Návrh – Sadzobník cien k VZN o úhradách za poskytované služby Obcou Margecany

Návrh – Sadzobník cien 

k VZN o úhradách za poskytované služby Obcou Margecany

 1. Vysielanie v obecnom rozhlase základné sadzby

– za jeden oznam (zopakovaný 3-krát za sebou)    4 €

 1. Prenájom nehnuteľných vecí

A. Pozemky  

    A.1. Pozemky – pre účely záhradkárstva                                          0,10 €/m2 /rok 

    A.2. Pozemky na výstavbu prístreškov, skladov a podobných zariadení  pre účely podnikania  3,00 €/m2/rok

    A.3. Pozemky zastavané garážami      0,70 €/m2/rok

     A.4. Ine pozemky v užívaní fyzických osob na nepodnikateľsky účel 0,10 €/m2/rok

B. Nebytové priestory

     B.1. Nebytové priestory- pre účely podnikania

     Obchodný dom, Obchodná 6, II NP:

 • sektor č. 1:

miestnosť č. 2.02 –   1,06 m2         16,50 €/m2/rok

                 č. 2.03 –   1,06 m2               16,50  €/m2/rok

                 č. 2.04 – 12,82 m2               16,50  €/m2/rok

                 č. 2.05 – 81,58 m2               16,50  €/m2/rok

                 č. 2.06 –   7,41 m2                 16,50  €/m2/rok

                 č. 2.10 –   1,42 m2                 16,50  €/m2/rok

                 č. 2.11 –   3,01 m2                 16,50  €/m2/rok

                 č. 2.12 –   1,59 m2                 16,50  €/m2/rok

Spolu:                   109,95 m2

 • sektor č. 2

miestnosť č. 2.08 –  22,89 m2               15,50 €/m2/rok

 • sektor č. 3

miestnosť č. 2.09 –    7,21 m2                 15,50  €/m2/rok

sektor č. 4:

miestnosť č. 2.18 – 21,03 m2       15,50  €/m2/rok

                 č. 2.19 –   3,67 m2               15,50  €/m2/rok

                 č. 2.20 –   9,99 m2               15,50  €/m2/rok

                       č. 2.21 – 41,61 m2         15,50  €/m2/rok

Spolu:                     76,30 m2

 • sektor č. 5

miestnosť č. 2.17 – 34,99 m2             15,50  €/m2/rok

 • sektor č. 6

miestnosť č. 2.16 – 11,38 m2             15,50  €/m2/rok

 • sektor č. 7

miestnosť č. 2.15 – 17,72 m2          15,50  €/m2/rok

 • sektor č. 8

vstupná chodba a schodište č. 1.27 –  22,42 m2    12 €/m2/rok

chodba a schodište č. 2.01 – 23,50 m2    12 €/m2/rok

chodba č. 2.22 – 14,72 m2       12 €/m2/rok

chodba č. 2.07 – 29,86 m2       12 €/m2/rok

Spolu:                                                   90,50 m2

 • sektor č. 9:

WC           č. 2.13 –   1,51 m2         12 €/m2/rok

chodba WC  č. 2.14 –   3,33 m2 12 €/m2/rok

Spolu:                                 4,84 m2

Grafická schéma II. NP je neoddeliteľnou prílohou tohto cenníka.

Obchodný dom, Obchodná 6, I NP:

 • sektor č. 10:

miestnosť č. 1.01 – 14,69 m2           16,50 €/m2/rok

                 č. 1.02 –   4,32 m2                   16,50  €/m2/rok

                 č. 1.04 – 12,74 m2                   16,50  €/m2/rok

Spolu:                      31,75 m2

 • sektor č. 11:

miestnosť č. 1.05 –   3,95 m2           16,50  €/m2/rok

                 č. 1.06 –   1,09 m2                 16,50  €/m2/rok

                 č. 1.24 – 29,88 m2                 16,50  €/m2/rok

                 č. 1.25 –   3,41 m2                 16,50  €/m2/rok

                 č. 1.26 –   9,32 m2                 16,50  €/m2/rok

                 č. 1.28 – 30,38 m2                 16,50  €/m2/rok

Spolu:                    78,03 m2

 • sektor č. 12:

miestnosť č. 1.07 –   2,15 m2           16,50  €/m2/rok

                 č. 1.08 –   1,69 m2                  16,50  €/m2/rok

                 č. 1.09 –   9,97 m2                 16,50  €/m2/rok

                 č. 1.10 –   4,00 m2                 16,50  €/m2/rok

                 č. 1.23 – 56,84 m2                 16,50  €/m2/rok

Spolu:                     74,65 m2

 • sektor č. 13:

miestnosť č. 1.11 –   9,71 m2       16,50  €/m2/rok

                 č. 1.12 –   3,03 m2               16,50  €/m2/rok

                 č. 1.13 –   7,65 m2               16,50  €/m2/rok

                 č. 1.14 – 10,94 m2              16,50  €/m2/rok

                 č. 1.15 –   4,10 m2                16,50  €/m2/rok

                 č. 1.16 –   5,20 m2                16,50  €/m2/rok

                 č. 1.17–    5,38 m2                 16,50  €/m2/rok

                 č. 1.18 –     1,4 m2                 16,50  €/m2/rok

                 č. 1.19 –   4,61 m2                 16,50  €/m2/rok

                 č. 1.20 – 13,93 m2                16,50 €/m2/rok

                 č. 1.21 – 28,26 m2                16,50 €/m2/rok

                 č. 1.22 –122,31 m             16,50  €/m2/rok

                 č. 1.29 –   3,02 m2                 16,50  €/m2/rok

                 č. 1.30 –   3,67 m2                 16,50  €/m2/rok

                 č. 1.31 –   8,48 m               16,50  €/m2/rok

                 č. 1.32 –   5,93 m               16,50  €/m2/rok

                 č. 1.33 –    7,48m               16,50  €/m2/rok

                 č. 1.34 –   6,91 m2                16,50  €/m2/rok

                 č. 1.35 –   6,91 m2                  16,50  €/m2/rok

                 č. 1.36 – 14,38 m2               16,50  €/m2/rok

Spolu:                   273,30 m2

Grafická schéma I. NP je neoddeliteľnou prílohou tohto cenníka.

Miestnosti Obecný úrad, Obchodná 7:

15,50 €/m2/rok

Miestnosti Komunitné centrum, Partizánska 30:            9 €/m2/rok

Miestnosti Dom služieb Partizánska 23:   9 €/m2/rok

Výška nájomného nebytových priestorov bodu B. pre účely podnikania je platná do 31. 12. 2020. Na obdobie  každého ďalšieho roka trvania nájmu sa bude výška ročného nájomného upravovať na základe oficiálnych štatistických údajov o mieru inflácie tak, že sa bude zvyšovať o sumu zodpovedajúcu výške percentuálnej miery inflácie za predchádzajúci rok. Celková suma výšky nájmu sa zaokrúhli na celé euro nahor.

B.2. Zasadačka.                                           7 € / 1 hod

Cena za jednorazový prenájom zasadačky zahŕňa režijné náklady spojené s užívaním prenajímaných priestorov.

B.3. Spoločenská sála

– predajná akcia do 2 hod. ( miestnosť č.1)      30 €

– predajná akcia nad 2 hod. (max. 1 deň – miestnosť č.1)  80 €

– svadby domáci/ cudzí    (miestnosť č.1 + miestnosť č.2) bez kinosály  50 € /90 €

– svadby domáci/ cudzí    (miestnosť č.1+ miestnosť č.2) s kinosálou          110 € /150 €

Za domácich sa považuje, ak aspoň 1 z novomanželov má trvalý pobyt v našej obci.

– ostatné akcie ( miestnosť č.1+ miestnosť č.2) bez kinosály                30 €

– ostatné akcie ( miestnosť č.1+ miestnosť č.2) s kinosálou             70 €

– kar (miestnosť č.1+ miestnosť č.2)      20 €

– diskotéka, zábava (miestnosť č.1+ miestnosť č.2) bez kinosály                60 €

– diskotéka, zábava (miestnosť č.1+ miestnosť č.2) s kinosálou             130 €

V cene nájmu nie je zahrnutá spotreba elektrickej energie.

B.4.  Kinosála   do 3 hod.                                  40 €

                             nad 3 hod.                                    80 €

B.5.  Telocvičňa ZŠ s MŠ                                 4 € / 1 hod.

              Učebňa  ZŠ s MŠ do 35 m2               5 € / 1 hod.

              Učebňa  ZŠ s MŠ nad 35 m2           10 € / 1 hod.

Pri prenájme priestorov sály na podujatia – diskotéky a zábavy, usporiadateľ zloží do pokladne OcÚ zábezpeku na prípadne spôsobené škody na majetku obce vo výške 150 €.

Poplatok za prenájom a spotrebu elektrickej energie neplatia miestne organizácie a miestne občianske združenia.

V osobitných prípadoch o sadzbe prenájmu rozhoduje OZ svojím uznesením. 

 1. Kopírovacie služby

– jednostranné kopírovanie              0,10 € / 1 kópia

– obojstranné kopírovanie                  0,17 € / 1 kópia

 1. Poplatok za internet a tlač – knižnica

-poplatok za internet – domáci                          0,20 €/ hod.

-poplatok za internet – cudzí                              1 € / hod.

-tlač čierno-biela -formát A4 -1 kópia          0,20 €         

-tlač farebná -text- formát  A4 – 1 kópia      0,50 €

-tlač farebná -text- formát A5 – 1 kópia        0,40 €

-tlač farebná- obrázok- formát A4 – 1 kópia    1 €

-tlač farebná- obrázok- formát A5 – 1 kópia    0,70 €

 1. Poplatok za poskytnutie nákladného vozidla Avia A-30 v pracovných dňoch a v pracovnom čase

-poplatok za  jazdu  0,80 €/ km

-stojné                            3,40 €/ hod.

-poplatok  pre zamestnancov OcÚ a poslancov OZ

-poplatok za  jazdu        0,40 €/ km

-stojné                                  1,70 € / hod.

 1. Poplatok za poskytnutie pracovného stroja Ostrowek

   v pracovných dňoch a v pracovnom čase

– poplatok      27 € / hod. 

– poplatok  pre zamestnancov OcÚ a poslancov OZ    13,50 €/ hod.

 1. Poplatok za inzerciu a reklamu v Obecných novinách Hlásnik

 7.1 Poplatky za inzerát a reklamu podľa strany a plochy :

 1. Čierno-biele prevedenie

– cela strana: 80 €

– 1/2 strany: 40 €

 1. Farebne prevedenie

– cela strana: 100 €

– 1/2 strany: 50 €

 1. Plošná inzercia čierno-biela

– 1 cm2: 0,50 €

 1. Plošná inzercia farebná

– 1 cm2: 0,70 €

 1. Riadková inzercia

– do 20 slov: 1,50 € /za každé slovo naviac +0,10€/

 1. Spoločenská rubrika

– za blahoželanie, spomienku, smútočne oznámenie do 50 slov: 1 €

/každé slovo navyše +0,05 €, s fotografiou +1€/ – veľkosť najviac 1/16 strany A4.

 1. Nespoplatňujú sa inzeráty, ktoré zadáva obec Margecany a organizácie v jej pôsobnosti.

7.2 Spôsob platby

Inzerent obdrží faktúru za inzerciu a reklamu, ktorú zaplatí prevodom na bankový účet, alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Margecanoch. Poplatky za inzerciu a reklamu v obecných novinách Hlásnik sú príjmom rozpočtu obce Margecany.

Poplatok za inzerciu a reklamu musí byť uhradený do uzávierky daného čísla Hlásnika, inak redakcia inzerát neuverejní.

7.3 Technické podmienky pre zverejnenie inzerátu

 1. Inzerent zašle inzerát na emailovú adresu: margecany@stonline.sk v grafickej podobe, ktorú možno bez technických problémov spracovať a publikovať.
 2. Plošný rozsah inzercie v danom čísle urči redakčná rada a to v závislosti od závažnosti obsahu inzercie a od celkového množstva inzercie v danom čísle.
 3. V obecných novinách Hlásnik nebudú zverejňované inzeráty, ktoré môžu spôsobiť verejne pohoršenie. Tiež sa nezverejnia inzeráty a reklama na predaj alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, omamných a psychotropných látok, propagácia fašizmu, neonacizmu, etnickej neznášanlivosti a rasovej diskriminácie.

7.4 Zodpovednosť za obsah a grafickú podobu inzerátu

 1. Za celkový obsah a grafickú podobu inzerátu zodpovedá jeho zadávateľ.
 2. Redakčná rada si vyhradzuje pravo výberu uverejnených inzerátov alebo reklamy.
 3. Obsah inzercie, či reklamy musí byť v súlade s dobrými mravmi a právnymi normami SR

 

 1. Poplatok za poskytnutie vibračnej dosky

– poplatok  1,30 € / m2

– mzda pracovníka obsluhy 3,60 € / hod.

 

 1. Poplatok za poskytnutie rezačky asfaltu / rezanie do hrúbky 15 cm /

– poplatok                    6,00 € / m

– mzda pracovníka obsluhy  3,60 € / hod.

 

Tento Sadzobník nadobúda účinnosť dňa 1. 7. 2019. 

Dňom účinnosti tohto Sadzobníka cien sa ruší Sadzobník cien účinný od 01.07.2013 vrátane dodatkov 1, 2, 3, 4.

 

Ing. Igor Petrik,  starosta obce

Návrh vyvesený:                    04.05.2019

Návrh zvesený:

Schválené OZ:                             

Vyvesené:                             

Účinnosť nadobúda:         

Zaujalo vás to? Zdieľajte: