokumente

Zaujalo vás to? Zdieľajte: