INFORMÁCIA o vypracovaní Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011 – 2015“

Obvodný úrad životného prostredia Košice Vám týmto oznamuje, že Odborom ochrany prírody, vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja OÚŽP Košice v súčinnosti s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky so sídlom v Košiciach bolo vypracované Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011 – 2015″, č.s.: OPK/2013/1490-5  zo dňa 04.09.2013, ktoré Vám v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene   a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako verejnosti dotknutých obcí a miest Košického kraja zasielame formou jeho zverejnenia na webovom sídle Ministerstva životného prostredia http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2011-2015 a webovom sídle OÚŽP Košice www.ke.ouzp.sk.

Pre verejnosť dotknutých obcí  a miest Košického kraja bude predmetný dokument k nahliadnutiu (možnosť robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie) v pracovných dňoch od 06.09.2013 do 20.09.2013, v čase od 7.30 – 15.00 hod. na obvodných úradoch životného prostredia Košického kraja a ich stálych pracoviskách, a tiež na OÚŽP v sídle kraja Košice:

OÚŽP Košice – okolie, Adlerova 29, 040 22 Košice, OÚŽP Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice, OÚŽP Trebišov, M. R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, OÚŽP Michalovce, Nám. slobody 1, 071 01 Michalovce, OÚŽP Michalovce – stále pracovisko Sobrance, Tyršova 12, 073 01 Sobrance,          OÚŽP Rožňava, Šafárikova 17, 048 01 Rožňava, OÚŽP Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. 5,      052 01 Spišská Nová Ves, OÚŽP Spišská Nová Ves – stále pracovisko Gelnica, Hlavná 1, 056 01 Gelnica, OÚŽP v sídle kraja Košice, Komenského 52, 040 01 Košice.

Ing. Jaroslav Jeremiaš, vedúci odboru

Zaujalo vás to? Zdieľajte: