Informácia o oznámení o strategickom dokumente „Územný plán Prešovského samosprávneho kraja“

Informácia o oznámení o strategickom dokumente „Územný plán Prešovského samosprávneho kraja“ a o mieste a čase jeho sprístupnenia

Obec Margecany, v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

oznamuje verejnosti,

že dňa 3. 3. 2015 bolo obci doručené oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán Prešovského samosprávneho kraja“.

Zároveň Vám oznamujeme, že do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  na tunajšom úrade počas pracovných dní v pracovnej dobe do 18. 3. 2015, oznámenie doručené obci prvá stranadruhá strana.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na stránke MŽP SR v plnom znení si ho môžete pozrieť tu.

Stanoviská verejnosti k Oznámeniu  strategického dokumentu „Územný plán Prešovského samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu :

Okresný úrad Prešov

Odbor starostlivosti o životného prostredia

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Nám. mieru 2, 081 92 Prešov

081 92 Prešov

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky  – 051/4881220 alebo e-mailom alena.sekerakova@po.vs.sk).

e-mail: alena.sekerakova@po.vs.sk

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Zverejnené dňa 4. 3. 2015

Zaujalo vás to? Zdieľajte: