Informácia o vytvorených sčítacích obvodoch pre vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov v obci Margecany

Sčítacím obvodom je územie (napr. obec, mestská časť alebo ich časti),  na ktorom sa  vykonaná sčítanie obyvateľov, domov a bytov v obci Margecany.

Úlohou odborne vyškolených sčítacích komisárov bude navštíviť všetky domácnosti v pridelenom sčítacom obvode, požiadať ich o vyplnenie sčítacích tlačív, po ich vyplnení ich pozbierať a urobiť predpísané sumarizácie za svoj sčítací obvod. Bez súhlasu obyvateľov bytu sčítací komisár nemôže vstúpiť do bytu a sčítacie tlačivá mu môžu obyvatelia odovzdať pri dverách bytu.

Menovanie sčítacích komisárov pre obec Margecany na vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

V súlade so zákonom NR SR č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli menovaní na vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, po ich predchádzajúcom súhlase, pre obec Margecany títo sčítací komisári.

Zoznam sčítacích komisárov pre obec Margecany

Obec Meno Priezvisko Číslo sčítacieho obvodu
Margecany Peter Uličný 801120
Margecany Margita Fleischerová, Mgr. 801088
Margecany Katarína Hricková 801122
Margecany Veronika Uličná, PhDr. 801121
Margecany Viliam Vojtek 801060 (RH)

801105

Gestori sčítania:

Mária Janusová

Mgr. Marcel Hudák

Sčítacia komisia:

Mária Janusová

Mgr. Marcel Hudák

Ing. Eva Kováčová

Ing. Imrich Keruľ

Informácie Štatistického úradu SR o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 nájdete:
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=24273 alebo http://www.scitanie2011.sk/

Zaujalo vás to? Zdieľajte: