Liberalizácia procesu pripájania k distribučnej sieti SPP

Bratislava 1. júla 2011Prevádzkovateľ distribučnej siete, spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., s účinnosťou od 1. júla 2011 úplne liberalizuje proces pripájania budúcich odberateľov zemného plynu k distribučnej sieti na Slovensku.
Každý žiadateľ o pripojenie k distribučnej sieti si odteraz bude môcť vybrať svojho zhotoviteľa plynovej prípojky, čím bude sám ovplyvňovať termín realizácie pripojenia k distribučnej sieti.
SPP distribúcia, a.s., sa tak zaradila medzi európske plynárenské spoločnosti, ktoré týmto krokom vytvorili pre zákazníka priestor pre samostatnú koordináciu a zvýšenie flexibility celého procesu pripojenia. Výhody pre žiadateľa o pripojenie k distribučnej sieti:
 • proces pripojenia má pod kontrolou z časového hľadiska,
 • výstavbu pripojovacieho plynovodu a odberného plynového zariadenia môže začať súčasne, v čase, ktorý mu vyhovuje,
 • trvanie realizácie pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti si môže  sám ovplyvňovať (sám si nastaví časový harmonogram a koordinuje termíny),
 • na základe cenovej ponuky si môže sám vybrať zhotoviteľa pripojovacieho plynovodu, ktorý spĺňa všetky legislatívne požiadavky a technické podmienky stanovené spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s.,
 • SPP – distribúcia, a.s., žiadateľovi vykoná kontrolu realizácie pripojovacieho plynovodu.

Liberalizácia procesu pripájania od 1. júla 2011:

 • Celý proces výstavby pripojovacieho plynovodu si zabezpečí zákazník, konkrétne:
  • projektovú dokumentáciu na pripojovací plynovod,
  • ohlásenie drobnej stavby (stavebné povolenie od príslušného Stavebného úradu) na výstavbu pripojovacieho plynovodu,
  • povolenie na zvláštne užívanie komunikácie od príslušného Stavebného úradu,
  • výstavbu pripojovacieho plynovodu vrátane osadenia domovej skrinky s regulátorom tlaku plynu,
  • projektovú dokumentáciu na výstavbu odberného plynového zariadenia, t. j. výstavbu vonkajších a vnútorných rozvodov plynu od hlavného uzáveru plynu až po spotrebiče.
 • Žiadatelia si budú zabezpečovať výstavbu pripojovacích plynovodov k pripojeniu odberných plynových zariadení k distribučnej sieti na vlastné náklady

(platí pre všetky kategórie  zákazníkov – domácnosti, maloodber, veľkoodber). Upozornenie: Prepojenie medzi pripojovacím a distribučným plynovodom zabezpečí oprávnená organizácia v súlade s typovým technologickým postupom  vydaným SPP – distribúcia, a.s. Kontakty na odporučených zhotoviteľov pripojovacieho plynovodu budú zverejnené na webovej stránke  www.spp-distribucia.sk. Informácie o zmenách procesu pripojenia poskytnú Zákaznícke kancelárie pre pripájanie k distribučnej sieti, alebo Zákaznícka linka pre pripájanie k distribučnej sieti, tiež budú uverejnené na webovej stránke  www.spp-distribucia.sk. Pre žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti, ktoré boli podané v termíne do 30.  júna 2011, platia pôvodné pravidlá procesu pripojenia. Zákaznícke kancelárie pre pripájanie k distribučnej sieti poskytujú služby:

 • žiadosti o pripojenie nových odberných plynových zariadení k distribučnej sieti
 • žiadosti o technickú zmenu na existujúcich odberných plynových zariadeniach
 • uzatváranie zmlúv o pripojení k distribučnej sieti
 • informačný servis
 • možnosť prijatia sťažnosti a reklamácie

Zákaznícke kancelárie sú otvorené v pracovných dňoch utorok a piatok od 8.00 h do 12.00 h a v stredu od 12.00 h do 16.00 h. Adresy zákazníckych kancelárií:

Košice Moldavská 12, 040 11 Košice 11

(*pre zákazníkov so spotrebou plynu nad 60 tis. m3 / ročne) Zákazníci môžu v prípade potreby volať na Zákaznícku linku pre pripájanie k distribučnej sieti 0850 269 269, ktorá je k dispozícii každý pracovný deň od 7.30 do 16.00 h., prípadne napísať mail napripajanie@distribuciaplynu.sk.


SPP – distribúcia, a.s. (www.spp-distribucia.sk) začala činnosť 1. júla 2006 po právnom odčlenení všetkých činností súvisiacich s distribúciou zemného plynu a distribúciou aktív  ako 100 % dcérska spoločnosť SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.). Spoločnosť zabezpečuje distribúciu zemného plynu pre približne 1,5 milióna zákazníkov na Slovensku. Prioritou spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom distribučnej plynárenskej siete na Slovensku, je bezpečná a spoľahlivá distribúcia zemného plynu. Spoločnosť zabezpečuje pravidelnú preventívnu údržbu na plynárenských zariadeniach, vrátane odbornej prehliadky a odbornej skúšky, ktorých súčasťou je aj kontrola ochranného a bezpečnostného pásma plynárenských zariadení, často nad rámec platnej legislatívy. Na nahlasovanie o poškodeniach plynovodov, prerušenie dodávok zemného plynu je určená Poruchová linka – plyn 0850 111 727 s nepretržitou prevádzkou.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: