Informácie poskytované Združením miest a obcí Slovenska v súvislosti s ochorením COVID-19

Informácie zo dňa 17.4.2020

Najskôr Vás chceme informovať, že ZMOS v priebehu najbližších dní čakajú pripravované rokovania na úrovni najvyšších predstaviteľov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a na úrovni najvyšších predstaviteľov Ministerstva financií SR. O výsledkoch rokovaní budeme operatívne informovať.

ZMOS s ďalšími sociálnymi partnermi (KOZ, A ZZZ a APZ) požiadal ministra práce o urýchlené zvolanie tripartity. Viac TU https://www.zmos.sk/socialni-partneri-pozaduju-urychlene-rokovanie-tripartity–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zmeny v sociálnej oblasti vyvolané Korona krízou spracoval člen Ekonomickej rady expertov Združenia miest a obcí Slovenska doc. JUDr. Miloš Lacko, Ph.D. Komentár k tejto časti legislatívy je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/zmeny-v-socialnej-oblasti-vyvolane-korona-krizou–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Správy OECD o vplyve COVID-19 na územie a mestá sú k dispozícii TU https://www.zmos.sk/spravy-oecd-o-vplyve-covid-19-na-uzemie-a-mesta-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Prvý podpredseda ZMOS Radomír Brtáň sa na ostatnom rokovaní Ústredného krízového štábu okrem iného venoval téme sporných rokovaní zastupiteľstiev, ktorá vo vzťahu k platnému zákazu organizovania hromadných podujatí bola často problematická a nejednoznačná. Na základe diskusie priamo s prezidentom Policajného zboru SR a skúseností získaných z terénu bola navrhnutá úprava opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, aby sa zákaz zhromažďovania nevzťahoval na zasadnutia orgánov verejnej moci (t.j. aj rokovania zastupiteľstiev).

V rámci vykonávania opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. m) zákona č. 179/2011 Z. z. subjekt hospodárskej mobilizácie zabezpečí plnenie sociálneho zabezpečenia v takom rozsahu, aby sa zachovalo poskytovanie odborných, obslužných a ďalších činností v rozsahu vymedzenom zákonom o sociálnych službách pre daný druh sociálnej služby, ktorú subjekt hospodárskej mobilizácie poskytuje, a to pri dodržaní všetkých usmernení hlavného hygienika SR a následných pokynov a usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a teda najmä: a) riešiť situáciu s výpadkami zamestnancov, b) zabezpečiť dodržiavanie všetkých preventívnych opatrení, c) plniť ochranné preventívne opatrenia a zabezpečovať ochranné pracovné pomôcky ako aj ochranné pomôcky pre prijímateľov sociálnej služby, d) žiadať zabezpečenie ochranných pomôcok na príslušnom vyššom územnom celku. Viac TU https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/

Informácie zo dňa 16.4.2020

Vláda prijala rozhodnutie, ktorým sa začne testovanie klientov zariadení sociálnych služieb. Klienti zariadení sociálnych služieb, ale aj ľudia bez domova, či deti prichádzajúce do Centier pre deti a rodiny budú testovaní na koronavírus COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/vlada-prijala-rozhodnutie-ktorym-sa-zacne-testovanie-klientov-zariadeni-socialnych-sluzieb-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Usmernenie EK k nakladaniu s komunálnym odpadom. Európska komisia zverejnila (14.4.2020) na podporu členských krajín usmernenia k nakladaniu a hospodáreniu s odpadom počas pandémie ochorenia COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-ek-k-nakladaniu-s-komunalnym-odpadom-oznam/mid/405616/.html#m_405616

J. Viskupič: Samosprávy potrebujú posilniť kompetencie a finančnú nezávislosť. Viac TU https://www.zmos.sk/j-viskupic-samospravy-potrebuju-posilnit-kompetencie-a-financnu-nezavislost–oznam/mid/405616/.html#m_405616 Ďalšie diskusie pripravované v týchto dňoch sa budú týkať problematiky regionálneho školstva a dostupnosti potravín na vidieku.

Informácie zo dňa 15.4.2020

Usmernenie k zápisu detí na PŠD. Informácia o usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky s školskom roku 2020/2021 je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/usmernenie-k-zapisu-deti-na-psd-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Vplyv opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR na zamestnancov škôl a školských zariadení po 4. 4. 2020. Opatrenie obsahuje aj postup pri výkone práce učiteľa zo školy a to v prípade, ak zamestnávateľ zabezpečí potrebné dostatočné dezinfekčné a hygienické opatrenia a zabezpečí to, aby sa zamestnanci stretávali minimálne a v nevyhnutnej miere, prichádza do úvahy možnosť, aby učiteľ online vyučoval aj tak, že by bol v budove školy, no v triede by bol sám. Viac TU https://www.zmos.sk/vplyv-opatreni-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-na-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni-po-4-4-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Legislatívne aktuality rady NKÚ SR – február. Združenie miest a obcí Slovenska aktívne spolupracuje s Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky. Jedným z výsledkov tejto spolupráce je pravidelný prehľad legislatívy, ktorý Vám môže pomôcť v práci. Viac TU https://www.zmos.sk/legislativne-aktuality-nku-sr-februar-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Nadácia TA3 naďalej pomáha, podpory sa dočkali ďalšie obce. Tisíce seniorov po celom Slovensku potrebujú v týchto ťažkých časoch pomoc okolia. Karanténne opatrenia ich izolovali od okolia, podobne aj chronicky chorých ľudí či zdravotne ťažko postihnutých. Naši diváci ale ukázali, že majú srdce a osud odkázaných im nie je ľahostajný. Vďaka tým, ktorí zareagovali na našu výzvu, už mohla Nadácia TA3 pomôcť obyvateľom mnohých malých obcí. Viac TU https://www.zmos.sk/nadacia-ta3-nadalej-pomaha-podpory-sa-dockali-dalsie-obce-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácie zo dňa 9.4.2020

Aktuálne rokovanie o eurofondoch: Dňa 7. apríla 2020 sa za účasti predstaviteľov samosprávy za ZMOS, SK 8 a Úniu miest uskutočnilo rokovanie s podpredsedníčkou vlády SR  Veronikou Remišovou. Prerokované otázky sa týkali sa najmä ďalšieho fungovania IROP a ďalších tém. Na rokovaní sa zúčastnil predseda ZMOS Branislav Tréger, ktorý predniesol postoj a návrhy ZMOS.
Považujeme za pozitívne, že z rokovania vyplynuli tieto závery:
– nie je záujem obmedzovať samosprávy v ich investičných aktivitách v rámci IROP, samospráva však musí deklarovať schopnosť vyčerpať finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii,
– bol daný prísľub zo strany podpredsedníčky vlády že všetky projekty ktoré boli zazmluvnené v rámci IROP  môžu pokračovať a realizovať sa v nezmenenom režime v súlade so zmluvami,
– vyhodnotia sa všetky doposiaľ podané a na hodnotenie predložené projekty z doterajších výziev,
– predstavitelia samosprávy po vzájomnej dohode pripravia do 17. apríla 2020 návrhy opatrení a aktivít na  ďalšie výzvy tak aby mohli byť uverejnené  v roku 2020  a realizované do konca roku 2023, cieľom je zabezpečiť aby sa vyčerpali finančné prostriedky na opatrenia ktoré súvisia s s koronavírusom.
ZMOS bude v priebehu budúceho týždňa  pripravovať návrh opatrení v súčinnosti s regionálnymi združeniami ZMOS.

Komentár k legislatíve súvisiacej s novelizáciou Zákonníka práce nájdete TU https://www.zmos.sk/komentar-k-legislative-suvisiacej-s-novelizaciou-zakonnika-prace–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácia o zmenách v zákone o obecnom zriadení je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/informacia-o-zmenach-v-zakone-o-obecnom-zriadeni–oznam/mid/405616/.html#m_405616

V súvislosti s rozšírením možností hlasovania zastupiteľstiev a potrebou aktívnejšej komunikácie ZMOS pre samosprávy vyrokoval bezplatný systém, ktorý máte k dispozícii TU https://www.zmos.sk/zmos-vyrokoval-bezplatny-system-pre-samospravy–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Pripravované opatrenia v sociálnych službách a výsledky rokovania na rezorte práce sú k dispozícii TU https://www.zmos.sk/pripravovane-opatrenia-v-socialnych-sluzbach–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Príspevok na udržanie zamestnanosti a komplexnou informáciou je TU https://www.zmos.sk/prispevok-na-udrzanie-zamestnanosti-oznam/mid/435031/.html#m_435031

Možnosti vzdelávania – elektronické testy z rôznych predmetov nájdete TU https://www.zmos.sk/moznosti-vzdelavania-oznam/mid/435031/.html#m_435031

Usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/usmernenie-pre-samospravy-pri-nakladani-s-komunalnym-odpadom-oznam/mid/435034/.html#m_435034

Informácie zo dňa 8.4.2020

Národná rada Slovenskej republiky včera večer schválila novelu zákona o obecnom zriadení podľa ktorej bude možné  počas mimoriadnej situácie realizovať rokovania zastupiteľstiev viacerými formami, aj videokonferenciou a per rollam. Trojtýždňová aktivita ZMOS bola vecou kompromisov naprieč politickým spektrom. Viac TU https://www.teraz.sk/slovensko/brief-zastupitelstva-obci-i-krajov-b/458811-clanok.html

Usmernenie ministerstva školstva. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo „Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie pôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 ktoré je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/usmernenie-msvvas-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

           Kancelária ZMOS si dovoľuje upozorniť na metodický portál www.ucimenadialku.sk, na ktorom môžete nájsť podporné materiály na dištančné vyučovanie žiakov Základných umeleckých škôl. Viac nájdete TU https://www.zmos.sk/informacie-z-portalu-ucimenadialku-sk-oznam/mid/405616/.html#m_405616

            Počas mimoriadnej situácie sa stretávame s tým, že dezinfekcia je nedostatkovým artiklom. V primeranom rozsahu a a správne použitá však bude ešte dlho nevyhnutnosťou nielen v úradoch, ale aj vo všetkých zariadeniach samosprávy.  Chceme Vás priebežne informovať o ponukách, ktoré sme obdržali a overili v zariadeniach sociálnych služieb. Vnímajte to prosím ako sprostredkovanie informácie a za predpokladu, že poznáte výhodnejšiu ponuku, prosím spätne nás kontaktujte, aby sme ju následne mohli sprostredkovať pre ostatné samosprávy. V súvislosti s potrebou prevencie je informácia k ponuke dezinfekčných prostriedkov TU  https://www.zmos.sk/ponuka-dezinfekcnych-prostriedkov.html informácia k dezinfekčnému prostriedku so všetkými relevantnými dokumentami je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1316583

Informácie zo dňa 7.4.2020

Komentár k novelizácii Zákonníka práce vypracoval prof. Prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD., člen Ekonomickej rady expertov ZMOS. Spomínaný komentár je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/komentar-k-novelizacii-zakonnika-prace–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Obce a zamestnávanie občanov v rámci opatrení aktívnych opatrení trhu práce – v nadväznosti na dopad opatrení súvisiacich so zabránením šírenia ochorenia COVID 19, informácia je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/obce-a-zamestnavanie-obcanov-v-ramci-opatreni-aktivnych-opatreni-trhu-prace-v-nadvaznosti-na-dopad-opatreni-suvisiacich-so-zabranenim-sirenia-ochoren/mid/405616/.html#m_405616

Sociálne služby sú pre samosprávy veľkým balíkom povinností. Viac v rozhovore pre televíziu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky prezradila predsedníčka sociálnej sekcie Rady ZMOS a starostka obce Janova Lehota Božena Kováčová. Rozhovor je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/socialne-sluzby-su-pre-samospravy-velkym-balikom-povinnosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Portál kariera.sk ponúka členom ZMOS bezplatnú inzerciu. Všetci členovia ZMOSu dostanú bezplatne 6 inzerátov na brigádnické pozície. Viac nájdete TU https://www.zmos.sk/portal-kariera-sk-ponuka-clenom-zmos-bezplatnu-inzerciu-oznam/mid/431757/.html#m_431757

               Usmernenie MŠVVaŠ SR. Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie pôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Viac informácií nájdete TU https://www.zmos.sk/usmernenie-msvvas-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácie zo dňa 6.4.2020

Komentár k aktuálnej legislatíve vo finančnej oblasti vypracoval Ladislav Adamovič, riaditeľ sekcie ekonomiky Kancelárie ZMOS, je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/komentar-k-legislative-vo-financnej-oblasti–oznam/mid/431757/.html#m_431757

Opatrenie ÚVZSR o poskytovaní stravovania školskými stravovacími zariadeniam. UVZ SR vydal zákaz  prevádzky zariadení pre deti a mládež, vrátane zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku, okrem zariadení školského stravovania s účinnosťou od 3.4. 2020 tak, že je možná (na základe individuálneho  rozhodnutia zriaďovateľa zariadenia) príprava a výdaj stravy pre seniorov  a sociálne znevýhodnené deti  prostredníctvom zariadení školského stravovania za dodržania presne stanovených podmienok. Viac nájdete TU https://www.zmos.sk/opatrenie-uvzsr-o-poskytovani-stravovania-skolskymi-stravovacimi-zariadeniam-oznam/mid/431757/.html#m_431757

Plán riešenia ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách. Vláda SR schválila dňom 2. apríla 2020 Plán riešenia ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách nájdete TU http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4166:plan-rieenia-ochorenia-covid-19-v-marginalizovanych-romskych-komunitach&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Návrh EK: Investičná iniciatíva plus (CRII+). Informáciu k zmenám v eurofondoch nájdete TU https://www.zmos.sk/navrh-ek-investicna-iniciativa-plus-crii–oznam/mid/431757/.html#m_431757

Prvá finančná pomoc obciam už odlišla. Informáciu o podpore malých obcí na základe spolupráce Nadácie TA3 a Združenia miest a obcí Slovenska nájdete TU https://www.zmos.sk/prva-financna-pomoc-obciam-uz-odlisla–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácie zo dňa 2.4.2020

Sociálne služby a opatrenia hospodárskej mobilizácie. Rezort práce v súčinnosti s orgánmi okresných úradov a VÚC určí príkazom mestá a obce ako subjekt hospodárskej mobilizácie. Uvedené sa týka poskytovateľov nasledovných druhov sociálnych služieb https://www.zmos.sk/socialne-sluzby-a-opatrenia-hospodarskej-mobilizacie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zasielanie zoznamu klientov zatvorených sociálnych služieb pre potreby OČR (ambulantné služby). Sociálna poisťovňa upozorňuje zariadenia sociálnych služieb, ktoré na základe usmernenia Ústredného krízového štábu uzavreli prevádzku (zatiaľ denných stacionárov), že do troch dní od účinnosti novely zákona o sociálnom poistení, teda do stredy 1. apríla 2020 vrátane, musia Sociálnej poisťovni mailom poslať zoznam fyzických osôb, ktorým mali poskytovať sociálnu službu, avšak pre uzatvorenie zariadenia pre určitú skupinu fyzických osôb im ju poskytovať nemôžu s uvedením mena, priezviska a rodného čísla klienta, ktorého sa uzatvorenie zariadenia priamo týka. Viac TU https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/zasielanie-zoznamu-klientov-zatvorenych-socialnych-sluzieb-potreby-ocr.html

Buďme opatrní! Aktuálna situácia je príležitosťou pre trestné činy. Europol zverejnil aktuálnu správu o vývoji COVID-19 a trestných činoch v EÚ. Viac TU https://www.zmos.sk/budme-opatrni–aktualna-situacia-je-prilezitostou-pre-trestne-ciny-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Kampaň na pomoc malým obciam v tomto období má ďalšieho podporovateľa, okrem Nadácie TA3 a Združenia miest a obcí Slovenska aj prestížny vydavateľský dom. Viac TU https://www.zmos.sk/kampan-na-pomoc-ma-dalsieho-podporovatela-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácie zo dňa 1.4.2020

Na základe dvojtýždňových rokovaní, návrhov a vyjednávaní chceme informovať, že vláda SR na svojom rokovaní dňa 31.3.2020 schválila  Návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorého súčasťou je aj ZMOSom iniciovaná zmena zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vo vzťahu k rozšíreniu foriem hlasovania zastupiteľstva. Vládny materiál, ktorý prichádza na rokovanie parlamentu je k dispozícii TU https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24676/1

Európska komisia a boj proti dezinformáciam. Vzhľadom na tok neustálych a škodlivých informácii týkajúci sa najmä zdravia zverejnila Európska komisia špecializovanú stránku na boj proti dezinformáciám. Na základe komunikácie Európskej komisie s jednotlivými platformami (Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla) sa potvrdil tok dezinformácii, ktoré vo veľkom množstve tieto platformy odstraňujú a zaviedli aj opatrenia na odstránenie reklám týkajúcich sa falošných ochranných prostriedkov, ako sú masky. Na odhalení šírenia dezinformácií o pandémii pracuje aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť.  Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-a-boj-proti-dezinformaciam-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zároveň si Vás  dovoľuje informovať o požiadavke Sociálnej poisťovne vo veci evidencie návštevy detí v materských školách. V prípade, že ste zriaďovateľom materskej školy, prosíme o informovanie jej vedenia. Požiadavku nájdete na tejto webovej adrese https://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-ziada-predskolske-zariadenia–do-zajtra-poslite-zoznam-deti/48411s68459c?fbclid=IwAR3Snaqg2XbdQssUOLN4jz6mb4avai2qT-rYQxJJED264qD4xGhIVn_LTA4

VLÁDA SR 31.3.2020 schválila zmeny v Zákonníku práce 

Rýchly prehľad zmien: zmeny sa dotýkajú napríklad toho, že zamestnávateľ bude oprávnený nariadiť výkon práce z domu, predlžuje sa o mesiac podporné obdobie v nezamestnanosti, novela tiež prináša zmenu – zamestnávatelia, ktorí museli pozastaviť výrobu alebo obmedziť činnosť, bez odborárov vo firme budú môcť rozhodnúť, že v prípade prekážky v práci môžu poskytovať zamestnancom náhradu mzdy v sume 80 % priemerného zárobku, najmenej však vo výške minimálnej mzdy. Novela, ktorú vláda schválila s pripomienkami, upravuje organizáciu pracovného času, dovolenky a prekážky v práci na strane zamestnanca aj zamestnávateľa. Po novom sa má ustanoviť možnosť výkonu práce z domácnosti zamestnanca, ak to povaha práce umožňuje. Novelou sa upravujú podmienky čerpania dovolenky z hľadiska oznamovacej povinnosti zamestnávateľa vopred, a to skrátením ustanoveného času na najmenej 7 dní vopred a v prípade dovolenky, ktorá sa prenáša z predchádzajúceho alebo z predchádzajúcich rokov, na najmenej 2 dni vopred. Novelou sa tiež navrhuje doplnenie ochrany zamestnanca pred skončením pracovného pomeru a ochrany pri návrate do zamestnania, ak pracovník využije dôležitú osobnú prekážku v práci na ošetrovanie chorého člena rodiny alebo starostlivosť o dieťa. Týkať sa to má aj prípadov zamestnancov, ktorým je nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia. Zabezpečiť sa má rovnaká ochrana, ako sa poskytuje zamestnancovi, ktorý je dočasne pracovne neschopný. Novela prináša aj ďalšiu dôležitú zmenu, a to aby zamestnávatelia bez zástupcov zamestnancov – odborárov, mohli rozhodnúť, že v prípade prekážky v práci môžu poskytovať zamestnancom náhradu mzdy v sume 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najmenej však vo výške minimálnej mzdy. Týkať sa to má prípadov, ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie či obmedzenie činnosti firmy v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Zamestnávateľom tiež majú ubudnúť niektoré povinnosti v čase mimoriadnej situácie, čo sa týka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Týka sa to napríklad oboznamovacích povinností v prípade BOZP, ktoré má firma, keď prijme nového zamestnanca alebo ho preradí na iné pracovisko. Ak z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu zamestnávateľ nemôže pracovníkovi prideľovať prácu a poskytuje mu náhradu mzdy, po novom bude môcť zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi odpracovanie času, za ktorý mu patrila náhrada mzdy. Odpracovanie možno nariadiť najviac v rozsahu 400 hodín v kalendárnom roku a odpracovanie je možné najneskôr do 12 mesiacov odo dňa, keď prekážka v práci nastala. Zamestnancovi za čas výkonu práce patrí dosiahnutá mzda. Tento čas sa pritom nebude započítavať do priemerného týždenného pracovného času, firma však tento čas osobitne označí. V oblasti sociálneho poistenia chce rezort práce zabezpečiť príjem ľuďom, ktorí poberajú dávku v nezamestnanosti prostredníctvom dočasného predĺženia podpornej doby poberania tejto dávky o jeden mesiac, pretože tieto osoby si nevedia v čase krízovej situácie nájsť zamestnanie. Zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám má pomôcť finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na zamestnancov. Vláda zároveň schválila návrh podmienok podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov. Na tieto aktivity boli presunuté zdroje v rámci eurofondov v objeme 197 miliónov eur. Cieľom tohto návrhu je prijatie rámca podpory na zmiernenie dosahov súčasnej krízy v súvislosti s novým koronavírusom na zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Týka sa to tých, ktorí udržia pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, alebo tak museli urobiť z dôvodu ochrany zdravia svojich zamestnancov, poklesu tržieb alebo výpadku subdodávateľov.

             Kompenzácia bude spočívať v poskytovaní finančného príspevku pre zamestnávateľov, a to na úhradu časti mzdových nákladov svojich zamestnancov, ktorým z dôvodu prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti nemôžu prideľovať prácu, a taktiež v poskytovaní finančného príspevku pre SZČO na úhradu odvodových povinností do poistných fondov a čiastočnú kompenzáciu výpadku ich príjmov zo zárobkovej činnosti.

             V praxi to bude vyzerať tak, že príspevok sa bude odvíjať od poklesu tržieb. Pri poklese tržieb o viac ako 20 % bude tento príspevok vo výške 180 eur, pri poklese viac ako 40 % to bude 300 eur, pri viac ako 60 % pôjde o sumu 420 eur a pri poklese viac ako 80 % to bude čiastka 540 eur. Za marec dostane SZČO paušálny príspevok v polovičnej sume. Maximálna celková výška príspevku pre jedného oprávneného žiadateľa bude 200-tisíc eur mesačne.

             Zmeny počítajú aj s preplatením 80 % hrubého platu zamestnanca vo firmách, ktorých prevádzky boli alebo sú povinne uzavreté. Súčasťou preplatenej sumy budú aj dane a odvody za zamestnanca. Maximálna výška príspevku na mzdu zamestnanca dosiahne 1100 eur. Zamestnávateľ bude povinný udržať pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva. Finančné príspevky bude poskytovať miestny príslušný úrad práce.

             Rezort práce na tieto aktivity realokuje zdroje v rámci operačných programov celkovo 197 miliónov eur presunom projektov do programového obdobia na roky 2021 až 2027.

Informácie zo dňa 30.3.2020

Podnety na riešenie problémov vzniknutých v súvislosti s pandémiou Coronavíru v regionálnom školstve v pôsobnosti miest a obcí. Námety na riešenie problémov spojených s dnešnou pandemickou krízovou situáciou v školstve. Podnety vznikli na základe podnetov z praxe od našich členských miest a obcí. V záujme spoločného zvládnutia situácie a zabezpečenia činnosti aj po odznení pandémie predkladáme tieto podnety na riešenie. Viac TU https://www.zmos.sk/podnety-na-riesenie-problemov-vzniknutych-v-suvislosti-s-pandemiou-coronaviru-v-regionalnom-skolstve-v-posobnosti-miest-a-obci-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Právne stanovisko v oblasti regionálneho školstva. Na základe mnohých otázok týkajúcich sa výkladu a uplatňovania vybraných pracovnoprávnych inštitútov (výkon práce podľa §52 ods. 5 Zákonníka práce tzv. home office, dovolenka, prekážky v práci, stravovanie) počas trvania osobitného režimu preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 vydávame z účelom zjednotenia správnej aplikácie predmetných inštitútov nasledovné stanovisko. Viac TU https://www.zmos.sk/pravne-stanovisko-v-oblasti-regionalneho-skolstva-oznam/mid/405616/.html#m_405616 Zároveň zdôrazňujeme, že ide o informáciu odborového zväzu a ZMOS sa posielal niektoré pracovnoprávne aspekty minulý týždeň s tým, že v tomto období budeme tejto téme venovať prioritnú pozornosť na základe spolupráce s expertami v tejto oblasti, s ktorými sme sa počas víkendu dohodli na spolupráci.

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Sociálne služby POZOR! S účinnosťou od 28. marca 2020 platí zákaz uplatňovania práva na štrajk osobám, ktorým bola uložená pracovná povinnosť podľa

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 169 z 27. marca 2020. Viac nájdete TU https://www.zmos.sk/socialne-sluzby-pozor—oznam/mid/405616/.html#m_405616

Odporúčanie na zvládnutie krízových situáciu pre poskytovateľov sociálnych služieb a tvorbu krízových plánov. Odporúčania sa týkajú  oblasti obmedzovania slobody klientov v zariadeniach sociálnych služieb a návrhov tém do krízových plánov zariadení.Spracovateľom odporúčaní sú odborníci s organizácií: Fórum pre ľudské práva, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, nadácia SOCIA, SocioFórum a komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím. Viac nájdete TU https://www.zmos.sk/odporucanie-na-zvladnutie-krizovych-situaciu-pre-poskytovatelov-socialnych-sluzieb-a-tvorbu-krizovych-planov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre dodávateľov pitnej vody nájdete TU https://www.zmos.sk/odporucanie-uradu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky-pre-dodavatelov-pitnej-vody-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ekonomické opatrenia EÚ počas pandémie. Európska komisia v posledných týždňoch promptne zareagovala na mimoriadnu situáciu mnohými iniciatívami a opatrenia ako napríklad vytvorením finančných stimulov a zavedením oficiálnych virtuálnych stretnutí, ktoré urýchlili prijímanie nevyhnutných rozhodnutí. Taktiež niekoľko prijatých opatrení smerom k miestnym a regionálnym samosprávam. Viac informácií je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/ekonomicke-opatrenia-eu-pocas-pandemie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Učíme na diaľku. Mestá a obce ako zriaďovatelia, školy a školské zariadenia, rodičia a starí rodičia nájdu bližšie informácie k problematike materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl, a školských zariadení na adrese, ktorú zriadilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nájdete TU https://www.zmos.sk/ucime-na-dialku-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácie zo dňa 27.3.2020

Samoodpočty zemného plynu. Plynárenské spoločnosti zabezpečujú v plnej miere svoje strategické úlohy aj v čase obmedzení, ktoré majú zamedziť šírenie ochorenia Covid-19. Aktuálne sú v platnosti viaceré opatrenia, ktorých cieľom je minimalizovať riziká nielen pre zamestnancov, ale aj pre zákazníkov a odberateľov zemného plynu. Viac je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/samoodpocty-zemneho-plynu–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Upravené otváracie hodiny pobočiek pôšt na Slovensku – platné od 24.3.20.._

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: