Kluknava – výstavba novej stokovej siete – oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

OBEC MARGECANY, stavebný úrad

Číslo: 506/2020/ÚK-VV

V Margecanoch dňa 30.9.2020

OZNÁMENIE o začatí územného konania podla §36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (,‚stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov VEREJNOU VYHLÁŠKOU.

Obec Margecany, ako stavebný úrad určený podľa ust. §117 v spojení s §119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a §2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,

oznamuje občanom a právnickým osobám obce Kluknava a Richnava, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté,

že dňa 29. 06. 2020 podala Obec Kluknava, Kluknava 177, 053 51 Kluknava, na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby

„Vodovody a kanalizácie v regióne Spiša a Tatier, stavba 7.02 Kluknava — Výstavba novej stokovej siete“,

na pozemkoch v kat. území Kluknava a kat. území Richnava tak, ako je trasa stavby zakreslená v situácii osadenia stavby, spracovanej na podklade katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu tejto verejnej vyhlášky.

Celé znenie verejnej vyhlášky:

Verejná vyhláška o začatí územného konania – Kluknava – výstavba novej stokovej siete

Situácia umiestnenia stavby – kanalizácia Kluknava

Situácia na podklade katastrálnej mapy:

Situácia stavby v katastrálnej mape – 1

Situácia stavby v katastrálnej mape – 2

Situácia stavby v katastrálnej mape – 3

Situácia stavby v katastrálnej mape – 4

Dátum zverejnenia: 30. 9. 2020

Zaujalo vás to? Zdieľajte: