Informácia o voľnom pracovnom mieste

Materská škola, Richnava 260, 053 51 p. Kluknava

VEC: Informácia o voľnom pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: Materská škola,  Richnava 260

Druh pracovného pomeru: interný zamestnanec na pracovnú zmluvu

Termín nástupu: september 2013

Počet obsadených miest: jedno miesto pedagogického asistenta

Kvalifikačné predpoklady pedagogického asistenta:

Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie

 • v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
 • úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
 • úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre, ktoré môže uchádzač absolvovať aj počas prijatia do pracovného pomeru.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

 • v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
 • v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
 • v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
 • v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
 • v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
 • V neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

Ďalšie predpoklady :

 • Jazykové znalosti: znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity (rómsky) samozrejmosťou je slovenský jazyk.
 • Pracovné skúsenosti: skúsenosti s organizovaním aktivít v lokalite a komunite, asistent učiteľa, terénna práca v oblasti podpory zdravia alebo sociálnej práce, komunitná práca.
 • Vzťah ku komunite: akceptácia a rešpekt miestnej komunity a predstaviteľov miestnej samosprávy, permanentná spolupráca a prítomnosť v komunite je podmienkou.
 • Ďalšie požiadavky: motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, bezúhonnosť.

Proces výberu pedagogických asistentov: Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky sa môžu o voľnej pracovnej pozícii priamo informovať u riaditeľky MŠ Richnava alebo na e-mailovej adrese školy najneskôr do 20.8.2013.

Prípadné bližšie informácie a usmernenia:

Kvalifikačné predpoklady pedagogického asistenta:

Materská škola, Richnava 260 zabezpečí obsadenie pozície „pedagogický asistent – asistent učiteľa“ v zmysle  nasledovných podmienok:

a) spôsobilosť na právne úkony,

b) vek nad 18 rokov,

c) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:

Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie:

 • v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
 • úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
 • úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre,

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

 • v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
 • v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov,
 • učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
 • v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
 • v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
 • v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
 • v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

d) ovládanie štátneho jazyka,

Podľa Metodického pokynu k zavedeniu profesie asistent učiteľa pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolských zariadeniach, v základných školách  a v špeciálnych základných  školách č. 184/2003 – 095, ktoré musí asistent učiteľa spĺňať:

e)   zdravotná spôsobilosť,

f)   bezúhonnosť,

Ešte raz pripomíname odporúčaným kritériom pri výbere asistenta učiteľa, ktorý má pomáhať implementovať IMV na materských školách je ovládanie materinského jazyka týchto detí.

Bernadeta Richnavská                                                                                  riaditeľka MŠ Richnava

Materská škola Richnava 260, e mail msrichnava260@gmail.com, t.č. 053/447 36 80; 0905/289 451

Zaujalo vás to? Zdieľajte: