Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o záväznej časti Územného plánu obce Margecany s premietnutím Zmien a doplnkov č. 2

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o záväznej časti Územného plánu obce Margecany s premietnutím Zmien a doplnkov č. 2

Príloha:

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Margecany – stav a návrh:

Sprievodná správa:

Sprievodná správa – Zmeny a doplnky č. 2 ÚPO Margecany (.pdf)

Legenda:

Legenda 3 – ZaD č. 2 (.pdf)

Legenda 4 – ZaD č. 2 (.pdf)

Legenda 5 – ZaD č. 2 (.pdf)

Legenda 6- ZaD č. 2 (.pdf)

Legenda 7 – ZaD č. 2 (.pdf)

Grafická časť:

Urbanistický návrh katastrálneho územia – stav a návrh

Prvky kostry ekologickej stability – stav a návrh

Komplexný urbanistický návrh – stav a návrh

Návrh energetiky a telekomunikácií – stav a návrh

Návrh vodného hospodárstva – stav a návrh

Záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy – stav a návrh

Schéma návrhu verejnoprospešných stavieb – stav a návrh

Širšie vzťahy – stav a návrh

Zaujalo vás to? Zdieľajte: