HLÁSENIE ZMIEN do 31. januára 2014

Ak ste v roku 2013 mali nejakú zmenu, ktorá má vplyv na vyrubenie dane, alebo miestneho poplatku za komunálny odpad / ak ste kúpili, predali, darovali, dedili, postavili, pristavili, nadstavili, zmenili bydlisko prechodným pobytom … /, túto zmenu nahláste najneskoršie do 31. januára 2014 správcovi dane.

Zmeny je potrebné hlásiť aj ohľadom psov.

Novelou zákona sa zmenili tlačivá na priznanie daní daňovníkom, ale vypisujú ho len tí daňovníci, ktorí mali vyššie uvedené zmeny.

Akékoľvek rozdiely, alebo nesprávne údaje v rozhodnutí, oznámte a konzultujte do 15 dní od prevzatia rozhodnutia so správcom dane.

Pri platení do pokladne správcu sa preukážte rozhodnutím, urýchlite tak výber daní.

POZOR – dôležitá zmena v roku 2013

Daňovníci, ktorí nadobudli scelené pozemky v rámci pozemkových úprav, ktoré boli v našej obci ukončené v roku 2013 zápisom do katastra, si tieto budú musieť do 31. januára 2014 priznať v daňových priznaniach – k dani z nehnuteľností.

Príloha:

Pozemkové, alebo lesné spoločenstvá v k. ú. Margecany, ktoré obhospodarovali lesy ochranné alebo lesy osobitného určenia, vydokladujú správcovi dane túto skutočnosť podľa nových schválených hospodárskych plánov – programu starostlivosti o les.

Ing. Kováčová

Zaujalo vás to? Zdieľajte: