Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona  č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zmluvy 4. štvrťrok 2011

Typ

Zmluvný partner

Popis predmetu zmluvy

Dátum uzatvorenia zmluvy

Dátum zverejnenia

Prílohy (klikni pre zobrazenie strany)

Zmluva BD Plus s.r.o. Okná pre poštu 8. 11. 2011 9. 11. 2011 123
Zmluva EXIM alarm s.r.o. Rozšírenie kamerového systému 8. 11. 2011 9. 11. 2011 1-3
Zmluva Harlequin s.r.o. Kronika obce – tlač 11. 11. 2011 11. 11. 2011 1-2
Kúpna zmluva František Zábranský Pozemok na Kozinci 30. 11. 2011 30. 11. 2011 1-2
Kúpna zmluva EURO-ENERGIA 2008 s.r.o. Pozemok pre MVE 30. 11. 2011 30. 11. 2011 123
Zmluva o spolupráci Potravinová banka, o.z. Potravinová pomoc 1.12.2011 8.12.2011 123
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Úrad vlády Slovenskej republiky Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011 14.11.2011 8.12.2011 1234567
Zmluva o dielo Ing. arch. Peter Hajtáš Projektová dokumentácia 1. 12. 2011 2. 12. 2011 1-4
Zmluva o nadstavbe BD Plus s.r.o. Zmluva o nadstavbe domu 13. 12. 2011 13. 12. 2011 1-7
Zmluva o pôžičke VÁHOSTAV – SK, a.s. Finančná pôžička 14.12.2011 15.12.2011 12
Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s. Osobitné dojednania k zmluvám o dodávke plynu pre odberateľov kategórie: Malé podnikanie a organizácie 5.12.2011 15.12.2011 1234567
Zmluva Úrad vlády SR Poskytnutie dotácie 14.12.2011 15.12.2011 1234
Zmluva Nadácia Allianz Poskytnutie grantu na výstavbu bezbariérovej rampy 11.11.2011 15.12.2011 123456
Mandátna zmluva Special care&consulting,s.r.o. Externý projektový manažment projektu 30.12.2011 15.2.2012 1-6
Nájomná zmluva Katarína Slavská Nájom pozemku Bystrá 3. 12. 2011 30. 12. 2011 1-3
Nájomná zmluva Jaroslav Papcun Nájom pozemku Bystrá 4. 12. 2011 30. 12. 2011 1-2
Nájomná zmluva Mária Oberhauserová Jana Vasilcová Nájom pozemku Bystrá 8. 12. 2011 30. 12. 2011 1-2
Nájomná zmluva Jozef Zahornacký Jozef Zahornacký Irena Zahornacká Nájom pozemku Bystrá 4. 12. 2011 30. 12. 2011 1-3
Nájomná zmluva Ladislav Očvár Milan Očvár Jaroslav Očvár Nájom pozemku Bystrá 4. 12. 2011 30. 12. 2011 1-3
Nájomná zmluva Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Nájom pozemku Bystrá 28. 11. 2011 30. 12. 2011 1-3
Nájomná zmluva

Zmluvy 3. štvrťrok 2011

Typ

Zmluvný partner Popis predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia Prílohy (klikni pre zobrazenie strany)
Zmluva č. A/2011/29 Obvodný úrad Košice Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 1. 8. 2011 8. 8. 2011 12345
Zmluva č. 801/505/ 2011 Štátny fond rozvoja bývania Záložná zmluva na zabezpečenie úveru 6. 9. 2011 7. 9. 2011 1-3
Kúpna zmluva Marko Basala Prístavba KD – nákup okien 8. 9. 2011 9. 9. 2011 1-3
Zmluva o dielo Mgr. Bohumil Kaman Reedícia kroniky – grafické práce 22. 9. 2011 23. 9. 2011 1-3
Kúpna zmluva Drevovýroba – František Jánoš Prístavba KD – nákup dverí 22. 9. 2011 23. 9. 2011 1-4
Kúpna zmluva Zuzana Andrašková Predaj pozemku 26. 9. 2011 26. 9. 2011 1-2
Dohoda ÚPSVaR SNV Poskytnutia príspevku na podporu zamestnanosti 27.9.2011 21.10.2011 1234567
Zmluva VODALES s.r.o. 2. RP Protipov. opatrenia 30. 9. 2011 4. 10. 2011 1 2 3 4 5
Zmluva o dielo Slovzeolit s.r.o. Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá 28. 7. 2011 8. 8. 2011 123

Zmluvy 2. štvrťrok 2011

Typ Zmluvný partner Popis predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia Prílohy (klikni pre zobrazenie)
Zmluva o dielo Já-Ra s.r.o. Prístavba Kultúrneho domu – strecha 21. 4. 2011 28. 4. 2011 1-3
Zmluva AV Audit, s.r.o. audítorská spol. Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2010 4. 4. 2011 12. 5. 2011 1-2
Zmluva Podtatranská vodárenská spol., a. s. Predaj pozemkov pod ČOV 20. 5. 2011 20. 5. 2011 123
Zmluva o dielo Slovenský vodohosp. podnik, š. p. Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie 20. 5. 2011 23. 5. 2011 1-5
Dohoda Úrad práce, soc. vecí a rodiny SNV O poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie 25. 5. 2011 3. 6. 2011 1-7
Zmluva Alena Lukáčová Predaj pozemku pri RD 15. 6. 2011 15. 6. 2011 1-2
Zmluva Puchalla & partners s.r.o. Poskytovanie právnej služby 16. 6. 2011 17. 6. 2011 1234
Zmluva Ing. Ladislav Hrabčák Zmluva o pôžičke 21. 6. 2011 22. 6. 2011 1 2
Zmluva František Hromják Zmluva o pôžičke 21. 6. 2011 22. 6. 2011 1 2
Zmluva Tatiana Thúrová Predaj pozemku pri garáži 29. 6. 2011 29. 6. 2011 1-2
Zmluva Ing. Richard Soporský PD Bystrá 8. 6. 2011 8. 6. 2011  1-4
Zmluva č. MK-143/2011/8.4 MK SR Poskytnutie dotácie z rozpočtu MK 16. 6. 2011 8. 8. 2011 123456
Zmluva č. 0107-PRB/2011 MDVRV SR Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti 22. 6. 2011 8. 8. 2011 12345
Zmluva č. 0106-PRB/2011 MDVRV SR Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov 22. 6. 2011 8. 8. 2011 12345
Zmluvy 1. štvrťrok 2011
Typ Popis predmetu zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Prílohy (klikni pre zobrazenie strany)
Zmluva Záložná zmluva BD Olše ŠFRB 31. 1. 2011 1234
Zmluva Zmluva o dielo 14. 1. 2011 1
Zmluva Záložná zmluva BD Olše MDVaRR SR 8. 2. 2011 1-3
Zmluva Zmluva o dielo 21. 2. 2011 1-8
Dodatok Dodatok k ZoD 22. 2. 2011 1
Zmluva Zmluva o poskytnutí NFP 1. 3. 2011 1-6
Zmluva Rámcová kúpna zmluva č.012/VSK/2011 3. 3. 2011 1-2
Dohoda Dohoda o ukončení Zmluvy č. as10B/99/SM 29. 3. 2011 1
DohodaDohoda Poskyt. prísp. na AČPoskytnutie príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti 27. 1. 201118. 2. 2011 1234561234567

oficiálna stránka obce