Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „INS_FTTH_GL_Margecany_Skolska“ – oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

OBEC  MARGECANY, stavebný úrad

Číslo: 502/2021/ÚK-VV      

V Margecanoch, 14. 4. 2021

O Z N Á M E N I E

o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov

v e r e j n o u     v y h l á š k o u. 

Obec Margecany, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,

o z n a m u j e

občanom a právnickým osobám obce Margecany, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 26. 06. 2020 podala spoločnosť – Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, na tunajšom stavebnom úrade návrh  na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „INS_FTTH_GL_Margecany_Skolska, na pozemkoch viacerých parciel v kat. území Margecany tak, ako je trasa stavby zakreslená v situácii osadenia stavby, spracovanej na podklade katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu tejto verejnej vyhlášky.

Účelom stavby je vybudovanie novej FTTH (Fibre To The Home – optické vlákno do domu) siete v obci Margecany, určenej pre zvýšenie rýchlosti dátového pripojenia zákazníkov, poskytovanie nových telekomunikačných služieb.

Projekt stavby rieši vybudovanie komunikačnej optickej siete v katastrálnom území obce Margecany a bude sa týkať objektov nachádzajúcich sa na uliciach Školská, Obchodná, Požiarnická, Hornádska, Jarná, Dlhá, Priečna, Veterná, Hlinná, Železničná, Partizánska, Hôrka. Navrhovaná trasa začína od TO (Telekomunikačný objekt) Margecany, Obchodná 6, trasa sa rozvetví zemnými výkopmi, smerom na navrhované PODB (pasívny optický distribučný bod). V TO je ukončená existujúca optická kabelizácia. Pre ukončenie a pripojenie FTTH  bude potrebné zriadiť nové ODF (optický rozvádzač). Trasa je prevažne vedená po obidvoch stranách ulice, pre pokrytie všetkých rodinných domov a objektov v dosahu siete. Od PODB budú do výkopov uložené trubičky s priemerom 7/4 mm pre napojenie priľahlých domov, metódou slučkovania 1 x ZB pre 4 rodinné domy. Celková dĺžka trasy cca 9300 m.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Do podkladov rozhodnutia a do projektovej dokumentácia stavby je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Margecanoch, číslo dverí 210.      

Svoje námietky a pripomienky k predmetu konania môžu uplatniť účastníci konania najneskôr pri ústnom pojednávaní, ktoré sa bude konať dňa

19. 5. 2021 (streda) o 10:00 hod. so stretnutím na Obecnom úrade v Margecanoch, inak sa na ne neprihliadne.

Súčasťou tejto verejnej vyhlášky je situácia umiestnenia a trasy stavby.

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.

 Vyvesené dňa: 15. 4. 2021         

Prílohy:

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Situácia navrhovaného umiestnenia líniovej stavby

Zaujalo vás to? Zdieľajte: