Informácie poskytované Združením miest a obcí Slovenska v súvislosti s ochorením COVID-19

Informácie zo dňa 15.5.2020

Sociálne
Aktualizácia usmernenia pre oblasť sociálnych služieb!
Aktualizácia Usmernenia k realizácii plánu predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID – 19 u fyzických osôb prijímaných do vybraných pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou v čase mimoriadnej situácie, kde sú  zmeny  vyznačené v texte. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizacia-usmernenia-pre-oblast-socialnych-sluzieb–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Nové opatrenia pre nemocnice a DSS. Informácie sa týkajú: návštevy pacientov alebo sprievodu pacientov bez podozrenia z ochorenia COVID−19, návštevy pacientov s ochorením COVID−19, návštevy kňaza/duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich s ochorením COVID−19, návštevy a sprievode pacientov v starostlivosti o novorodenca a v starostlivosti o dieťa narodené matke s ochorením COVID−19 a tiež toho ako požiadať o vyšetrenie na COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-opatrenia-pre-nemocnice-a-dss-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Cestovný ruch
Návrhy EK k oživeniu európskeho cestovného ruchu
. Európska komisia predložila (14.5) súbor usmernení a odporúčaní, ktoré majú členským štátom pomôcť postupne zrušiť cestovné obmedzenia a umožniť podnikateľom v cestovnom ruchu, aby znova otvorili svoje prevádzky v súlade s potrebnými opatreniami na ochranu zdravia. Viac TU https://www.zmos.sk/navrhy-ek-k-oziveniu-europskeho-cestovneho-ruchu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácie zo dňa 14.5.2020

Školstvo
Informácia v súvislosti s prevádzkou zariadení školského stravovania a poradenských centier. Úrad verejného zdravotníctva SR dnes na základe záverov Ústredného krízového štábu zo dňa 11. mája 2020 vydal Opatrenie č. OLP/3991/2020 v súvislosti s prevádzkou zariadení školského stravovania a poradenských centier. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-v-suvislosti-s-prevadzkou-zariadeni-skolskeho-stravovania-a-poradenskych-centier–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Eurofondy
Erasmus+ podporí mládežnícke organizácie počas koronakrízy
. Európska komisia uverejnila v rámci programu Erasmus + výzvu na predkladanie návrhov pod názvom „Európska mládež spoločne 2020“. S očakávaným rozpočtom 5 miliónov eur bude táto iniciatíva podporovať celoeurópske siete mládežníckych organizácií pôsobiacich na miestnej úrovni. Viac TU https://www.zmos.sk/erasmus–podpori-mladeznicke-organizacie-pocas-koronakrizy-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácie zo dňa 11.5.2020

Sociálne
Nové opatrenia v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie prijaté vládou SR. Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní  dňa 7. mája 2020 schválila  Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-opatrenia-v-oblasti-socialnych-sluzieb-v-case-mimoriadnej-situacie-prijate-vladou-sr–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Usmernenia Úradu verejného zdravotníctva
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 6. mája 2020 sa týka aj zasadaní zastupiteľstiev!
Toto opatrenie súvisí s uvoľňovaním režimu  organizovania schôdzí a zasadnutí štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, ktorých sa bude môcť zúčastniť aj verejnosť. Viac TU https://www.zmos.sk/opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-zo-dna-6-5-2020-sa-tyka-aj-zasadani-zastupitelstiev–ozna/mid/405616/.html#m_405616

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: