Informácia o oznámení o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja – zmena“

Obec Margecany, v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

oznamuje verejnosti,

že dňa 5. 2. 2018 bolo obci doručené oznámenie o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja – zmena“.

Oznámenie je zverejnené na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-rius-kosickeho-samospravneho-k

Stanoviská verejnosti k Oznámeniu  o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja-zmena“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu :

Okresný úrad Košice

Odbor starostlivosti o životného prostredia

Komenského 52

040 01 Košice

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na Okresnom úrade Košice, odbore starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky (055/6001 383 – Ing. Steinerová Lucia) alebo e-mailom: lucia.steinerova@minv.sk

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Zverejnené dňa 5. 2. 2018                                                    Zvesené dňa 19. 2. 2018

Príloha:

Oznámenie o zmene strategického dokumentu (.pdf)

Zaujalo vás to? Zdieľajte: