Informácie poskytované Združením miest a obcí Slovenska v súvislosti s ochorením COVID-19

Informácie zo dňa 7.5.2020

Usmernenie k problematike prijímania detí do materských škôl. Kancelária ZMOS si Vás dovoľuje informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo usmernenie k problematike prijímania detí do materských škôl. Predmetné usmernenie nájdete TU https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-prijimani-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-28-4-2020/

Nové opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 6. MÁJA 2020. Úrad verejného zdravotníctva SR vydal nové Opatrenie č. OLP/3796/2020 s účinnosťou od 6. mája 2020 do odvolania, ktorým v nadväznosti na Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2731/2020 zo dňa 23. marca 2020 o zákaze organizovania a usporadúvania hromadných podujatí vyňal zo zákazu aj sobášne obrady vrátane civilných pri dodržaní určených podmienok na matričných úradoch s preferenciou vykonávania sobášnych obradov v exteriéroch. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-opatrenia-uvz-sr-s-ucinnostou-od-6-maja-2020–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou novým koronavírusom COVID-19 posilnilo komunikáciu s občanmi prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov. Občania sa môžu obracať s otázkami na odborníkov emailom a telefonicky. Viac TU https://www.zmos.sk/infolinka-mpsvr-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácie zo dňa 6.5.2020

Školstvo
Dotácie na stravu – nariadenie vlády č. 103/2020. Kancelária ZMOS si Vás dovoľuje informovať o  Nariadení vlády SR č. 103/2020 Z. z. z 28. apríla 2020 o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/dotacie-na-stravu-nariadenie-vlady-c-103-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Testovanie IT zručnosti žiakov aj jednotlivcov – IT Fitness Test 2020. Už 9. ročník IT Fitness Test 2020 bol  spustený 4. 5. 2020 a bude trvať do konca júna. Ide o  najrozsiahlejšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku, ktoré aj tento rok preverí úroveň digitálnej gramotnosti žiakov, študentov, ale aj širokej verejnosti. Otázky v teste zohľadňujú mimoriadnu situáciu súvisiacu s koronakrízou, ktorá so sebou priniesla potrebu intenzívnejšie využívať online digitálne komunikačné nástroje. Viac TU https://www.zmos.sk/testovanie-it-zrucnosti-ziakov-aj-jednotlivcov-it-fitness-test-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácie zo dňa 5.5.2020

Sociálne
Pripravuje sa plošné testovanie zamestnancov a prijímateľov zariadení sociálnych služieb.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  sa po dohode s Ministerstvom zdravotníctva rozhodlo začať s celoplošným testovaním zamestnancov a klientov zariadení sociálnych služieb na ochorenie COVID 19. Viac TU https://www.zmos.sk/pripravuje-sa-plosne-testovanie-zamestnancov-a-prijimatelov-zariadeni-socialnych-sluzieb–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Usmernenie rezortu práce pre plošné testovanie zamestnancov a prijímateľov zariadení sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19 k 4.5.2020. V súvislosti so šíriacou sa nákazou COVID – 19 sa v rámci Slovenskej republiky začalo s celoplošným testovaním zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb, na ochorenie COVID – 19. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-rezortu-prace-pre-plosne-testovanie-zamestnancov-a-prijimatelov-zariadeni-socialnych-sluzieb-na-ochorenie-covid-19-k-4-5-2020–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR z 29. apríla 2020
Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR z 29. apríla 2020 sa nariaďuje všetkým osobám, ktoré od 1. mája 2020 (v piatok) od 7.00h. vstúpia na územie SR, izolácia v zariadeniach určených štátom. Opatrenie týkajúce sa vstupu na územie SR je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-z-29-aprila-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
Opatrenia v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. V zmysle tohoto nariadenia si zriaďovatelia školských stravovacích zariadení môžu v rámci zúčtovania uplatniť aj náklady za škodu spôsobenú na skladových zásobách potravín. Viac TU https://www.zmos.sk/opatrenia-v-oblasti-dotacii-v-posobnosti-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Postup pri hodnotení vzdelávacích výsledkov žiakov
Základné školy, zriadené mestom alebo obcou, nájdu odpovede na veľa otázok, ktoré sa týkajú postupu pri hodnotení vzdelávacích výsledkov žiakov, najmä prvého stupňa základnej školy na adrese TU https://www.ucimenadialku.sk/otazky/#hodnotenie

Usmernenie k hodnoteniu a prijímaniu žiakov do základných umeleckých škôl je k dispozícii TU http://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zus.pdf

Informácie týkajúce sa rozhodnutia ministra školstva o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na stredné školy sú k dispozícii TU https://www.zmos.sk/postup-pri-hodnoteni-vzdelavacich-vysledkov-ziakov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska únia
Európska únia podporuje oživenie cestovného ruchu.
Od zavedenia opatrení na zabránenie šíreniu pandémie sa viaceré hospodárske činnosti na obmedzili, tak na národnej ako aj európskej úrovni. Pandémia v značnom rozsahu negatívne zasiahla aj odvetvie cestovného ruchu na miestnej úrovni, čo sa odrazilo v znížené príjmov rozpočtov miest a obcí, najmä v mestách a obciach turistického charakteru – horských, kúpeľných a historických. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-unia-podporuje-ozivenie-cestovneho-ruchu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EÚ zahájila darcovské úsilie na boj proti COVID-19. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes zaháji pripravovanú online udalosť, ktorej cieľom je naštartovanie globálnej reakcie na koronavírus. Viac TU https://www.zmos.sk/eu-dnes-zahajila-darcovske-usilie-na-boj-proti-covid-19-oznam/mid/405616/.html#m_405616

#EUvsVirus Hackathon ocenil 117 riešení. Európska komisia ocení celkom 117 inovačných projektov, ktoré sa minulý týždeň zapojili do #EUvsVirus Hackathon a ponúkajú riešenia na podporu zotavenia z prepuknutia koronavírusu Víťazné riešenia sa týkajú mnohých oblastí, ako sú zdravie a život, práca na diaľku a vzdelávanie, digitálne financovanie a ďalšie. Viac TU https://www.zmos.sk/-euvsvirus-hackathon-ocenil-117-rieseni-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácie zo dňa 4.5.2020

Kompenzácie pre komunálne podniky
Vláda pripraví schému pomoci aj pre subjekty verejnej správy.
Združenie miest a obcí Slovenska už 17. apríla 2020 žiadalo ministra hospodárstva Richarda Sulíka o pomoc pre obchodné spoločnosti s majetkovou účasťu samospráv, aby mohli mať prístup k finančným kompenzáciám. Následne bola táto požiadavka rozšírená aj o ministra financií Eduarda Hegera, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka a tiež ministerku kultúry Natáliu Milanovú, nakoľko je zrejmé, že finančná komponezácia by sa mala uplatňovať aj na príspevkové organizácie zriadené samosprávou. Viac TU https://www.zmos.sk/vlada-pripravi-schemu-pomoci-aj-pre-subjekty-verejnej-spravy–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Šport
Podpora športových aktivít v čase pandémie v EÚ.
Ďalšou z oblastí, v ktorej sa prejavili dopady súčasnej situácie je oblasť športu na všetkých úrovniach – od medzinárodnej až po lokálnu úroveň. Viac TU https://www.zmos.sk/podpora-sportovych-aktivit-v-case-pandemie-v-eu-oznam/mid/431757/.html#m_431757

Zbierka Nadácie TA3 a ZMOS
Kampaň na pomoc obciam bola úspešná. Do nedele 3. mája 2020 bolo možné podporiť kampaň Združenia miest a obcí Slovenska a Nadácie TA3 na pomoc malým obciam v čase koronakrízy. Počet podporených obcí a na tento účel získaný finančný objem napovedajú, že pomoc obciam v tomto období bola úspešná. Viac TU https://www.zmos.sk/aktuality-covid-19.html

Eurofondová výzva
MV SR opätovne vyhlásilo výzvu na podporu prístupu k pitnej vode. Opätovná možnosť pre samosprávy ako zlepšiť prístup k pitnej vode svojim obyvateľom pomocou vodovodov, budovania vodných zdrojov, výdajných miest alebo úpravní povrchových vôd a zmierniť šírenie a následky pandémie ochorenia COVID-19 v lokalitách s prítomnosťou marginalizovaných komunít. Viac TU https://www.zmos.sk/mv-sr-opatovne-vyhlasilo-vyzvu-na-podporu-pristupu-k-pitnej-vode-oznam/mid/431757/.html#m_431757

Zaujalo vás to? Zdieľajte: