Líniová stavba „Margecany – zriadenie VNP a DTS pri TIPOSe a úprava NN a DP“ – oznámenie o územnom rozhodnutí verejnou vyhláškou

OBEC  MARGECANY, stavebný úrad

Číslo: 476/2020/ÚR-VV   

V Margecanoch, dňa 24.11.2020

O Z N Á M E N I E

o územnom rozhodnutí podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Obec Margecany, stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, 

o z n a m u j e

občanom a právnickým osobám obce Margecany, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkov včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 24.11.2020 bolo vydané územné rozhodnutie č. 476/2020/ÚR vo veci Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice – návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Margecany – zriadenie VNP a DTS pri TIPOSe a úprava NN a DP“, na pozemkoch v kat. území Margecany, ktoré tvorí prílohu tejto verejnej vyhlášky.

P o u č e n i e :

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia a to prostredníctvom obce Margecany. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, ak účastník konania pred právoplatnosťou rozhodnutia vyčerpal všetky predchádzajúce opravné  prostriedky.  Deň oznámenia je pri oznámení verejnou vyhláškou 15. deň jej vyvesenia.

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Príloha verejnej vyhlášky:

Územné rozhodnutie č. 476/2020/ÚR zo dňa 24.11.2020

Situácia k umiestneniu líniovej stavby v pdf

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli a spôsobom miestne obvyklým.

Vyvesené dňa: 24.11.2020                                                         

Zaujalo vás to? Zdieľajte: