Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja – správa o hodnotení strategického dokumentu

Obec Margecany, v zmysle § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

oznamuje verejnosti, že dňa 29. 7. 2015 bolo obci doručené oznámenie o doručení správy o hodnotení strategického dokumentu „Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja“ spolu s návrhom strategického dokumentu.

Uvedená správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na intrernetovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk/sk/eis/detail/generel-dopravnej-infrastruktury-presovskeho-kraja.

Stanoviská verejnosti k správa o hodnotení a návrhu strategického dokumentu „Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja“ je možné predkladať najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu :

Okresný úrad Prešov

Odbor starostlivosti o životného prostredia

Nám. mieru 2

081 92 Prešov

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky  – 051/4881220 alebo e-mailom alena.sekerakova@po.vs.sk).

e-mail: alena.sekerakova@po.vs.sk

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Zverejnené dňa 31. 7. 2015

Zvesené dňa 21. 8. 2015

Zaujalo vás to? Zdieľajte: