ELEKTROMOBIL

Základné informácie o príspevku na kúpu elektromobilu

10.11.2016 15:05 Ministerstvo hospodárstva pripravilo v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu ( ZAP SR) projekt, po ktorom budú elektromobily finančne dostupnejšie. Projekt
podporí nákup elektromobilov a hybridov sumou viac ako 5,2 miliónov eur z peňazí Recyklačného fondu a prostriedkov Zväzu automobilového priemyslu. Ide o prvý vážny krok na podporu elektromobility na Slovensku, po ktorom by sa na slovenské        cesty  malo dostať viac ekologických a nízkoemisných vozidiel.
Tieto vozidlá po ukončení životnosti budú tvoriť základ pre nové rozvoj nových technológií a spôsobov spracovania starých vozidiel u autorizovaných spracovateľov starých vozidiel.
Formou častých otázok a odpovedí ponúkame najdôležitejšie informácie pre žiadateľov o príspevok: (Ak na otázky nie je možné nájsť odpoveď v tomto texte, treba ich adresovať ZAP SR,
email : mkoisova@zapsr.sk<mailto:mkoisova@zapsr.sk>)
Ako dlho projekt bude trvať a kedy sa začína?
Podpora kúpy elektromobilov sa začala 11.11.2016 a bude trvať do konca roku 31.12. 2017, alebo do vyčerpania finančných  prostriedkov. Podmienkou na vyplatenie prostriedkov je registrácia vozidla na Slovensku do 31.12.2017.
Kto sa o podporu môže uchádzať?
Podporu môže žiadať občan, podnikateľský subjekt, ale aj mestá a obce. Teda ľubovoľná osoba zapísaná v registrácii vozidla ako jeho vlastník.
Akých vozidiel sa podpora týka?
Ide o príspevok pre vozidlá kategórie M1 (osobné motorové vozidlá) a N1 (malý  nákladný automobil do celkovej hmotnosti 3,5t)s pohonom BEV (Battery electric vehicle, čisto elektrické vozidlo, len s elektrickým pohonom dobíjateľným z elektrickej siete) a PHEV (Plugin hybrid electric vehicle, vozidlo s pohonom s dobíjateľnými batériami z elektrickej siete) a spaľovacím motorom. Pre vylúčenie
pochybností musí mať vozidlo elektrickú zásuvku na dobíjanie batérií.
Je možný príspevok aj na ojazdené vozidlá?
Nie, príspevok smie byť vyplatený len na kúpu nového dosiaľ neregistrovaného vozidla v SR, ktorého parametre garantuje zástupca výrobcu danej značky (zástupca značky je autorizovaný MDVaRR). 
Aká je výška príspevku?
Príspevok bude vyplácaný postupne v troch splátkach. Dôvodom je zábezpeka, aby vozidlá zostali v SR a zabránilo sa ich cezhraničnému vývozu. Pri podpore 5.000 eur pre BEV získa vlastník nového elektromobilu po pristúpení na podmienky udelenia príspevku a registrácii vozidla bezodkladne 2.000 eur. Druhých 1.500 eur dostane nasledujúci mesiac po uplynutí prvého roku registrácie na
Slovensku a  zvyšných 1.500 eur nasledujúci mesiac po druhom roku registrácie na Slovensku.  Pri kúpe nového vozidla poháňaného batériou dobíjateľnou cez vonkajší zdroj elektrickej energie a doplnkovým spaľovacím motorom (PHEV – Plug-in hybrid
elektrické vozidlo) získa vlastník dotáciu vo výške 3.000 eur, rozdelenú na rovnaké časti (1.000eur) v tých istých časových úsekoch a tých istých podmienkach registrácie vozidla na Slovensku.
                                                  spolu      po registrácii        1. rok          2. rok
BEV (čisto elektrický pohon)     5.000 €       2.000 €   1 .500 €  
PHEV ( plugin hybridný pohon) 3.000 €      1.000 €   1.000 €     
Aké sú ďalšie podmienky vyplatenia celej sumy?
Vozidlo musí byť minimálne po dobu dvoch rokov evidované vo vozidlovom parku SR. Kontrolný mechanizmus toho, či vozidlo je v evidencii, bude vykonávaný v úzkej spolupráci s Prezídiom policajného zboru – evidencia vozidiel.
Kde sa o podporu možno uchádzať?
Stačí navštíviť autorizovaných predajcov vozidiel na Slovensku. O možnosti príspevku sú informovaní a poznajú podmienky a proces registrácie.
Aký je proces registrácie?
Proces registrácie a vyplácania príspevku administruje Zväz automobilového priemyslu SR. Ak na otázky nie je možné nájsť odpoveď v tomto texte, treba ich adresovať ZAP
SR (www.zapsr.sk<http://www.zapsr.sk/>)
Ambíciou je, aby bol proces čo najjednoduchší. ZAP SR má skúsenosti z projektu známeho ako „šrotovné“. Dôležitou informáciou je fakt, že príspevok si predajca automaticky neodráta zo zaplatenej sumy ako zľavu, ale musí sa o neho uchádzať
zákazník. Ten si ho po vyplatení sumy za vozidlo, môže vzápätí nárokovať na svoj účet po splnení podmienok.
Postup:
*      Objednávka vozidla – zákazník si objedná vozidlo prostredníctvom autorizovanej siete predajcov, predajca objednáva vozidlo u výrobcu/zástupcu výrobcu (importéra)
*      Rezervácia prostriedkov – importér vykoná rezerváciu prostriedkov na konkrétne vozidlo (VIN číslo), pričom výrobca garantuje technické parametre vozidla tak, že vozidlo plní parametre na podporu. O rezervácii /vinkulácii prostriedkov
dostane importér potvrdenie.
*      Dodávka a zaregistrovanie vozidla – po dodaní, predaji a registrácii vozidla uzavrie  vlastník vozidla a ZAP SR právny vzťah, na základe ktorého ZAP SR vyplatí vlastníkovi vozidla následne prvú splátku.

Existujú obmedzenia ohľadom značky, alebo kúpnej ceny automobilu?
Nie. Podmienkou je, aby išlo o nové, neregistrované vozidlo, ktoré sa predáva v sieti autorizovaných predajcov a ktoré má na Slovensku autorizovaného zástupcu výrobcu podľa autorizácie MDVaRR SR. Zástupca výrobcu zmluvne garantuje splnenie technických podmienok ktoré sú od vozidla požadované. Teda aby išlo čisto elektrický alebo kombinovaný hybridný plugin pohon vozidla.
Čo sa stane, ak bude chcieť majiteľ vozidlo predať pred uplynutím lehoty 24 mesiacov?
Pôvodný vlastník vozidla bude dostávať podporu ďalej, pokiaľ bude vozidlo registrované na Slovensku.
Čo sa stane, ak majiteľ vozidlo predá do zahraničia pre uplynutím lehoty 24 mesiacov?
V prípade, že vozidlo nebude v evidencii na Slovensku, ďalšia časť príspevku už nebude vyplatená.
Podporená je len kategória M1 a N1 takže napríklad elektrické motorky podporu nemôžu získať?
Nie, podporu získajú len vozidlá kategórie M1 a N1.
Ak záujemca podpíše zmluvu s predajcom (dealerom) na dodanie vozidla a vozidlo sa bude vyrábať napríklad 6 mesiacov nemôže sa stať, že sa prostriedky minú a po dodaní vozidla už nebudú zdroje na podporu?
Mechanizmus alokovania prostriedkov bude obdobný ako v prípade tzv. šrotovného. Po objednaní vozidla zadáva výrobca vozidla alebo zástupca výrobcu vozidla (tzv. dovozca) údaje o objednanom vozidle do registra. Od tohto okamihu sú na objednané vozidlo alokované prostriedky na podporu. Takže výroba vozidla môže trvať aj viac
ako 6 mesiacov a kupujúci bude mať garantovanú podporu. Podmienkou je iba dodanie a registrácia vozidla najneskôr do konca roku 2017.

S pozdravom
[Popis: cid:image003.jpg@01CEF647.002AF810]
Spišská regionálna rozvojová agentúra,
váš partner pri tvorbe a realizovaní projektov 

[Popis: cid:image002.jpg@01CEF646.D21AABF0]  Certifikovaný pre PRINCE2,     registračné číslo P2R/NLPB175936
[Popis: 1176393393_logo1_010]  Člen IS RRA,   http://isrra.info/

Ing. Peter Malatinský
Štefánikovo nám. 1
052 01 Spišská Nová Ves

Tel:  00421  53 4298 270
Tel./fax: 00421 53 4411 429
Mobil:  0908 260 541,  0907 935 391
Email:  sprag@srra.sk<mailto:sprag@srra.sk>
Web:   www.srra.sk<http://www.srra.sk/>

Facebook: 
https://www.facebook.com/Spi%C5%A1sk%C3%A1-region%C3%A1lna-rozvojov%C3%A1-agent%C3%BAra-1730935047127645/

Zaujalo vás to? Zdieľajte: