Informácia o oznámení o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Margecany“ a o mieste a čase jeho sprístupnenia

Obec Margecany, v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje verejnosti, že dňa 11. 2. 2016 bolo obci doručené oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Margecany“.

Zároveň Vám oznamujeme, že do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na tunajšom obecnom úrade počas pracovných dní v pracovnej dobe na č. dv. 210 do 26. 2. 2016, oznámenie doručené obci je zverejnené aj na internetovej stránke obce www.margecany.sk a ako príloha tohto oznámenia.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Margecany“ je možné predkladať do 15 dní odo dňa, keď bolo toto oznámenie zverejnené dotknutou obcou (spôsobom v mieste obvyklým a z oznámením kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť) podľa ust. § 6 ods. 5 zák. č. 24/2005 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na adrese:

Okresný úrad Gelnica

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Hlavná 1

056 01 Gelnica

Konzultácie v zmysle § 63 vyššie citovaného zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať na Okresnom úrade Gelnica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 1, Gelnica, č. kancelárie 8 počas celého procesu posudzovania na základe vopred dohodnutého termínu.

e-mail: danka.marcinova@minv.sk       tel. č. 0961745712

Oznámenie o strategickom dokumente je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zad-c-2-uzemneho-planu-obce-margecany-

Ing. Igor Petrik, starosta obce, v. r.

Zverejnené dňa 12. 2. 2016

Zvesené dňa 26. 2. 2016

Príloha:

Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Margecany

Zaujalo vás to? Zdieľajte: