Informácia o oznámení o strategickom dokumente Program rozvoja obce Margecany 2016+ a o mieste a čase jeho sprístupnenia

Obec Margecany, v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje verejnosti, že dňa 22. 2. 2016 bolo obci doručené oznámenie o strategickom dokumente

Program rozvoja obce Margecany 2016+“.

Zároveň Vám oznamujeme, že do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na tunajšom obecnom úrade počas pracovných dní v pracovnej dobe na č. dv. 210 do 8. 3. 2016, oznámenie je zverejnené ako príloha tohto oznámenia.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Program rozvoja obce Margecany 2016+“ je možné predkladať do 15 dní odo dňa, keď bolo toto oznámenie zverejnené dotknutou obcou (spôsobom v mieste obvyklým a s oznámením kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť) podľa ust. § 6 ods. 5 zák. č. 24/2005 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na adrese:

Okresný úrad Gelnica

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Hlavná 1

056 01 Gelnica

Konzultácie v zmysle § 63 vyššie citovaného zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať na Okresnom úrade Gelnica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 1, Gelnica, č. kancelárie 8 počas celého procesu posudzovania na základe vopred dohodnutého termínu.

e-mail: danka.marcinova@minv.sk       tel. č. 0961745712

Oznámenie o strategickom dokumente je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-rozvoja-obce-margecany-2016-

Ing. Igor Petrik, starosta obce, v. r.

Zverejnené dňa 22. 2. 2016

Zvesené dňa 8. 3. 2016

Príloha:

Oznámenie o strategickom dokumente Program rozvoja obce Margecany 2016+

Oznámenie o strategickom dokumente – Okresný úrad Gelnica

Zaujalo vás to? Zdieľajte: