Informácia o správe o hodnotení a o návrhu strategického dokumentu „Územný plán obce Košická Belá“ a o mieste a čase jeho sprístupnenia

Obec Margecany, ako dotknutá obec v zmysle § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

oznamuje verejnosti,

že dňa 19. 4. 2016 bolo obci doručená Správa o hodnotení a o návrhu strategického dokumentu

„Územný plán obce Košická Belá“.

Zároveň Vám oznamujeme, že do Správy o hodnotení možno nahliadnuť, robiť si z nej odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  na tunajšom obecnom úrade počas pracovných dní v pracovnej dobe na č. dv. 210 do 11. 5. 2016 vrátane, oznámenie doručené obci je zverejnené aj na internetovej stránke obce www.margecany.sk a ako príloha tohto oznámenia.

Návrh strategického dokumentu spolu so správou o hodnotení je zverejnený aj na stránke MŽP SR http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-kosicka-bela

Písomné stanoviská verejnosti k správe o hodnotení a k návrhu strategického dokumentu „Územný plán obce Košická Belá“ je možné predkladať najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu:

Okresný úrad Košice-okolie

Odbor starostlivosti o životného prostredia

Hroncová 13

041 70 Košice

Príloha:

Informácia o správe o hodnotení strategického dokumentu – Územný plán obce Košická Belá

 

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Zverejnené dňa 20. 4. 2016

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: