INS_FTTH_GL_Margecany_Bystrá – OZNÁMENIE o územnom rozhodnutí

podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Číslo: 853/2017/ÚR-VV 

V Margecanoch, dňa 16. 01. 2018

Obec Margecany, stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,

o z n a m u j e

občanom a právnickým osobám obce Margecany, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkov včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 16.01.2018 bolo vydané územné rozhodnutie č. 853/2017/UR vo veci Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „INS_FTTH_GL_Margecany_Bystrá“, na pozemkoch v kat. území Margecany, ktoré tvorí prílohu tejto verejnej vyhlášky.

P o u č e n i e :

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia a to prostredníctvom obce Margecany. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, ak účastník konania pred právoplatnosťou rozhodnutia vyčerpal všetky predchádzajúce opravné  prostriedky.  Deň oznámenia je pri oznámení verejnou vyhláškou 15. deň jej vyvesenia.

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Príloha verejnej vyhlášky:

Územné rozhodnutie č. 853/2017/UR zo dňa 16.01.2018

Situácia umiestnenia líniovej stavby

Vyvesené dňa: 5. 3. 2018

Zaujalo vás to? Zdieľajte: