2016

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetCena vrátane DPHDátum zverejneniaDátum platnosti do
BD Plus s.r.o.
Maurerova 11
053 42 Krompachy
Kúpna zmluvaKúpa bytov a technickej vybavenosť - Nadstavba 13BJ Margecany60276015.01.201615.01.2019
USVRK_ZM_ USVRK-OKA-2015_001205_2015Ministerstvo vnútra SR
Pribinová 2
812 72 Bratislava
Zmluva o poskytnutí dotácieRekonštrukcia miestnej komunikácie Železničná k rómskym obydliam980018.01.201631.12.2016
4419006446Komunálna poisťovňa
Štefánikova 17
811 05 Bratislava
Poistná zmluvaPoistná zmluva156,4018.01.201613.01.2017
16K995002DOXX - Stravné lístky sro
Kálov 356
010 01 Žilina
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancovZmluva o poskytnutí strav. lístkovpodľa cenníka21.01.2016neurčito
8/2016Ekover s.r.o.
SNP 34,
053 61 Spišské Vlachy
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činnostíRočná zmluvapodľa cenníka21.01.2016
Prima Banka Slovensko a. s.
Hodžova 11
010 11 Žilina
Zmluva o grantovom účteZmluva o grantovom účte21.01.2016
160102IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
Sabinovská 36
080 01 Prešov
Zmluva na dodávku programového vybaveniaZmluva na dodávku programového zariadenia39,6026.01.2016
Z20161608_ZL4T, s. r. o.
Turbínová 1/13359, 
83104 Bratislava
Slovenská republika
Rámcová dohoda č. Z20161608_ZDrevné pelety pre kotolňu1 179,49 08.02.201606.02.2017
L4T, s. r. o.
Turbínová 1/13359, 
83104 Bratislava
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. Z20161608_ZDohoda o ukončení Ramcovej dohody1 179,4910.02.2016
STAVA KOV
Stanislav Varga
Jarná 226/5
055 01 Margecany
Zmluva o vykonávaní činnosti zberu a výkupu kovového komunálneho odpadu fyzických osôbZmluva o vykonávaní zberu a výkupu KO11.02.2016neurčito
N20160127055Implementačná agentúra Minister. práce, soc. vecí a rodiny SR
Špitálska 6
814 55 Bratislava
Zmluva o spolupráciZmluva o spolupráci12.02.2016
SOZA
Rastislavova 3
821 08 Bratislava
Hromadná licenčná zmluvaSOZApodľa cenníka13.02.2016
49/245/16PvPVPS a. s.
Hraničná 662/17
058 01 Poprad
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouZmluva o dodávke vodypodľa cenníka13.02.2016neurčito
Z20162831_ZBIO ENERGO s.r.o.
Textilná 23
034 01 Ružomberok
Rámcová dohoda č. Z20162831_ZDrevné pelety pre kotolňu7 791,6717.02.201612 mesiacov
Matej Brodák
Dlhá 276/7
055 01 Margecany
Zmluva o posktnutí sociálnej službyZmluva o poskytovaní sociálnej službypodľa dohody24.02.2016
Šimšajová Michaela, 053 51 Richnava, č. 235Zmluva o nájme bytu4 Zmluva o nájme_byt č. 8 Šimšajová Michaela29.02.201628.02.2019
Šimšaj Andrej, Železničná 84/12, 055 01 MargecanyZmluva o nájme bytu2 Zml. s náj. BD A byt AA1 Šimšaj Andrej29.02.201628.02.2019
Eliáš Eduard, Samota 453, 055 01 MargecanyZmluva o nájme bytu3 Zmluva o nájme_byt č. 2 Eliáš Eduard29.02.201628.02.2019
Dzurňák Vladimír, Autodoprava, Oľše 62,
055 01 Margecany
Zmluva o nájme nebytových priestorov1_2016 Zm_o nájme nebyt pr_Dzurňák V.29.02.2016neurčito
Slovenský plynárenský priemysel a. s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
Zmluva o dodávke plynuZmluva o dodávke plynupodľa cenníka02.03.2016 31.08.2018
EC-EDMA s.r.o.
Matice slovenskej 903
091 01 Stropkov
Zmluva o poskytnutí službyStavebný dozor pre projekt Spoločné zariadenia obce Margecany8784,0016.03.2016nie je stanovené
32/VSK/2016Calmit s.r.o.
Gaštanova 15
811 04 Bratislava
Rámcová kúpna zmluvaRámcová kúpna zmluvapodľa dohody18.03.201628.02.2017
Ing. arch. Peter Hajtáš, A.P.H. ATELIÉR
Kutuzovova 13,080 05 Prešov
Zmluva o dieloProjektová dokumentácia - zateplenie OcÚ3 85030.03.2016 nie je stanovený
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
Železničiarska 4, 080 01 Prešov
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 8. 12. 2015Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Margecany Príloha č. 393552,8930.03.2016nie je stanovený
Mesároš Ján a manželka, Jarná 584/57, 055 01 MargecanyZmluva o opakovanom nájmeZmluv opakovaný nájom Byt 10 Mesároš Ján a manž.31.03.201631.03.2019
Mesto Spišské Podhradie
Mariánske námestie 37
053 04 Spišské Podhradie
Kúpna zmluvaZmluva107.04.2016nie je stanovený
Ľudmila Sanitriková
Sídlisko SNP 1127/6
056 01 Gelnica
Kúpna zmluvaPredaj pozemku C KN č. 128/2071 59308.04.2016nie je stanovený
ENVI-PAK a.s.
Galvaniho 7/B
821 04 Bratislava
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvyZmluva o uzavretí budúcej zmluvy - rámcovej dohody o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov14.04.2016nie je stanovený
3229000956Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group a.s., Štefánikova 17, 811 05 BratislavaPoistná zmluvaPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla33,3720.04.2016nie je stanovený
Viera Furčáková,
Kurská 885/21,
040 00 Košice
Kúpna zmluvaPredaj pozemku priľahlého k stavbe RD30,020.04.2016nie je stanovený
Generali Poisťovňa a.s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Brastislava
Poistná zmluvaPoistenie vozidla havarijné666,922.04.2016nie je stanovený
33/2016/§54-ŠnZÚPSVaR
Odborárov 53
05221 Spišská Nová Ves
DohodaDohoda o poskytnutí fin. príspevku02.05.2016
66/§52a/2016/ŠRÚPSVaR
Odborárov 53
05221 Spišská Nová Ves
DohodaDohoda o zabezpeč. podmienok vykonávania aktivačnej činnosti.02.05.2016
1040104803Komunálna poisťovňa
Štefániková 17
81105 Bratislava
Poistná zmluvaPoistná zmluva05.05.2016
16/44/012/25ÚPSVaR
Odborárov 53
052 21 Spišská Nová Ves
Dohoda o podmienkach /menšie obecné služby pre obec/Dohoda16.05.2016
Podracký Ján
Veterná 300/8, 055 01 Margecany
Zmluva o nájme bytuzmluva-o-najme_byt-c-7-podracky-jan31.05.201631.05.2019
N20160127055D01IA Ministerstva práce,soc.vecí a rodiny SR
Špitálska 6
81455 Bratislava
Dodatok k zmluve o spolupráci - Podpora opatrovateľskej služby Dodatok k zmluve o spolupráci31. 05.2016
dodatok č. 1ÚPSVaR
Odborárov 53
052 21 Spišská Nová Ves
Dodatok č. 1 k dohode č. 33/2016/par.54-ŠnZDodatok k dohode 33-201603.06.2016
Dohoda č. 16/44/054/197ÚPSVaR
Odborárov 53
052 21 Spišská Nová Ves
Dohoda o poskytnutí fin. príspevkov na podporu vytvárania pracovných miestDohoda o poskytnutí fin. príspevkov03.06.2016
VSN0907201537ENVI-PAK a. s. 3
Galvaniho 7/B
821 04 Bratislava
Zmluva o odpadoch Zmluva o odpadoch03.06.2016
043KE050002Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUZmluva o poskytnutí NFP na CRZ891 607,46 09.06.2016neuvedený
207/2016-2050-1200Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19
827 15 Bratislava
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 492/2015-2050-1200 Dodatok zverejnený na CRZ0,0015.06.2016 neuvedený
1BD Plus s.r.o.
Maurerova 11
053 42 Krompachy
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 15. 1. 2016Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 15. 1. 2016 - Nadstavba 13BJ
Dohoda o opatreniach
17.06.2016neuvedený
2/2016Deduško n.o.
Vojenská 2
040 01 Košice - Staré Mesto
Zmluva o nájme nebytových priestorovZmluva o nájme nebytových priestorov - denný stacionár127120.06.2016na dobu neurčitú
Mgr. Michal Keruľ, PhD.
Prešovská 22
055 01 Margecany
Kúpna zmluvaKúpna zmluva10027. 06. 2016
Slovak Telekom a. s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebDodatok k zmluve27.06.201624 mesiacov
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebDodatok k zmluve27.06.201624 mesiacov
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebDodatok k zmluve27.06.201624 mesiacov
KSK
Nám. Maratónu miera 1
04266 Košice
Zmluva o spolupráciZmluva o spolupráci500027.06.201606.11.2016
Vargošková Gabriela
Jarná 584/57
Margecany
Zmluva o opakovanom nájme zml-o-opak-najme-vargoskova30.06.201630.06.2019
N20160127055D02IA MPSVaR SR
Špitálska 6
814 55 Bratislava
Dodatok k zmluve o spolupráci - opatrov. službaDodatok k zmluve06.07.2016
5974/2016MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
Zmluva o dodávke elektrinyZmluva o dodávke elektriny07.07.201631.12.2018
26655Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzova 17
83103 Bratislava
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SRZmluva o poskytnutí dotácie200007.07.201631.08.2016
Ľubomír Fifik
Vajanského 49
053 61 Spišské Vlachy
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonuKúpna zmluva30013.07.201609.07.2016
Andrej Nožina
Malinovského 1280
916 21 Čachtice
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonuKúpna zmluva30013.07.201609.07.2016
800/130/2016Štátny fond rozvoja bývania
Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37
Zmluva o úvereZmluva o úvere - obstaranie nájomného bytu kúpou344880,0023.07.2016neuvedený
1PVS a. s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
Dodatok ku kúpnej zmluveDodatok ku kúpnej zmluve164027.07.2016
800/130/2016Štátny fond rozvoja bývania
Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 3737
Záložná zmluvaZáložná zmluva27.07.2016
Reštaurácia PUMPA Qila s.r.o.
Hlavná 29
Gelnica
Zmluva o poskytnutí stravovacej službyZmluva o poskytnutí stravovacej služby3,50 01.08.2016
Ekover s.r.o.
SNP 34
053 41 Spišské Vlachy
Dodatok č. 1 k ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní KODodatok k ročnej zmluve - KO10.08.2016
991/245/16PvPVPS a. s.
Hraničná 662/17
058 01 Poprad
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouZmluva o dodávke vody z verej. vodovodu10.08.2016
0058-PRB-2016Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytovZmluva o poskytnutí dotácie BD 13 b.j. súp. č. 135 - nadstavba MŠ229920,0018.08.2016neuvedený
0059-PRB-2016Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenostiZmluva o poskytnutí dotácie k BD 13 b.j. súp. č. 135 - nadstavba MŠ19560,0018.08.2016neuvedený
Pavol Hricko
Olše 592/74
Margecany
Predaj zrkadlovej guleKúpna zmluva-zrk.guľa10024.08.2016
Pavol Hricko
Olše 592/74
Margecany
Predaj elektrického rozvádzačaKúpna zmluva-elek.rozv.10024.08.2016
16-450-02366Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08 Bratislava
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkovzmluva-o-poskytnuti-financnych-prostriedkov-fpu150020.09.2016
3D/2016Eurobus, a. s.
DZ Spišská Nová Ves
Duklianska 47
052 63 Spišská Nová Ves
Zmluva o zavedení spojovzmluva820,2604.10.2016
Anna Hicárová,
HiXAR,
Železničná 91/19,
055 01 Margecany,
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/20161_2016-zm_o-najme-nebyt-pr_hicarova-a-hirax31.10.2016neurčito
BD Plus s.r.o.
Maurerova 11
053 42 Krompachy
Zmluva o dieloRekonštrukcia MK Železničná11196,0002.11.2016
Štefan Gmuca,
Jarná 584/57
Margecany
Dodatok k zmluve o opakovanom nájme bytudodatok-gmuca02.11.2016
Zbyněk Kastl
Nám. 5. května 32
Holýšov
Dodatok k zmluve o opakovanom nájme bytudodatok-kastl02.11.2016
Antónia Engeľová
Školská 594/2A
Margecany
Zmluva o opakovanom nájme bytuzmluva-o-opak-najme-bytu-engelova02.11.2016
Marcela Kipikašová
Okružná 423
Jaklovce
Zmluva o opakovanom nájme bytuzmluva-o-opak-najme-bytu-kipikasova02.11.2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové centrum miest a obcíDataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS),
Kýčerského 5,
811 05 Bratislava
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové centrum miest a obcíDodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové centrum miest a obcí194508.11.2016
Anna Hicárová,
HiXAR,
Železničná 91/19,
055 01 Margecany
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebyt. priestorovdodatok-c-1-zm_o-najme-nebyt-pr_hicarova-a-hirax11.11.201630.09.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynuSlovenský plynárenský priemysel a. s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynuDodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynuPodľa dohody18.11.201630.11.2019
AV Audit s.r.o., auditorská spoločnosť
Karpatská 2448/16
052 01 Spišská Nová Ves
Zmluva o poskytnutí audítorských služiebzmluva-o-poskytnuti-auditorskych-sluzieb18.11.2016
Dodatok č. 1RWE Gas Slovensko s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 13
811 02 Bratislava
Dodatok č. 1Dodatok č. 1 k zmluve k zmluve o združenej dodávke plynupodľa dohody23.11.201630.11.2017
NAL s.r.o.
055 51 Veľký Folkmár 103
Rámcová zmluvaRámcová zmluva - odborné prehliadky a odborné skúšky eletkroinštalácie, elektrických zariadení, bleskozvodov a elektrických spotrebičov499923.11.201631.12.2016
2789/2016ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov
Zmluva o dieloVypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby "Margecany - komunikácia pre peších a cyklistov11276,1128.11.201620.12.2016
Mgr. Abigail Liptáková
Sedlice 117
Zmluva o nájme bytuZmluva o nájme bytu BD A byt AB1 30.11.2016 30.11.2019
Pavol Hricko
Oľše 592/74
055 01 Margecany
Zmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opakovanom nájme bytu BD A byt AC130.11.201630.11.2019
Miroslava Gregová
Hôrka 45/14
Zmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opakovanom nájme BD A byt AB2 30.11.201630.11.2019
Miroslav Petkáč
Pľše 22
055 01 Margecany
Zmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opakovanom nájme BD A byt AB330.11.201630.11.2019
Tomáš Mesároš
Jarná 584/57
055 01 Margecany
Zmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opakovanom nájme BD A byt AC2 30.11.201630.11.2019
Robert Petrík
Oľše 593/75
055 01 Margecany
Zmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opakovanom nájme BD B byt BB130.11.201630.11.2019
Štefan Kaľavský
Oľše 593/75
055 01 Margecany
Zmluva o opakovanom nájme bytu.Zmluva o opakovanom nájme BD B byt BC130.11.201630.11.2019
Vladimír Hradiský
Dlhá 257/11
055 01 Margecany
Zmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opakovanom nájme BD B byt BB3 30.11.201630.11.2019
Eva Kaľavská
Školská 1
055 01 Margecany
Zmluva o opakovanom nájme bytuZmluva o opakovanom nájme BD B byt BC230.11.201630.11.2019
Čuchran Milan
Veľký Folkmar 325
Zmluva o nájme bytuZmluva o nájme byt č. 13 13BJ30.11.201630.11.2019
Husárová Eva
Sládkovičová 17/29
Žiar nad Hronom
Zmluva o nájme bytuZmluva o nájme byt č. 1 13 BJ30.11.201630.11.2019
Mária Soroková
Žakarovce 171
Zmluva o nájme bytuZmluva o nájme byt č. 2 13 BJ30.11.201630.11.2019
Dzurendová Ľudmila
Tehelná 1319/4
Gelnica
Zmluva o nájme bytuZmluva o nájme byt č. 3 13BJ30.11.201630.11.2019
Ján Hricko
Jarná 12
055 01 Margecany
Zmluva o nájme bytuZmluva o nájme byt č. 4 13BJ30.11.201630.11.2019
Barbora Fottová
Hornádska 6
055 01 Margecany
Zmluva o nájme bytuZmluva o nájme byt č. 5 13BJ30.11.201630.11.2019
Valéria Kovalčíková
Školská 14
055 01 Margecany
Zmluva o nájme bytuZmluva o nájme byt č. 6 13BJ30.11.201630.11.2019
Peter Jalč
Prakovce 270
Zmluva o nájme bytuZmluva o nájme byt č. 7 13BJ30.11.201630.11.2019
Petra Terpáková
Školská 5
055 01 Margecany
zmluva o nájme bytuZmluva o nájme byt č. 8 13BJ30.11.201630.11.2019
Jaroslav Bartek
Kojšov 213
Zmluva o nájme bytuZmluva o nájme byt č. 9 13BJ30.11.201630.11.2019
Jaroslav Vaščura
Hornádska 7
055 01 Margecany
Zmluva o nájme bytuZmluva o nájme byt č. 10 13BJ30.11.201630.11.2019
Mária Olexová
Tkáčska 4/8Spišská Nová Ves
Zmluva o nájme bytuZmluva o nájme byt č. 11 13BJ30.11.201630.11.2019
Sibyla Božena Dzurňáková
Olše 62
055 01 Margecany
Zmluva o nájme bytuZmluva o nájme byt č. 12 13BJ30.11.201630.11.2019
Dodatok č. 1MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektrinyDodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 5974/2016podľa cenníka07.12.201631.12.2018
1744/245/16PvPodtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s.
Hraničná 662/17
058 01 Poprad
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouDodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd 13BJ Školská 135/2podľa cenníka14.12.2016na dobu neurčitú
Tibor Račko
Samota 453
055 01 Margecany
Račko Reiberger
Samota 453
05501 Margecany
Zmluva o nájme bytuZmluva o nájme byt č. 4 9BJ14.12.201630.11.2019
MAPOX s.r.o.
Partizánska 30
05501 Margecany
Kúpna zmluvaPredaj pozemku priľahlého k stavbe435015.12.2016nie je stanovený
LEDAS, s.r.o.
Trnavská 70
821 02 Bratislava
Mandátna zmluvaKompletné zabezpečenie procesu verejného obstarávania - Zateplenie budovy obecného úradu v obci Margecany1197,6030.12.2016nie je stanovený

Faktúry prijaté za december 2016

Faktúry prijaté za december 2016
FaktIČODPHNázovUlicaPSČáMestoPrijataUhradenáSumaPopis1Popis2ObjednávkaZmluvaInterné čisloObdobie:201601 - 201601IFOsoft
16010001747193379NVolt Elektro s.r.o.Bauerova 5040 23Košice01/12/201601/12/20161494.1Volt elektro-satelitný rozvod Školská485
102016007747213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov01/12/201601/12/201664.8ip-tech-Amiko HD 8250486
61615136210986AStrojzvar BaP spol.s r.o.Nevdzov 3/1163040 01Košice02/12/201602/12/2016186strojzvar-kukla zvracia487
16059647426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy02/12/201602/12/2016102.59sima plus-materiál Olše 74 a 75,CHD488
201615337178091NKoňak Ambróz Mgr.Bancka 2/34052 01Spišská Nová Ves02/12/201602/12/2016180koňak-služby technika PO-4Q/2016489
1631032367333ANovota Miroslav Ing.Hlinn 34055 01Margecany02/12/201602/12/2016299.92novota-materiál-vianočné osvetlenie490
16059347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy02/12/201602/12/201645.46sima plus-materil-zbern dvor491
2016002550272659NNAL s.r.o.č.103055 51Veľký Folkmár02/12/201602/12/2016141.12Nal-revízie-Olše 74 a75492
102016008047213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov02/12/201602/12/20162469.54ip-tech-kamerov systm493
271637131363091NINPROST spol.s r.o.Smrečianska 29810 00BRATISLAVA05/12/201605/12/201667.6inprost-obecn noviny 2017494
160362905936631124ASlovenská pošta, a.s.975 99Bansk Bystrica05/12/201623/11/201620.28slovenská pošta-záhradkár 2017-JDS495
761051427235763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava05/12/201605/12/201680.05telekom-mobilné služby-11/2016496
16201617149860NTJ Lokomotva MargecanyOlše 507055 01Margecany06/12/201606/12/201680TJ lokom.Margecany-preprava-adventný več497
201620648285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice07/12/201607/12/201680odpadservis-služby-ŽP-11/2016498
301003661544291809Ainnogy Slovensko s.r.o.Mlynsk 31042 91Košice07/12/201607/12/20161378innogy-zemn plyn 12/2016499
16132243818030ADD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov07/12/201607/12/2016676.52DD21-tlač-xerox 7225500
1520355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany07/12/201607/12/2016258.72zš-strava-11/2016501
16060947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy07/12/201607/12/201688.12sima plus-sktruky a matice-CHD502
16062947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy07/12/201607/12/201634.7sima plus-pracovné odevy-kovaľ503
160003532368160ALeitmančík Ivan-LEMAKORč.455055 63Helcmanovce07/12/201607/12/20161196leitmančík-svetlá -k fotoaparátu-ŠÚ504
1016000344852576NSMARTINFO s.r.o.č.239053 51Kluknava07/12/201607/12/2016350smartinfo-webové služby 2016505
279118470735763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava07/12/201607/12/201658.26telekom-pevná sieť-11/2016506
379118469635763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava07/12/201607/12/201648.54telekom-pevná sieť 11/2016507
979118468335763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava07/12/201607/12/20161.18telekom-pevná sieť 11/2016508
879121442035763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava07/12/201607/12/20161.76telekom-pevná sieť 11/2016509
79121443535763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava07/12/201607/12/201616.24telekom-pevná sieť 11/2016510
33016061436172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava07/12/201607/12/2016730.74calmit-kamenivo-MK železničná511
161136016936,179,345AVeolia Energia Vchodn Slovensko,s.r.o.Moldavsk cesta 8/A040 11Košice09/12/201609/12/20161278.49veolia energia-teplo 11/2016512
2016003050272659NNAL s.r.o.č.103055 51Veľký Folkmár09/12/201609/12/2016573.8Nal-revzie VO513
202016105831691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy09/12/201609/12/20162943.51ekover-vvoz komunl 11/2016514
202016103831691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy09/12/201609/12/20161104ekover-kontajnery 11/2016515
103160404031659641ABrantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves09/12/201609/12/2016282.04brantner nova-kontajner 11/2016516
102016008247213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov09/12/201609/12/2016960Ip-tech-kamerov systm-servis517
201637433984905AELECTRONIC Bros.Cintornska 16053 42Krompachy09/12/201609/12/20161750.5electronic-fotoaparát,pamäť,zoom adaptér518
3160002565397768AUPJŠ KošiceŠrobárová 2041 80Košice09/12/201609/12/201670UPJŠ-adventný večer vystúpenie519
2216028916678856AIkar,a.s.Miletičova 23821 09Bratislava09/12/201609/12/2016142.55Ikar-knihy-knižnica520
361201636860930APUCHALLA,SLVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice13/12/201613/12/2016168puchalla-právne služby 12/2016521
2016074435730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava13/12/201613/12/2016144continental-požičovné-11/2016522
16005545633681ABD Plus, s.r.o.Maurerova 11053 42Krompachy13/12/201613/12/20162646BD plus-pripojovací poplatok Školská 2523
2162718235908718ARAABETrnavsk cesta 84821 02Bratislava13/12/201613/12/201699Raabe-predplatné Zriaďovateľ524
2201642325030NDivadeln sbor J.G.Tajovskho JaklovceNov 436055 61Jaklovce13/12/201613/12/2016200DS J.G.Tajovskho -vystpenie525
16005045633681ABD Plus, s.r.o.Maurerova 11053 42Krompachy15/12/201615/12/201611196BD plus-rekonštr. MK železničná-projekt526
1610014844929234ATRIK design s.r.o.Hlavn 13053 42Krompachy16/12/201616/12/2016820.89trik design-repre+materil527
16102934575057AADAM-Miloš JanočkoSlobody 33053 61Spišské Vlachy16/12/201616/12/2016283.9Adam janečko-kalendáriky,PF 2017528
970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava16/12/201616/12/201650.99orange-mobilné služby529
970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava16/12/201616/12/201630orange-mobilné služby530
970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava16/12/201616/12/20160.96orange-mobilné služby531
16064647426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy16/12/201616/12/2016150sima plus-kladivo vŕtacie532
229009383144483767AVchodoslovensk energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice16/12/201616/12/2016665.98VSE-vyúčt.11/2016-olše 9019,obchodná 7533
229011593444483767AVchodoslovensk energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice16/12/201616/12/2016246.12VSE-vyúčt.11/16-obchodná 9019,školská 2534
16011947611928NJM Creative s.r.o.Nov 347/41055 61Jaklovce16/12/201616/12/201619.5JM Creative-plagt Vianoce s smevom535
6021322535790253APetit Press, a. s.Lazaretska 12814 64Bratislava16/12/201607/12/2016245Petit press-korzr 2017536
16246641508939APeti Martin-PEXTRABernolkova 4040 11Košice16/12/201616/12/201650.09Peti PEXTRA-batrie537
101611536441309ABIO ENERGO,s.r.o.Textiln 23034 01Ružomberok19/12/201619/12/20162733.04Bio energo-peletky538
51618164036500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad19/12/201619/12/2016141.18PVPS-vodná,stočné-olše 74539
51618163936500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad19/12/201619/12/201629.36PVPS-stočné-olše 74540
51618164136500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad19/12/201619/12/2016146.41PVPS-vodné,stočné-olše 75541
51618164336500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad19/12/201619/12/201639.6PVPS-stočné-olše 75542
51618164236500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad19/12/201619/12/2016135.96PVPS-vodné stočné-Školská 2A543
102016009047213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov19/12/201619/12/201636.82IP-tech-reflektor-vojnov hroby544
102016008947213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov19/12/201619/12/20162076IP-tech-kamerov systm545
39201640110460NPetrk Vclav - EGRybničná496055 61Jaklovce19/12/201620/12/2016120Petrk-PD NN siete za ihriskom546
112016695301NFS ČarnicaKežmarská 46040 11Košice19/12/201619/12/2016400FS Čarnica-vystúpenie-vianočný koncert547
160007444633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica19/12/201619/12/2016300Jumes-občerstvenie-vianočný koncert548
16065247426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy21/12/201621/12/201648.7sima plus-žiarivky,pracovný odev549
16064947426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy21/12/201621/12/201643.87sima plus-vysávač popola550
16010029228607520ACSTfire s.r.o.Vstavn 2937/132a703 00Ostrava 321/12/201621/12/201633.52CSTfire-ložiská-kotolňa551
20062001631575951APrima banka Slovensko,a.s.Hodžova 11010 11Žilina21/12/201620/12/201658.57Prima banka-poplatok za vedenie CP552
2016113936170291AZora-MIMEX servis,s.r.o.č.376049 51Brzotn28/12/201628/12/20161800Zora Mimex-lyžica rovnacia k belarus553
9751610217329477AAUTO-IMPEX spol.s r.o.Sadov 11052 01Spišská Nová Ves28/12/201628/12/2016124.92Auto impex-prehliadka Iveco554
201662540639606AJurko Slavkoč.156082 21Medzany28/12/201628/12/2016696Jurko-lyžica 2 m k belarus555
2016004850272659NNAL s.r.o.č.103055 51Veľký Folkmár28/12/201628/12/2016106.64NAL-odborn prehliadka-VO Rolov Huta556
2016004950272659NNAL s.r.o.č.103055 51Veľký Folkmár28/12/201628/12/2016150.56Nal-odborná prehliadka VO Olše557
2016005050272659NNAL s.r.o.č.103055 51Veľký Folkmár28/12/201628/12/20161140.89Nal-odborn prehliadka elektr.zariad-Oc558
102016009147213159NIP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov28/12/201628/12/2016339Ip-tech-prenos signlu559
201618547476079NJASTA EUROPA s.r.o.Nm.Slobody 22971 01Prievidza29/12/201629/12/2016450Jasta europa-pyrotechnické služby560
33016066336172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava30/12/201630/12/201690.38calmit-posypov materil561
2016005250272659NNAL s.r.o.č.103055 51Veľký Folkmár30/12/201630/12/2016145.97Nal-revzie-RVO pri pomnku562
2016005350272659NNAL s.r.o.č.103055 51Veľký Folkmár30/12/201630/12/2016169.75Nal-revzie-MKS563
2016005450272659NNAL s.r.o.č.103055 51Veľký Folkmár30/12/201630/12/2016221.58Nal-revzie-kinokabna564
2016005550272659NNAL s.r.o.č.103055 51Veľký Folkmár30/12/201630/12/2016297Nal-revzie-Oc565
2016005650272659NNAL s.r.o.č.103055 51Veľký Folkmár30/12/201630/12/2016297.14Nal-revzie-MR566
2016005750272659NNAL s.r.o.č.103055 51Veľký Folkmár30/12/201630/12/2016247.63Nal-revízie-kotolňa567
2016005850272659NNAL s.r.o.č.103055 51Veľký Folkmár30/12/201630/12/2016319.86Nal-revzie-MKS568
2016005950272659NNAL s.r.o.č.103055 51Veľký Folkmár30/12/201630/12/2016148.84Nal-revzie-nkupn stredisko569
2016006050272659NNAL s.r.o.č.103055 51Veľký Folkmár30/12/201630/12/2016247.1Nal-revzie-nkupn stredisko570
2016006150272659NNAL s.r.o.č.103055 51Veľký Folkmár30/12/201630/12/2016161.37Nal-revzie-nkupn stredisko-bleskozvod571
2016006250272659NNAL s.r.o.č.103055 51Veľký Folkmár30/12/201630/12/2016296.75Nal-revzia-TJ572
2016006350272659NNAL s.r.o.č.103055 51Veľký Folkmár30/12/201630/12/2016282.24Nal-revízie-dom služieb573
2016120617085501AISPO spol.s r.o.,inžinierske stavbySlovensk 86080 01Prešov30/12/201630/12/201611276.71ISPO-PD-Margecany-komunik.pre cyklistov574
92201646129464APKVK-stav,s.r.o.Zhradn 1343/5056 01Gelnica30/12/201630/12/2016127.97PKVK-vmena -vodomer-TJ575
201662640639606AJurko Slavkoč.156082 21Medzany30/12/201630/12/2016348jurko-pneumatika-belarus576
1061424535848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 530/12/201628/12/20162O2 slovakia-telekom.technika577
330776198635763469ASlovak Telekom a.s.Bajkalsk 28817 62Bratislava30/12/201630/12/20161.04Telekom-telekom.technika578
16145343818030ADD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov30/12/201630/12/2016300.72DD21-tlač Xerox 7225579
15121636204617AARET spol.s r.o.Zhradn 10055 61Jaklovce30/12/201630/12/2016126Aret-rezivo-TJ580
202016120035848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 529/12/201629/12/201626O2-mobiln telefn -starosta obce581
1522355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany10/01/201710/01/2017172.92ZŠ-strava 12/2016582
161216446148060AForum Film Slovakia s.r.o.Einsteinova 20851 01Bratislava10/01/201710/01/201736forum hilm-požičovné-predtým ako som ťa583
161219246148060AForum Film Slovakia s.r.o.Einsteinova 20851 01Bratislava10/01/201710/01/201736forum film-požičovné-červený kapitán584
161216046148060AForum Film Slovakia s.r.o.Einsteinova 20851 01Bratislava10/01/201710/01/201736forum film-požičovné-učiteľka585
33016067136172162NCalmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava10/01/201710/01/201746.96calmit-posypov materil586
201622048285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice10/01/201710/01/201780odpadservis-služby na úseku ŽP-12/2016587
761148704735763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava10/01/201710/01/201770.08telekom-mobilné služby-12/2016588
179213142035763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava10/01/201710/01/201767.25telekom-pevná sieť-12/2016589
279213140535763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava10/01/201710/01/201738.09telekom-pevná sieť 12/2016590
679213139135763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava10/01/201710/01/20171.18telekom-pevná sieť591
379216127835763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava10/01/201710/01/201716.24telekom-pevná sieť 12/2016592
879216125935763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava10/01/201710/01/20171.76telekom-pevná sieť 12/2016593
227000132344483767AVchodoslovensk energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice10/01/201710/01/20173572.26VSE-vyučtovanie elektriny 2016594
202016120031691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy10/01/201710/01/20172104.67ekoner-komunlny odpad-12/2016595
504160302231592503NPoradca podnikateľa s.r.o010 01Žilina13/01/201713/01/201713.67Poradca podn.doplatok 2016-finan.spravod596
161136018236,179,345AVeolia Energia Vchodn Slovensko,s.r.o.Moldavsk cesta 8/A040 11Košice13/01/201713/01/20171514.82veolia enrgia-teplo 12/2016597
103160446031659641ABrantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves13/01/201713/01/2017200.6brantner nova-kontajnery 12/2016598
2016085035730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava13/01/201713/01/2017144continental-požičovné 12/2016599
105162528335743565AMAGMA ENERGIA a.s.Nitrianska 7555/18921 01Piešťany13/01/201713/01/20174.04magma energia-poplatok istič-13 b.j.600
270002906831364501AŽSR-OR KošiceKasrensk nmestie 11041 50Košice18/01/201718/01/20175.22ŽSR-vodné-TJ-7-12/2016601
114868569935848863AO2 Slovakia,s.r.o.Einsteinova 24851 01Bratislava 518/01/201723/01/201726.15O2-mobilné služby-12/2016602
229011593444483767AVchodoslovensk energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice18/01/201718/01/2017406.91VSE-Obchodná 9019,školská 2603
229009383144483767AVchodoslovensk energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice18/01/201718/01/1017764.47VSE-elektrina-Olše 9019,obchodná 7,12/16604

Prijaté faktúry za november 2016

Prijaté faktúry za november 2016
FaktIČODPHNázovUlicaPSČMestoPrijatáUhradenáSumaPopis1Popis2ObjednavkaZmluvaInterne_cisloObdobie:201601 - 201601IFOsoft
1610012444929234ATRIK design s.r.o.Hlavn 13053 42Krompachy02/11/201602/11/2016977.81Trik design-propagcia-fajnoty427
2016165352454NMestsk kultrne centrumRadničné námestie 4052 01Spišská Nová Ves02/11/201602/11/2016350MKC-vystúpenie FS Čačina-fajnoty428
16004345633681ABD Plus, s.r.o.Maurerova 11053 42Krompachy02/11/201608/11/2016229920BD Plus-NB Školská 2-13 b.j.429
51617107936500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad02/11/201602/11/2016224.84PVPS-voddné,stočné-Olše 74430
51617107836500968APodtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad02/11/201602/11/201651.9PVPS-stočné-Olše 74431
16054047426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy02/11/201602/11/201690.4sima plus-hygienick potreby432
16102234575057AADAM-Miloš JanočkoSlobody 33053 61Spišské Vlachy02/11/201602/11/20161189.23Adam-Janečko-kalendáre-fajnoty433
1610012244929234ATRIK design s.r.o.Hlavn 13053 42Krompachy02/11/201602/11/201680trik design-tabuľa-rolová huta434
1610012344929234ATRIK design s.r.o.Hlavn 13053 42Krompachy02/11/201602/11/2016794.98trik design-tabule,nlepky,kalendre435
716040582117335345NSlovensk pozemkov fondBdkova 36817 15Bratislava02/11/201602/11/201648.93SPF-prenjom pozemku-rok 2016436
270002795431364501AŽSRTomášikova 27041 50Košice02/11/201602/11/201673.09ŽSR-vytýčenie káblových vedení437
160005844633131AJuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica02/11/201602/11/2016180Jumes-občerstvenie-fajnoty438
16010004940359689AZábojník ŠtefanLevočská 64053 01Harichovce04/11/201604/11/20163840Zbojnk-urnov komplety439
202016095831691021NEkover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy10/11/201610/11/20162309.42ekover-komunlny odpad 10/2016440
161136015636,179,345AVeolia Energia Vchodn Slovensko,s.r.o.Moldavsk cesta 8/A040 11Košice10/11/201610/11/20161243.01veolia energia-teplo 10/2016441
301003661544291809Ainnogy Slovensko s.r.o.Mlynsk 31042 91Košice10/11/201610/11/20161378innogy-zemn plyn 11/2016442
227000132344483767AVchodoslovensk energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice10/11/201610/11/20162470VSE-elektrina 9-11/2016443
201601006944681488AJAM,s.r.o.Nm.protif.boj.1705/3036 01Martin10/11/201610/11/201658.44JAM-vbojky444
216100030336006858ABONTONFILM a.s.Na vrtkach 1F841 01Bratislava10/11/201610/11/201636bontonfilm-požičovné-poštár pat vo filme445
216100030436006858ABONTONFILM a.s.Na vrtkach 1F841 01Bratislava10/11/201610/11/201636bontonfilm-požičovné-hardcore henry446
760954602835763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava10/11/201610/11/201681.05telekom-mobilné služby 10/2016447
479025111035763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava10/11/201610/11/201649.09telekom-pevná sieť-10/2016448
579025112635763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava10/11/201610/11/201662.83telekom-pevná sieť 10/2016449
179025108935763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava10/11/201610/11/20161.18telekom-pevná sieť-10/2016450
479028029135763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava10/11/201610/11/20161.76telekom-pevná sieť 10/2016451
779028031535763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava10/11/201610/11/201616.24telekom-pevná sieť 10/2016452
2016414210739254AMOVYROB-Ing.Miroslav MularčíkŽelezničiarska 4080 01Prešov10/11/201610/11/2016252.18movyrob-svorky na VO453
9016631835763469ASlovak Telekom a.s.Bajkalsk 28825 13Bratislava10/11/201610/11/201698.4telekom-vytýčenie vedenia454
9416022636211079AEurobus a.s.Staničné námestie 9042 04Košice10/11/201610/11/2016691.99eurobus-skúšobná prevádzka spoja455
2610200830812976AAsocicia slovenskch filmovch klubovBrnianska 33811 04Bratislava10/11/201626/10/201630asociácia film.klub.požičovné-cesta do f456
21754553235974133AJYSK s.r.o.Šoltésovej 14811 08Bratislava11/11/201611/11/201669.8Jysk-stolička457
2016068435730897ACONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava11/11/201614/11/201672continental-požičovné-muž z ocele,Gnomeo458
201619148285226NODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice11/11/201614/11/201680odpadservis-služby na úseku ŽP459
326201636860930APUCHALLA,SLVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice11/11/201614/11/2016168puchalla-právne služby 11/2016460
16057547426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11/11/201614/11/2016349.31sima plus-nradie +materil-CHD461
16056247426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11/11/201614/11/2016973.66sioma plus-materiál antonik-dielňa462
16056447426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11/11/201614/11/2016426.18sima plus-materiál-dielňa463
16056347426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11/11/201614/11/201624.18sima plus-schodiš.automat-olše 74464
103160361431659641ABrantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves11/11/201614/11/2016397.65brantner nova-kontajner-10/2016465
878097355235763469ASlovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava15/11/201615/11/20161.18telekom-pevná sieť466
970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava18/11/201618/11/201652.79orange-mobilné služby467
970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava18/11/201618/11/20160.3orange-mobilné služby468
970533635697270NORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava18/11/201618/11/201627.76orange-mobilné služby469
201622441343867AMarek Vozr-KominrstvoFričovce 86082 37Fričovce18/11/201618/11/2016354vozr kominrstvo-kontrola komnov470
1620736254118AEdu Work s.r.o.SNP 754/3905 01Senica18/11/201618/11/2016213.75edu work-reproduktory MR471
16057847426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy18/11/201618/11/201658.58sima plus-materiál dielňa472
16057747426136ASIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy18/11/201618/11/2016181.44sima plus-oprava nrad473
101608436441309ABIO ENERGO,s.r.o.Textiln 23034 01Ružomberok18/11/201618/11/20163194.54bio energo-peletky474
229011593444483767AVchodoslovensk energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice18/11/201618/11/2016276.31VSE-vyúčt.elek.-Obchodná 9019,školská 2475
229009383144483767AVchodoslovensk energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice18/11/201618/11/2016731.92VSE-vyúčt.elek.-olše 9019,obchodná 7476
21768630035974133AJYSK s.r.o.Šoltésovej 14811 08Bratislava21/11/201621/11/201669.8Jysk-kancelárska stolička477
16210222036692247AMAXI Group Slovakia s.r.o.Nmestie Slobody 6022 01Čadca21/11/201621/11/2016107.89Maxi group slovakia-hoblk478
216110005636006858ABONTONFILM a.s.Na vrtkach 1F841 01Bratislava22/11/201622/11/201636bintonfilm-požičovné-justin-malý veľký r479
216110005736006858ABONTONFILM a.s.Na vrtkach 1F841 01Bratislava22/11/201622/11/201636bontonfilm-požičovné-londýn v plameňoch480
1518355463328NZákladná škola s MŠ055 01Margecany22/11/201622/11/2016265.32ZŠ-strava 10/2016481
819501100336631124ASlovenská pošta, a.s.975 99Bansk Bystrica22/11/201622/11/20167.5slovenská pošta-POBOX482
20167044877102AAV Audit s.r.o.Karpatsk 2448/16052 01Spišská Nová Ves23/11/201623/11/2016700AV Audit-audit 2015483
16004845633681ABD Plus, s.r.o.Maurerova 11053 42Krompachy23/11/201623/11/20161BD plus-kpna zmluva-spoluvlastn.podiel484

Faktúry prijaté za október 2016

Faktúry prijaté za október 2016
Fakt.č.IČONázovUlicaPSČMestoPrijatáUhradenáSumaPopis1Popis2ObjednavkaZmluvaInterne_cisloObdobie:201601 - 201601IFOsoft
5201640443001Tth JozefĽ.Štúra 14045 01Moldava nad Bodvou04/10/201604/10/2016114Tóth-džbány-sála365
20160307047485353UDERMAN s.r.o.Na Kameni 385/5086 41Raslavice10/10/201610/10/2016430UDERMAN-nožnocový stan-2 ks366
760858011435763469Slovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava12/10/201612/10/201675.17telekom-mobilné služby 9/2016367
778931622135763469Slovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava12/10/201612/10/201658.01telekom-pevná sieť 9/2016368
178931621035763469Slovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava12/10/201612/10/201641.59telekom-pevná sieť 9/2016369
178931619335763469Slovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava12/10/201612/10/20161.18telekom-pevná sieť 9/2016370
478934494235763469Slovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava12/10/201612/10/201616.24telekom-pevná sieť 9/2016371
278934492035763469Slovak TelekomBajkalsk 28825 13Bratislava12/10/201612/10/20161.76telekom-pevná sieť 9/2016372
290201636860930PUCHALLA,SLVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice12/10/201612/10/2016168puchalla-právne služby 10/2016373
161136014336,179,345Veolia Energia Vchodn Slovensko,s.r.o.Moldavsk cesta 8/A040 11Košice12/10/201612/10/2016631.6Veoli aenergia-teplo-školská 2374
33016050336172162Calmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava12/10/201612/10/201619.25calmit-kamenivo-PO375
16102143818030DD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov12/10/201612/10/2016492.96DD21-tlač na tlačiarni xerox-8-9/2016376
2016062535730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava12/10/201612/10/2016144continental-požičovné 9/2016377
103160310031659641Brantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves12/10/201612/10/2016372.28brantner nova-kontajnery 9/2016378
202016085131691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy12/10/201612/10/20162272.46ekover-vvoz komunlneho odpadu 9/2016379
202016084031691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy12/10/201612/10/20161334.55ekover-kontajnery 9/2016380
16010005836580325db solutions s.r.o.Poštová 2053 42Krompachy12/10/201612/10/201657.6db solutions-eset smart security-2PC381
301003661544291809innogy Slovensko s.r.o.Mlynsk 31042 91Košice12/10/201612/10/20161378innogy Slovensko-zemn plyn-10/2016382
41181688731414966BRICOL s.r.o.Dolinsk 27/7914 42Horn Srnie14/10/201614/10/201653.28Bricol-pohriky-fajnoty383
16003745633681BD Plus, s.r.o.Maurerova 11053 42Krompachy05/10/201621/10/2016344880BD plus-bytový dom 13 b.j.školská 2384
51616576436500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad18/10/201618/10/201657.52PVPS-vodné,stočné-partizánska 30385
51616576736500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad18/10/201618/10/2016725.2PVPS-vodné,stočné-Jarná 57386
51616576536500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad18/10/201618/10/2016204.6PVPS-vodné,stočné-Obchodná 6387
51616576236500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad18/10/201618/10/2016534.08PVPS-vodné,stočné-obchodná 7388
51616576636500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad18/10/201618/10/201661.13PVPS-vodné,stočné-Školská 2389
16049847426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy18/10/201618/10/201669.98Sima plus-hygienick potreby390
201618548285226ODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice18/10/201618/10/201680odpadservis-služby-ŽP391
229011593444483767Vchodoslovensk energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice18/10/201618/10/2016319.49VSE-vyúšt.elekt-Obchodná 9019,Školská 2392
229009383144483767Vchodoslovensk energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice18/10/201618/10/2016575.77VSE-vyúčt.elektr.-Olše 9019.obchíodná 7393
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava18/10/201618/10/201628.03Orange-mobilné služby394
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava18/10/201618/10/20160.24orange-mobilné služby395
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava18/10/201618/10/201650.99orange-mobilné služby396
1016230436413186GASTROLUX,s.r.o.Bytčická 72010 01Žilina18/10/201618/10/2016750Gastrolux-chladnička-sála397
1515355463328Základná škola s MŠ055 01Margecany18/10/201618/10/2016208.56ZŠ-strava 9/2016398
51616643336500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad21/10/201621/10/201641.65PVPS-stočné-olše 75399
51616643136500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad21/10/201621/10/2016156.86PVPS-vodné,stočné-olše 75400
51616643236500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad21/10/201621/10/2016135.96PVPS-vodné,stočné,Školská 2A401
201620443330282Tkáčová DankaBardejovsk 642/2082 12Kapušany21/10/201621/10/201634Tkáčová-DM-servis-poplatok-kataster 2016402
16030662302388PROMOS ALFA s.r.o.Delnick 51735 64Havířov - Suchá21/10/201621/10/2016508.35Promos alfa-ohrievače jedla403
16010018828607520CSTfire s.r.o.Vstavn 2937/132a703 00Ostrava 321/10/201621/10/2016783.49CSTfire-servis-kotolňa ocú404
18201642074461Varga JozefJarmočná 380/9094 31Hanušovce n/T.21/10/201624/10/2016700Varga-jožko-jožka-rozpravač-fajnoty405
101600636194981LEMAKOR,spol.s.r.o.č.13055 62Prakovce21/10/201624/10/20161150lemakor-inštalácia pódia-fajnoty406
160003232368160Leitmančík Ivan-LEMAKORč.455055 63Helcmanovce21/10/201624/10/2016300Leitmančík-ozvučenie-fanoty407
160003132368160Leitmančík Ivan-LEMAKORč.455055 63Helcmanovce21/10/201624/10/2016500leitmančík-prenáj.ozvučenia-ulička remes408
1517355463328Základná škola s MŠ055 01Margecany21/10/201624/10/2016420ZŠ-strava-fajnoty409
16004145633681BD Plus, s.r.o.Maurerova 11053 42Krompachy24/10/201624/10/20161190BD plus-prenájom mobilných konštr.fajnot410
16052447426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy24/10/201624/10/20161000sima plus-prenosné zastrešenie-fajnoty411
16053447426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy24/10/201624/10/2016117.56Sima plus-pracovné odevy-kráľ,kaľavský412
16032547157798AMP Service,s.r.o.Mlynsk 8053 11Smižany25/10/201625/10/2016398.5AMP service-servis Kia413
34101648007234POEL plus s.r.o.Panelov 17040 01Košice25/10/201625/10/2016473.4poel plus-odborn prehliadka-kotolne Oc414
36101648007234POEL plus s.r.o.Panelov 17040 01Košice25/10/201625/10/2016299.8poel plus-odborná prehl.-kotolňa olše415
201603237797476Klub priateľov MaguryMichalsk 18060 01Kežmarok25/10/201627/10/2016250Klub priateľov Magury-preprava-fajnoty416
16004245633681BD Plus, s.r.o.Maurerova 11053 42Krompachy25/10/201619560BD Plus-NB školská 2-13b.j.-techn.vybav.417
16051147426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy26/10/201626/10/20165235.89sima plus-sporák,umývačka-sála418
20160742324173Strážcovia pravýchPrešovská 22055 01Margecany26/10/201626/10/2016150Strážcovia pokladov-materiál-ulička reme419
201602030735832550Magic Box Slovakia s.r.o.Trenčianska 47821 09Bratislava26/10/201626/10/201623magic box-požičovné-sedem psychopatov420
201603004935832550Magic Box Slovakia s.r.o.Trenčianska 47821 09Bratislava26/10/201626/10/20167.37magic box-požičovné-zúčtovanie421
201605005435832550Magic Box Slovakia s.r.o.Trenčianska 47821 09Bratislava26/10/201626/10/201624magic box-požičovné-storočný starček422
201605005535832550Magic Box Slovakia s.r.o.Trenčianska 47821 09Bratislava26/10/201626/10/201624magic box-požičovné-paddington423
201607016635832550Magic Box Slovakia s.r.o.Trenčianska 47821 09Bratislava26/10/201626/10/201630magic box-požičovné-cesta hore424
201608005335832550Magic Box Slovakia s.r.o.Trenčianska 47821 09Bratislava26/10/201626/10/201636magic box-požičovné-králi hôr425
16054347426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy31/10/201631/10/2016127.08Sima-náradie+prac.odevy-par.52 AČ426

prijaté faktúry september 2016

prijaté faktúry september 2016
FaktIČONázovUlicaPSČMestoPrijatáUhradenáSumaPopis1Popis2ObjednavkaZmluvaInterné_cisloObdobie:201601 - 201601IFOsoft
1619436254118Edu Work s.r.o.SNP 754/3905 01Senica07/09/201607/09/2016256.5Edu work-reproduktory-MR329
878838513535763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava07/09/201607/09/201654.61telekom-pevná sieť 8/2016330
478838514635763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava07/09/201607/09/201658.01telekom-pevná sieť 8/2016331
378838512335763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava07/09/201607/09/20161.18telekom-pevná sieť 8/2016332
278841534835763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava07/09/201607/09/20161.76telekom-pevná sieť 8/2016333
978841536535763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava07/09/201607/09/201616.24telekom-pevná sieť 8/2016334
760761660635763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava07/09/201607/09/201676.88telekom-mobilné služby 8/2016335
202016074231691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy07/09/201609/09/20161552.46ekover-kontajnery-8/2016336
201608004835832550Magic Box Slovakia s.r.o.Trenčianska 47821 09Bratislava07/09/201607/09/201624Magic box-požičovné-útek zo sibíri337
201608008135832550Magic Box Slovakia s.r.o.Trenčianska 47821 09Bratislava07/09/201607/09/201624magic box-požičovné-afričan338
5201635556897Klub Capoeira Oxumare KošiceJužná trieda 13040 01Košice07/09/201607/09/2016200Klub Capoeira Oxumare-vystpenie SNP339
2016001145709173QILA, s.r.o.Hlavn 29056 01Gelnica07/09/201607/09/2016231.6QILA-strava 8/2016340
2016001245709173QILA, s.r.o.Hlavn 29056 01Gelnica07/09/201607/09/201636QILA-strava 8/2016-socilny fond341
16319121336230537Michlovsk spol. s.r.o.Letn 796/9921 01Piešťany07/09/201607/09/201612Michlovsk-vyjadrenie-podzemn vedenie342
161136013036,179,345Veolia Energia Vchodn Slovensko,s.r.o.Moldavsk cesta 8/A040 11Košice09/09/201609/09/2016595.48veolia energia-teplo 8/2016343
103160271031659641Brantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves09/09/201609/09/2016545.14brantner nova-kontajnery 8/2016344
301003661544291809RWE Gas Slovensko,s.r.o.Mlynsk 31042 91Košice09/09/201609/09/20161378RWE-plyn 9/2016345
201609037707591Drevovýroba-František JánošŠtúrová 40053 42Krompachy09/09/201609/09/20161037.9Drevovýroba Janoš-rekonštr.sály-okno pod346
33016045336172162Calmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava14/09/201614/09/201628.73calmit-kamenivo-cintorn347
202016075931691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy14/09/201614/09/20162465.96ekover-komunlny odpad 8/2016348
201610737178091Koňak Ambróz Mgr.Bancka 2/34052 01Spišská Nová Ves14/09/201614/09/2016180koňak-služby technika PO-3Q349
216090004636006858BONTONFILM a.s.Na vrtkach 1F841 01Bratislava14/09/201614/09/201636bontonfilm-požičovné ako sa zbaviť neves350
502161375131592503Poradca podnikateľa s.r.o010 01Žilina14/09/201607/09/201659.16poradca podnikateľa-práca.mzdy-2017351
41609009431592503Poradca podnikateľa s.r.o010 01Žilina14/09/201607/09/201626.4poradca podnikateľa-finančný sprav.2017352
254201636860930PUCHALLA,SLVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice19/09/201619/09/2016168Puchalla-právne služby-9/2016353
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava19/09/201619/09/20160.42orange-mobil-zbern dvor354
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava19/09/201619/09/201627orange-mobilné služby355
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava19/09/201619/09/201653.57orange-mobilné služby356
229011593444483767Východoslovenská energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice19/09/201619/09/2016299.92VSE-vyúčt.elektr-obchodná 9019,školská 2357
229009383144483767Východoslovenská energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice19/09/201619/09/2016532.51VSE-vyúčt.eletriny-olše 9019,obchodná 7358
16380431681051MEVA-SK s.r.o.RožňavaBrzotn049 51Brzotn19/09/201619/09/2016840Meva-Sk-kuka ndoby359
16003645633681BD Plus, s.r.o.Maurerova 11053 42Krompachy19/09/201620/09/20168400BD plus-kúpa-NB Školská 13 b.j-techn.vyb360
16003735560428SEZO-Spiš, združenie obcíSadov 13052 01Spišská Nová Ves22/09/201618/10/20161221Sezo-spiš-príspevok-triedený zber odpadu361
2609200330812976Asocicia slovenskch filmovch klubovBrnianska 33811 04Bratislava22/09/201607/09/201630Asociácia film.klubov-požič.-Pehavý max362
201612648285226ODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice22/09/201622/09/201680odpadservis-služby na úseku ŽP-8/2016363
16047047426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy29/09/201629/09/2016229sima plus-vysávač STIHL na lístie364

Prijaté faktúry za august 2016

Prijaté faktúry za august 2016
FaktIČONázovUlicaPSČMestoPrijatáUhradenáSumaPopis1Popis2ObjednavkaZmluvaInterne_cisloObdobie:201601 - 201601IFOsoft
216070017936006858BONTONFILM a.s.Na vrtkach 1F841 01Bratislava01/08/201601/08/201636bontonfilm-požičovné-príbeh jednej kapel290
91600543531348262Wolters KluwerMlynsk nivy 48821 09Bratislava 204/08/201627/07/201610.48Wolters Kluwer-publik.Zriaďovateľ školy291
2608200130812976Asocicia slovenskch filmovch klubovBrnianska 33811 04Bratislava04/08/201629/07/2016120Asociácia slov.filmov.klubov-požičovné292
1513355463328Základná škola s MŠ055 01Margecany04/08/201604/08/2016194.04ZŠ-strava 7/2016293
103160229731659641Brantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves04/08/201604/08/2016731.55brantner nova-kontajnery 7/2016294
16081543818030DD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov04/08/201604/08/2016490.33DD21-tlač 6-7/2016295
227000132344483767Vchodoslovensk energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice04/08/201604/08/20162470VSE-elektrina 6-8/2016296
16036247426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy04/08/201604/08/201697.93sima plus-hygienick potreby297
1608436600971MAPOX s.r.o.Partiznska 30055 01Margecany04/08/201608/08/2016796Mapox-drez-rekonštrukcia sála298
378748408735763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava10/08/201610/08/20161.76telekom-pevná sieť-7/2016299
478748411035763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava10/08/201610/08/201616.24telekom-pevná sieť-7/2016300
578745490535763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava10/08/201610/08/20161.18telekom-pevná sieť-7/2016301
178745493035763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava10/08/201610/08/201658.01telekom-pevná sieť 7/2016302
878745491935763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava10/08/201610/08/201634.67telekom-pevná sieť 7/2016303
760665559135763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava10/08/201610/08/201680.25telekom-mobilné služby-7/2016304
201612348285226ODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice10/08/201610/08/201680Odpadservis-služby-ŽP305
301003661544291809RWE Gas Slovensko,s.r.o.Mlynsk 31042 91Košice10/08/201610/08/20161378RWE-zemn plyn 8/2016306
161136010536,179,345Veolia Energia Vchodn Slovensko,s.r.o.Moldavsk cesta 8/A040 11Košice10/08/201610/08/2016595.48Veolia energia-teplo 7/2016307
202016066931691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy10/08/201610/08/20162389.28ekover-vvoz KO 7/2016308
202016065231691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy10/08/201610/08/2016568.5ekover-kontajnery 7/2016309
16037347426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy10/08/201610/08/201652.3sima plus-pracovn odev-par.54310
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava10/08/201617/08/201654.59orange-mobilné služby-starosta obce311
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava17/08/201617/08/201627orange-mobilné služby312
223201636860930PUCHALLA,SLVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice17/08/201617/08/2016190.88puchalla-právne služby 8/2016313
229011593444483767Vchodoslovensk energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice17/08/201617/08/2016301.55VSE-elekt.7/2016-obchodná 9019,školská 2314
2161121975178454Slovensk ochrann zvzRastislavova 3821 08Bratislava17/08/201617/08/201680.4SOZA-poplatky315
16038247426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy17/08/201617/08/201628.66sima plus-silon do kosačky316
33016038736172162Calmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava17/08/201617/08/201662.98calmit-kamenivo-cintorn-schody317
260021975151866Ministerstvo vntra SRPribinova 2812 72Bratislava17/08/201617/08/20167.09MV SR-časopis Civilná ochrana 2016318
229009383144483767Vchodoslovensk energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice17/08/201619/08/2016485.11VSE-elektr.7/2016 olše 9019,obchodná 7319
16VF0256641827449Marcela Kavalkov FaturovNižná Korňa č.501023 21Korňa18/08/201618/08/20162103.12Faturov-FIRE systm-mater.vybavenie DHZ320
91600574731348262Wolters KluwerMlynsk nivy 48821 09Bratislava 219/08/201619/08/201655.8wolters kluwer-zkon o priestupkoch321
201617433851719Valkoššák JozefLetn 80/73052 01Spišská Nová Ves19/08/201619/08/20162494.88valkoššák-reprobedňa,mikrofóny,stojan322
16040547426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy24/08/201624/08/2016351.96sima plus-materiál-par.52 AČ323
51615150536500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad30/08/201630/08/2016146.41PVPS-vodné,stočné-Olše 75324
51615150736500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad30/08/201630/08/201640.28PVPS-zrážky-Olše 75325
51615150336500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad30/08/201630/08/201640.28PVPS-zrážky-Olše 74326
51615150636500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad30/08/201630/08/2016141.18PVPS-vodné,stočné-Školská 2A327
51615150436500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad30/08/201630/08/2016175.18PVPS-vodné,stočné-Olše 74328

Faktúry prijaté za júl 2016

Faktúry prijaté za júl 2016
Fakt.č.IČONázovUlicaPSČMestoPrijatáUhradenáSumaPopis1Popis2ObjednavkaZmluvaInterne_cisloObdobie:201601 - 201601IFOsoft
76056937435763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava08/07/201608/07/201689.06telekom-mobilné služby 6/2016242
878652629535763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava08/07/201608/07/201667.5telekom-pevná sieť 6/2016243
578652628135763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava08/07/201608/07/201629.83telekom-pevná sieť 6/2016244
178652625435763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava08/07/201608/07/20161.18telekom-pevná sieť 6/2016245
78655604335763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava08/07/201608/07/20161.76telekom-pevná sieť246
278655605835763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava08/07/201608/07/201616.24telekom-pevná sieť247
316060001335730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava08/07/201608/07/201636continental-požičovné-čo nové248
316060001235730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava08/07/201608/07/201636continental-požičovné-Príbehy pepka námo249
316060001135730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava08/07/201608/07/201636continental-požičovné-totem vlka250
316060001035730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava08/07/201608/07/201636continental-požičovné-ovečka shaun251
16028447426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy08/07/201608/07/20161294.92sima-kompresor252
1600944040385ZERO EVENT s.r.o.Zelenohorsk 13/A841 03Bratislava08/07/201611/07/20162300Zero event-skupina HEX-dni obce253
202016055831691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy08/07/201608/07/20163380.37ekover-vvoz Komun.odpadu 6/2016254
161136009236,179,345Veolia Energia Vchodn Slovensko,s.r.o.Moldavsk cesta 8/A040 11Košice12/07/201612/07/2016595.48veolia energia-teplo-6/2016255
270002656231364501ŽSR-OR KošiceKasrensk nmestie 11041 50Košice12/07/201612/07/2016124.08ŽSR-vodné-1-6/2016-TJ256
1511355463328Základná škola s MŠ055 01Margecany12/07/201612/07/2016265.32ZŠ-strava 6/2016257
301003661544291809RWE Gas Slovensko,s.r.o.Mlynsk 31042 91Košice12/07/201612/07/20161378RWE-zemn plyn 7/2016258
202016057931691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy12/07/201612/07/2016815.55Ekover-kontajnery 6/2016259
103160214531659641Brantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves12/07/201612/07/2016392.95brantner nova-kontajnery 6/2016260
102016004447213159IP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov12/07/201612/07/2016256.4Ip-tech-oprava kamerovho systmu261
160701536515001NAJ, s.r.o.Nová Ľubovňa 1065 11Nová Ľubovňa12/07/201612/07/2016190Naj-ľudový rozprávač-dni obce262
2016846461493Gavlák MatúšRzusov 2675/9058 01Poprad12/07/201612/07/2016100Gavlk-moderovanie-dni obce263
160001932368160Leitmančík Ivan-LEMAKORč.455055 63Helcmanovce12/07/201612/07/20161000Lemakor-prenjom pdia-dni obce264
201601036992747Ing.Peter LehotskDemnovsk cesta 4031 01Liptovský Mikuláš12/07/201608/07/20161000Lehotsk-skupina eln revival-dni obce265
202016063431691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy19/07/201619/07/2016382.35ekover-kontjnery 6/2016266
20166948285226ODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice19/07/201619/07/201680odpadservis-služby-ochrana ŽP-6/2016267
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava19/07/201619/07/201650.99orange-mobilné služby268
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava19/07/201619/07/201627orange-mobilné služby269
2016070145243956Winks s.r.o.Čajkovského 14080 05Prešov19/07/201619/07/20162400Winks-energetick audit-Oc270
33016033236172162Calmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava19/07/201619/07/2016323.96Calmit-kamenivo-cintorn271
160617746148060Forum Film Slovakia s.r.o.Einsteinova 20851 01Bratislava19/07/201619/07/201636forum film-požičovné-domáci pece272
51614064136500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad19/07/201619/07/201664.42PVPS-vodné,stočné,zrážky-Školská 2-NP273
51614063736500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad19/07/201619/07/201657.52PVPS-vodné,stočné-Partizánska 30274
51614063836500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad19/07/201619/07/2016712.26PVPS-vodné,stočné-Obchodná 7275
51614064036500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad19/07/201619/07/2016188.99PVPS-vodné,stočné,zrážky-obchodná 6276
51614064236500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad19/07/201619/07/2016621.94PVPS-vodné,stočné,zrážky-Jarná 57277
192201636860930PUCHALLA,SLVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice19/07/201619/07/2016168puchalla-právne služby 7/2016278
229011593444483767Vchodoslovensk energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice19/07/201619/07/2016310.16VSE-elektrina-obchodná 9019,školská 2279
229009383144483767Vchodoslovensk energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice19/07/201621/07/2016511.01VSE-elektrina 6/16-olše 9019,obchodná 7280
16033447426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy25/07/201625/07/201675.11Sima plus-pracovn odev-DS281
16033547426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy25/07/201625/07/2016407.66Sima plus-pracovn odev-MOS282
201615633851719Valkoššák JozefLetn 80/73052 01Spišská Nová Ves26/07/201626/07/2016700Valkoššák-ozvučenie-dni obce283
1611026246595104AB Basic Company s.r.o.Hlavn 29/1382056 01Gelnica26/07/201626/07/201683.7AB Basic-materil VO284
91600529831348262Wolters KluwerMlynsk nivy 48821 09Bratislava 226/07/201619/07/201644.3Wolters kluwer-publikácia-školský zákon285
102016005347213159IP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov29/07/201629/07/2016152.76IP-tech-prijímač,parabola-starosta obce286
201600742101638MAS HNILECNov 464055 01Margecany29/07/201629/07/2016388.2Mas hnilec-členský príspevok 2016287
116000430275075Klein MarinDlh 284/27055 01Margecany29/07/201629/07/2016600Klein-elektro dokumentácia-kuchyňa288
810160603831348262Wolters KluwerMlynsk nivy 48821 09Bratislava 229/07/201626/07/201679.8Wolters Kluwer-účtovníctvo ROPO289

Faktúry prijaté za jún 2016

Faktúry prijaté za jún 2016
Fakt. č. IČONázovUlicaPSČMestoPrijatáUhradenáSumaPopis1Popis2ObjednavkaZmluvaInterne_cisloObdobie:201601 - 201601IFOsoft
3251635357223Toronsk Robert Ing.-RevotexPri Sdlisku 6040 18Košice02/06/201602/06/2016120Toronský-odborná skúška-plošina193
202016043231691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy03/06/201603/06/2016410.13ekover-kontajnery 5/2016194
1051632923112Ing.arch.Peter HajtášKutuzovova 13080 05Prešov03/06/201603/06/20163850A.P.H.Ateliér Hajtáš-PD-zateplenie OcÚ195
760473238835763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava08/06/201608/06/201675.42telekom-mobilné služby-5/2016196
878559404635763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava08/06/201608/06/201668.3telekom-pevná sieť-5/2016197
578559403235763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava08/06/201608/06/201644.8telekom-pevná sieť-5/2016198
78559402035763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava08/06/201608/06/20161.18telekom-pevná sieť-5/2016199
16056043818030DD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov08/06/201608/06/2016676.46DD21-tlač-tlačiareň-xerox 7225200
201606237178091Koňak Ambróz Mgr.Bancka 2/34052 01Spišská Nová Ves08/06/201608/06/2016180koňak-služby technika PO-II.Q201
301003661544291809RWE Gas Slovensko,s.r.o.Mlynsk 31042 91Košice08/06/201608/06/20161378RWE-dodvka plynu 6/2016202
202016045031691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy08/06/201608/06/20162238.9ekover-komunlny odpad 5/2016203
16010000346301259STAVOTERM Košice, s.r.o.Námestie Budovateľov 695/5045 01Moldava nad Bodvou10/06/201613/06/20163001.74Stavoterm-materiál-rekonštrukcia sála204
10116008145402752TRIPA,s.r.o.Slovensk 71056 01Gelnica14/06/201614/06/20161090.8TRIPA-materil-cintorn-schody205
161136007936,179,345Veolia Energia Vchodn Slovensko,s.r.o.Moldavsk cesta 8/A040 11Košice14/06/201614/06/2016686.09Veolia energia-teplo 5/2016206
103160169231659641Brantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves14/06/201614/06/2016230.65brantner nova-kontajnery 5/2016207
178562431535763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava14/06/201614/06/20161.76telekom-pevná sieť 5/2016208
578562433535763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava14/06/201614/06/201616.24telekom-pevná sieť 5/2016209
1610004946964819TENDERTEAM,s.r.o.Volgogradsk 9080 01Prešov14/06/201614/06/2016961.32TENDERTEAM-VO+kopír.-Spoločné zariadenia210
1201630372704Farkaš Tibor-BELIVIEVinohrady 992/5952 01Vrble14/06/201614/06/2016570Farkaš-obrusy-sála211
229011593444483767Vchodoslovensk energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice14/06/201614/06/2016267.61VSE-Obchodná 9019,Školská 2-elekt.5/2016212
229009383144483767Vchodoslovensk energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice14/06/201620/06/2016525.77VSE-Olše 9019,Obchodná 7-elektr.5/2016213
103160179131659641Brantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves20/06/201620/06/2016260.34brantner nova-kontajnery 6/2016214
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava20/06/201620/06/201650.99orange-mobilné služby215
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava20/06/201620/06/201627orange-mobilné služby216
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava20/06/201620/06/20160.18orange-mobilné služby217
159201636860930PUCHALLA,SLVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice20/06/201620/06/2016168puchalla-právne služby-6/2016218
16018847157798AMP Service,s.r.o.Mlynsk 8053 11Smižany20/06/201620/06/2016299AMP service-servisn prehliadka KIA219
316050001535730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava20/06/201620/06/201636continental-požičovné-americký ostreľova220
316050001635730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava20/06/201620/06/201636continental-požičovné-RocknRolla221
316050001735730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava20/06/201620/06/201636continental-požičovné-tom&Jerry222
31650001835730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava20/06/201620/06/201636continental-požičovné-láska o oblakoch223
1509355463328Základná škola s MŠ055 01Margecany20/06/201620/06/2016281.16zš-strava 5/2016224
16026747426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy20/06/201620/06/201612.8sima plus-pracovné oblečenie-par.52a225
16026247426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy20/06/201620/06/2016455.83sima plus-materiál-dielňa,rampa226
201606631676596Compeko Trend s.r.o.Štefánikovo námestie 6052 01Spišská Nová Ves20/06/201620/06/201699.6compeko trend-pevn disk-starosta obce227
31201646129464PKVK-stav,s.r.o.Zhradn 1343/5056 01Gelnica20/06/201620/06/20162495.57PKPV-materiál-rekonštrukcia sála228
201605137707591Drevovýroba-František JánošŠtúrová 40053 42Krompachy20/06/201620/06/20161040Drevovýroba Janoš-materiál-rekonštr.sála229
16010074935808705KOVOTYP s.r.o.Ľanová 8821 01Bratislava27/06/201627/06/2016500.69kovotyp-šatňové lavičky230
51613509436500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad27/06/201627/06/2016175.18PVPS-vodné.stočné-Olše 74231
51613509336500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad27/06/201627/06/201641.65PVPS-stočné-Olše 74232
51613509736500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad27/06/201627/06/201641.65PVPS-stočné-Olše 75233
51613509536500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad27/06/201627/06/2016154.26PVPS-vodné,stočné-OLše 75234
51613509636500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad27/06/201627/06/2016151.64PVPS-vodné,stočné-Školská 2A235
20163548285226ODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice27/06/201627/06/201680odpadservis-služby-ochrana ŽP-5/2016236
2016674177474Dobrovoľná požiarna ochrana SRKuzmnyho 36036 01Martin27/06/201627/06/201640DPO SR-školné-strojná služba237
160608617310598SLOVGRAMJakubovo nm.14813 48Bratislava27/06/201627/06/201638.5Slovgram-poplatky-MR238
2606200730812976Asocicia slovenskch filmovch klubovBrnianska 33811 04Bratislava27/06/201620/06/2016180Asoc.slov.film.klubov-požičovné 7/2016239
16026347426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy29/06/201608/07/201672Sima plus-okno-PZ240
16038946498702BLARO,s.r.o.Werferova 1040 11Košice 1129/06/201629/06/2016280blaro-ceny-ukončenie škols.roka241

Faktúry prijaté máj 2016

Faktúry prijaté máj 2016
Faktúra č.IČONázovUlicaPSČMestoPrijatáUhradenáSumaPopis1Popis2ObjednavkaZmluvaInterne_cisloObdobie:201601 - 201601IFOsoft
16030243818030DD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov02/05/201602/05/2016597.24DD21-tlač 2-3/2016-Xerox 7225155
227000132344483767Vchodoslovensk energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice02/05/201602/05/20162470VSE-dodvka elektriny 3-5/2016156
201695046458808BM MEDIA-Ing.Martin Balូubovnianska 3155/1851 07Bratislava03/05/201603/05/20169.5BM Media-nramky-SNP157
1507355463328Základná škola s MŠ055 01Margecany05/05/201605/05/2016275.88ZŠ-strava 4/2016158
760377250635763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava05/05/201605/05/201674.95telekom-mobilné služby 4/2016159
278466590335763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava09/05/201610/05/201659.87telekom-pevná sieť 4/2016160
978466589635763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava09/05/201610/05/201641.93telekom-pevná sieť 4/2016161
578466588335763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava09/05/201610/05/20161.18telekom-pevná sieť 4/2016162
301003661544291809RWE Gas Slovensko,s.r.o.Mlynsk 31042 91Košice10/05/201610/05/20161378RWE-dodvka plynu 5/2016163
202016034631691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy10/05/201610/05/20162163.78ekover-vvoz KO 4/2016164
201604931676596Compeko Trend s.r.o.Štefánikovo námestie 6052 01Spišská Nová Ves10/05/201610/05/201672Compeko Trend-pevn disk-notebook165
103160113331659641Brantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves10/05/201610/05/2016436.51brantner-kontajnery 4/2016166
102016002747213159IP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov10/05/201610/05/201620.55IP-tech-kbel-zbern dvor167
102016003047213159IP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov10/05/201610/05/2016115.2IP-tech-kabeláž JDS,Olše 74,75-paraboly168
161136006636,179,345Veolia Energia Vchodn Slovensko,s.r.o.Moldavsk cesta 8/A040 11Košice10/05/201610/05/2016989.57veolia energia-dodvka tepla 4/2016169
20162248285226ODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice10/05/201610/05/201680odpadservis-služby 4/2016170
202016032831691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy10/05/201610/05/20161501.38ekover-kontajnery 4/2016171
978469488135763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava10/05/201610/05/20161.76telekom-pevná sieť 4/2016172
978469489835763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava10/05/201610/05/201616.24telekom-pevná sieť-4/2016173
16012147426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy13/05/201613/05/20165702.83SIMA plus-materiál-rekonštrukcia sála174
316040002835730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava13/05/201616/05/201636continental-požičovné-hero factory175
316040002735730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava13/05/201616/05/201636continental-požičovné-stážista176
316040002635730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava13/05/201616/05/201636continental-požičovné-pád legendy177
316040002535730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava13/05/201616/05/201636continental-požičovné-bugs bunny178
316040002435730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava13/05/201616/05/201636continental-požičovné-uuups!archa je fuč179
316040002335730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava13/05/201616/05/201636continental-požičovné-griswoldovci180
316040002235730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava13/05/201616/05/201636continental-požičovné-traja psí muškerie181
316040002135730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava13/05/201616/05/201636continental-požičovné-hrdina max182
316040002035730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava13/05/201616/05/201636continental-požičovné-zbesilá cesta183
124201636860930PUCHALLA,SLVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice16/05/201616/05/2016184.5puchalla-právne služby-5/2016184
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava16/05/201616/05/201650.99orange-mobilné služby185
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava16/05/201616/05/201627orange-mobilné služby186
229009383144483767Vchodoslovensk energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice16/05/2016557.22VSE-vyúčt.4/2016-olše 9019,obchodná 7187
229011593444483767Vchodoslovensk energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice16/05/2016255.04VSE-vyúčt.4/2016-obchodná 9019,školská 2188
16018547426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy20/05/201620/05/201667.4sima-hygienick potreby-sla189
16034160536211273TENDER-KONZULT s.r.o.Comborkova 11040 01Košice20/05/201620/05/2016120Tender-konzult-seminr Verejn obstarva190
16200504931666108IFOSOFT s.r.o.Sabinovsk 36080 01Prešov30/05/201630/05/201610.38ifosoft-servisn prce-mzdy191
16021847426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy30/05/201630/05/201636.38sima-pracovn odevy-par.52a192

Faktúry prijaté apríl 2016

Faktúry prijaté apríl 2016
FaktúraIČONázovUlicaPSČMestoPrijatáUhradenáSumaPopis1Popis2ObjednavkaZmluvaInterne_cisloObdobie:201601 - 201601IFOsoft
20161248285226ODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice05/04/201605/04/201680odpadservis-služby-ŽP-3/2016110
16011247426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy05/04/201605/04/201674.83sigma-opravy vŕtačiek111
900091735836631124Slovenská pošta, a.s.975 99Bansk Bystrica05/04/201605/04/201613.67slov.pošta-poštové poukážky112
16200312631666108IFOSOFT s.r.o.Sabinovsk 36080 01Prešov05/04/201605/04/201658.38ifosoft-inštalácia verzie V16.01113
2116027036500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad05/04/201605/04/201615.6PVPS-stanovisko-inžinierske siete Hôrka114
33016009836172162Calmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava05/04/201605/04/201656.67calmit-kamenivo-Dlhá,Železničná115
160005035560428SEZO-Spiš, združenie obcíSadov 13052 01Spišská Nová Ves05/04/201605/04/20161221SEZO-prspev.realizcia triedenho zberu116
16090002935560428SEZO-Spiš, združenie obcíSadov 13052 01Spišská Nová Ves05/04/201605/04/201633SEZO-spiš-členský príspevok 2016117
161136003536,179,345Veolia Energia Vchodn Slovensko,s.r.o.Moldavsk cesta 8/A040 11Košice05/04/201614/04/20160.01veolia energia-vyúčtovanie rok 2015118
1604736557129Prvá Komunálna Finančná, a.sSamova 11949 01Nitra13/04/201613/04/2016240PKF-VO zemn plyn119
1610336557129Prvá Komunálna Finančná, a.sSamova 11949 01Nitra13/04/201613/04/2016240PKF-VO elektrick energia120
92201636860930PUCHALLA,SLVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice13/04/201613/04/2016168Puchalla-právne služby 4/2016121
316030001935730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava13/04/201613/04/201636continental-požičovné-vtáči let122
316030001835730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava13/04/201613/04/201636cintinental-požičovné-mravčia polepšovňa123
71601336006858BONTONFILM a.s.Na vrtkach 1F841 01Bratislava13/04/201613/04/201624bontonfilm-požičovné-kozí príbeh so syro124
1505355463328Základná škola s MŠ055 01Margecany13/04/201613/04/2016269.28ZŠ-strava 3/2016125
378376642435763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava13/04/201613/04/20161.76telekom-pevná sieť126
78376644135763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava13/04/201613/04/201616.24telekom-pevná sieť127
678373678135763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava13/04/201613/04/20161.18telekom-pevná sieť128
978373679535763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava13/04/201613/04/201639.59telekom-pevná sieť129
178373680335763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava13/04/201613/04/201658.69telekom-pevná sieť130
760281273235763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava13/04/201613/04/201673.87telekom-mobilná sieť131
301003661544291809RWE Gas Slovensko,s.r.o.Mlynsk 31042 91Košice13/04/201613/04/20161378RWE-zemn plyn 4/2016132
161136005336,179,345Veolia Energia Vchodn Slovensko,s.r.o.Moldavsk cesta 8/A040 11Košice13/04/201613/04/20161329.19Veolia energia-teplo 3/2016133
202016023231691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy13/04/201613/04/20162091.6ekover-komunl 3/2016134
103160076831659641Brantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves13/04/201613/04/2016224.77brantner nova-kontajnery 3/2016135
33016012136172162Calmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava13/04/201613/04/201631.43calmit-kamenivo-dlh ulica136
91600277131348262Wolters KluwerMlynsk nivy 48821 09Bratislava 220/04/201620/04/201611.5Wolters Kluwer-publikácia-odmeňovanie137
51611537636500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad20/04/201620/04/2016599.34PVPS-vodné,stočné,zrážky-Obchodná 7138
51611537836500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad20/04/201620/04/2016206.15PVPS-vodné,stočné,zrážky-Obchodná 6139
51611537936500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad20/04/201620/04/201681.88PVPS-vodné,stočné,zrážky-Školská 2140
51611538036500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad20/04/201620/04/2016550.8PVPS-vodné,stočné,zrážky-Jarná 57141
51611537536500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad20/04/201620/04/201652.3PVPS-vodné,stočné-partizánska 30142
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava20/04/201620/04/201627Orange-mobilné služby143
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava20/04/201620/04/20165.7Orange-mobilné služby-zberný dvor144
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava20/04/201620/04/201654.64orange-mobilné služby145
229009383144483767Vchodoslovensk energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice20/04/201621/04/2016658.43VSE-elektrina 3/2016-Olše 9019,Obchodná7146
229011593444483767Vchodoslovensk energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice20/04/201621/04/2016221.42VSE-elektr.3/2016-Obchodná 9019,školská2147
51611778236500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad26/04/201626/04/2016146.41PVPS-vodné,stočné-Školská 2A148
51611778136500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad26/04/201626/04/2016169.96PVPS-vodné,stočné-Olše 75149
51611778036500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad26/04/201626/04/2016183.02PVPS-vodné,stočné-Olše 74150
51611777936500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad26/04/201626/04/201644.39PVPS-stočné-Olše 74151
51611778336500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad26/04/201626/04/201644.39PVPS-stočné-Olše 75152
64201637191829Lichvr Vladimr Ing., PhDč.294018 52Prusk28/04/201614/04/201660Lichvár-školenie-právo prednost.jazdy153
160002744633131JuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica29/04/201629/04/2016105jumes-strava-beh na roháčku154

Faktúry prijaté marec 2016

Faktúry prijaté marec 2016
Fakt. č.IČONázovUlicaPSČMestoPrijatáUhradenáSumaPopis1Popis2ObjednavkaZmluvaObdobie:201601 - 201601
1503355463328Základná škola s MŠ055 01Margecany03/03/201603/03/2016236.28zš-strava 2/2016
33016006236172162Calmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava03/03/201603/03/2016153.12calmit-kamenivo-cesta pod Hrkou
716040126017335345Slovensk pozemkov fondBdkova 36817 15Bratislava03/03/201603/03/201635.96SPF-prenjom
102016001147213159IP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov03/03/201603/03/201660IP-tech-konvertor-Olše 74,75-satelit
202016010931691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy03/03/201603/03/2016564.37ekover-kontajnery 2/2016
16039031630022Signo v.o.s.034 01Ružomberok03/03/201603/03/201670.01signo-vlajky a zstavy
202016012631691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy07/03/201608/03/20161986.5ekover-komunlny odpad 2/2016
878281260435763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava07/03/201608/03/201648.56telekom-pevná sieť 2/2016
578281262135763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava07/03/201608/03/201658.32telekom-pevná sieť 2/2016
978281258635763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava07/03/201608/03/20161.18telekom-pevná sieť 2/2016
678284292035763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava07/03/201608/03/201616.24telekom-pevná sieť 2/2016
78284290235763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava07/03/201608/03/201625.67telekom-pevná sieť 2/2016
760185172435763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava07/03/201608/03/201673.97telekom-mobilné služby 2/2016
161136002136,179,345Veolia Energia Vchodn Slovensko,s.r.o.Moldavsk cesta 8/A040 11Košice07/03/201608/03/20161307.64veolia energia-teplo 2/2016
301003661544291809RWE Gas Slovensko,s.r.o.Mlynsk 31042 91Košice07/03/201608/03/20161378RWE-dodvka plynu 3/2016
316020001235730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava07/03/201608/03/201636continental-požičovné-žraloky na súši
201602437178091Koňak Ambróz Mgr.Bancka 2/34052 01Spišská Nová Ves08/03/201608/03/2016180koňak-služby technika PO-I.Q/2016
50610335832550Magic Box Slovakia s.r.o.Trenčianska 47821 09Bratislava11/03/201614/03/201636magic box-požičovné-7 trpaslíkov-r.2015
103160063531659641Brantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves11/03/201614/03/201636brantner-prenjom HK
661160595235763469Slovak TelekomBajkalsk 28817 62Bratislava11/03/201611/03/201624slovak telekom-vyjadrenie-telek.siete
227000132344483767Vchodoslovensk energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice11/03/201622/03/2016-491.6VSE-vyúčtov. 1-2/16-obch.9019,školská 2
229009383144483767Vchodoslovensk energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice18/03/201618/03/2016719.87VSE-vyúčtovanie-olše 9019,obchodná 7
66201636860930PUCHALLA,SLVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice18/03/201618/03/2016168puchalla-právne služby-3/2016
16270315031666108IFOSOFT s.r.o.Sabinovsk 36080 01Prešov18/03/201618/03/2016222.14ifosoft-update v16.1
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava18/03/201618/03/201653.74orange-mibilné služby-starosta
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava18/03/201618/03/201627orange-mobilné služby
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava18/03/201618/03/20162.64orange-mobilné služby-zberný dvor
202016020331691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy18/03/201618/03/20161040.39ekover-kontajnery-3/2016
16FE0000843858376Regionálna poradenská spoloč.,a.s.Skuteckho 12974 01BanskáBystrica18/03/201618/03/2016660Region.porad.spol.-konzult.-telocvičňa
16161017536,179,345Veolia Energia Vchodn Slovensko,s.r.o.Moldavsk cesta 8/A040 11Košice23/03/201623/03/2016164.57veolia energia-rozúčtovanie-Olše
16011047426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy23/03/201623/03/201657.72sigma-pracovn odev-par.54-hricko
16319035036230537Michlovsk spol. s.r.o.Letn 796/9921 01Piešťany23/03/201623/03/201612michlovsk-vyjadrenie-siete
201608340639606Jurko Slavkoč.156082 21Medzany23/03/201623/03/201651.97jurko-menič napätia-traktor
20160748285226ODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice29/03/201630/03/201680odpadservis-služby-ŽP-2/2016
227000132344483767Vchodoslovensk energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice29/03/201618/03/201687.84VSE-vyúčtovanie 1-12/2015-školská 2

Faktúry prijaté február 2016

Faktúry prijaté február 2016
Fakt.IČONázovUlicaPSČMestoPrijatáUhradenáSumaPopis1Popis2ObjednavkaZmluvaInterne_cisloObdobie:201601 - 201601IFOsoft
1501355463328Základná škola s MŠ055 01Margecany04/02/201604/02/2016172.92ZŠ-strava 1/201626
16270148231666108IFOSOFT s.r.o.Sabinovsk 36080 01Prešov04/02/201604/02/201666.72Ifosoft-update-mzdy27
16007143818030DD21 s.r.o.č.účtu 4005724225/7500080 05Prešov04/02/201604/02/2016363.4DD21-tlač-tlačiareň xerox 722528
16003147426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy04/02/201604/02/2016607.03sigma-materil-schody Oc29
16003247426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy04/02/201604/02/2016220.68sigma-materil-WC sla30
160001144633131JuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica04/02/201604/02/2016130.56Jumes-pohre-sla31
71600536006858BONTONFILM a.s.Na vrtkach 1F841 01Bratislava08/02/201608/02/201672bontonfilm-požičovné-john wick,vlk z...32
316010001335730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava08/02/201608/02/201636continental-požičovné-niko a cesta ku ..33
316010001435730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava08/02/201608/02/201636continental-požičovné-snehulienka34
316010001535730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava08/02/201608/02/201636continental-požičovné-strj času35
316010001635730897CONTINENTAL FILM,s.r.o.Ševčenkova 19851 01Bratislava08/02/201608/02/201636continental-požičovné-hero factory36
202016002331691021Ekover, spol. s r. o.SNP 34053 61Spišské Vlachy08/02/201609/02/20162038.42ekover-komunlny odpad 1/201637
103160012831659641Brantner NovaSadova 13052 01Spišská Nová Ves08/02/201609/02/2016208.31brantner nova-kontajnery 1/201638
227000132344483767Vchodoslovensk energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice08/02/201609/02/20163730VSE-dodvka elektriny-1-2/201639
301003661544291809RWE Gas Slovensko,s.r.o.Mlynsk 31042 91Košice08/02/201609/02/20161378RWE-dodvka plynu-2/201640
760089382635763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava08/02/201609/02/201674.66telekom-mobilné služby 1/201641
878188871835763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava08/02/201609/02/20161.18telekom-služby pevnej siete 1/201642
678188873435763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava08/02/201609/02/201643.07telekom-služby pevnej siete 1/201643
178188874635763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava08/02/201609/02/201658.33telekom-služby pevnej siete 1/201644
51610374436500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad08/02/201609/02/20161000.31PVPS-vodné,stočné,zrážky-Obchodná 745
16004647426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11/02/201611/02/201699.18sigma-oprava zváračky46
16003447426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11/02/201611/02/2016124.46sigma-hygienick potreby-sla47
2161100973178454Slovensk ochrann zvzRastislavova 3821 08Bratislava11/02/201611/02/201619.2SOZA-poplatky-ples obce48
16200213931666108IFOSOFT s.r.o.Sabinovsk 36080 01Prešov11/02/201611/02/201616.86ifosoft-inštalácia update mzdy49
478191694535763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava11/02/201611/02/20161.76telekom-služby pevnej siete 1/201550
11600634605045Špitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce11/02/201611/02/201670Špitz-adresný bod-zberný dvor51
161136000836179345Veolia Energia Vchodn Slovensko,s.r.o.Moldavsk cesta 8/A040 11Košice11/02/201611/02/20161812veolia energia-teplo-1/201652
33016003536172162Calmit s. r. o.Gaštanova 15811 04Bratislava11/02/201611/02/201657.82Calmit-kamenivo53
478191696935763469Slovak TelekomKaradžičova 10825 13Bratislava11/02/2016-115.04telekom-pevná sieť 1/201654
51610480236500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad12/02/201612/02/201647.95PVPS-zrážky olše 7455
51610480336500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad12/02/201612/02/2016245.77PVPS-vodné stočné olše 7456
51610480436500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad12/02/201612/02/2016198.71PVPS-vodné stočné olše 7557
51610480636500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad12/02/201612/02/201647.95PVPS-zrážky olše 7558
51610480536500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad12/02/201612/02/2016164.72PVPS-vodné stočné Školská 2A-9 b.j.59
51108535832550Magic Box Slovakia s.r.o.Trenčianska 47821 09Bratislava17/02/201617/02/201615.3magic box-požičovné-príbeh kmotra-r.201560
2201617149860TJ Lokomotva MargecanyOlše 507055 01Margecany17/02/201617/02/201682TJ lokomotva margecany-prepravn61
229009383144483767Vchodoslovensk energetika a.s.Mlynsk 31042 91Košice17/02/201617/02/2016785.9VSE-eletrina 1/2016-VO olše,obchodná 762
35201636860930PUCHALLA,SLVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice17/02/201617/02/2016168puchalla-právne služby 2/201663
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava17/02/201617/02/201651.56orange-mobilné služby64
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava17/02/201617/02/201610.92orange-mobilné služby65
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozská 6/A821 09Bratislava17/02/201617/02/201627orange-mobilné služby66
20160348285226ODPADservis s.r.o.Nemcovej 4040 01Košice22/02/201622/02/201680odpadservis-služby-ŽP-1/201667
2152314235908718RAABETrnavská cesta 84821 02Bratislava22/02/201622/02/201699Raabe-časopis Raabe68
101602336441309BIO ENERGO, s.r.o.Textilná 23034 01Ružomberok22/02/201622/02/20163194.54Bio energo-peletky69
16006747426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy24/02/201624/02/2016791.21Sigma-nradie -par.52a70
2161103680178454Slovensk ochrann zvzRastislavova 3821 08Bratislava25/02/201625/02/201614.28SOZA-poplatky MR71
54201637396196Krajčík RichardTrubin č.97966 23Lovcica - Trubin25/02/201625/02/2016130Krajčík-bezpečnostný projekt72
2016020611821973JurisDat-M.MedlenOndavská 8821 08Bratislava25/02/201626/01/201623JurisDat-predplatné Škola 201673
16061847778512Németh Miloš HAKADlh 815/5949 01Nitra29/02/201609/02/201680.44Nmeth-clip rmy74

Faktúry prijaté január 2016

Faktúry prijaté január 2016
Faktúra č.IČONázovUlicaPSČMestoPrijatáUhradenáSumaPopis1Popis2ObjednavkaZmluvaInterne_cislo
1201636157163Spolok šarišských šermiarov Sarusč.5082 12Kapušany08/01/201608/01/2016300Spolok šariš.šermiarov-vystúpenie1
301639005536391000DOXX-Stravn lstky,spol.s r.o.Klov 356010 01Žilina12/01/201612/01/2016733.2DOXX-stravn lstky2
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava19/01/201619/01/201627orange-mobilné služby3
970533635697270ORANGE Slovensko, a.s.Prievozsk 6/A821 09Bratislava19/01/201619/01/201675.21orange-mobilné služby4
32303836786080KAISER+KRAFT,s.r.o.Školská 3949 01Nitra19/01/201619/01/2016905.04Kaiser+kraft-vitríny-ŠÚ5
5201636860930PUCHALLA,SLVIK partners s.r.o.Kmeťová 24040 01Košice19/01/201619/01/2016168puchalla-právne služby-1/20166
120161030682917Dulovičová Mária Ing.Školská 102044 15Nižná Myšľa19/01/201619/01/2016250Dulovičová-znalecký posudok-TV 13 b.j.7
1510336691798BARRACUDA MOVIE s.r.o.Lamačská cesta 97834 03Bratislava19/01/201619/01/2016108Barracuda-požič.-Hacker,Lásky čas,Ninja8
16000647426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy22/01/201622/01/2016753.36sigma-nradie+pracovn oduv-par.52a9
16000747426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy22/01/201622/01/2016224.21sigma-pracovn odev-par.5410
16200100231666108IFOSOFT v. o. s.Sabinovsk 36080 01Prešov22/01/201639.6Ifosoft-programové vybavenie -pošta11
504150334331592503Poradca podnikateľa s.r.o010 01Žilina22/01/201622/01/201612.46PP-finančný spravodaj-doplatok 201512
275001255431364501ŽSR-OR KošiceKasrensk nmestie 11041 50Košice22/01/201626/01/2016347.69ŽSR-prenájom pozemku13
275001255031364501ŽSR-OR KošiceKasrensk nmestie 11041 50Košice22/01/201626/01/201650.26ŽSR-prenájom pozemku14
275001254631364501ŽSR-OR KošiceKasrensk nmestie 11041 50Košice22/01/201626/01/201657.44ŽSR-prenájom pozemku15
275001251631364501ŽSR-OR KošiceKasrensk nmestie 11041 50Košice22/01/201626/01/2016119.65ŽSR-prenájom pozemku16
201601136457167SOBWATER s.r.o.Slavkovsk 6054 01Levoča25/01/201626/01/2016115.92Sobwater-servis-kotolňa18
51610170136500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad26/01/201626/01/201657.52PVPS-vodné stočné partizánska 3019
51610170336500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad26/01/201626/01/2016207.44PVPS-vodné stočné zrážky-obchodná 620
51610170436500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad26/01/201626/01/2016179.38PVPS-vodné stočné zrážky-školská 221
51610170536500968Podtatransk vod.prev.spolHraničná 662/17058 89Poprad26/01/201626/01/2016781.58PVPS-vodné stočné zrážky-Jarná 5722
160020034670602BEN Banjamn JaniskaMalinova 49955 01Topoľčany26/01/201626/01/201651.8Janiska-batrie Panasonic AA23
20160395AJFA+AVIS s.r.o.Klemensova 34010 01Žilina29/01/201608/01/201649.5Ajfa-publikácia-čo má vedieť mzdová účt.24
5570021186162957IVESČs.armády 20041 18Košice29/01/201626/01/201625.09Ives-služby technickej podpory-matrika25

Vystavené objednávky za december 2016

Vystavené objednávky za december 2016
Obj.č.IČONázovUlicaPSČMestoVyhotovenáDodanáSumaZmluvaVybavujeFunkciaPopis1Obdobie: 2016, IFOsoft
115695301FS ČarnicaKežmarská 46040 11Košice01/12/201618/12/2016400Žoldáková IvetaFS Čarnica-vystúpenie-vianočný koncert
11633984905ELECTRONIC Bros.Cintornska 16053 42Krompachy01/12/201616/12/20161750.5Petrik Igor Ing.Starosta obceelectronic-fotoaparát+príslušenstvo
11744929234TRIK design s.r.o.Hlavn 13053 42Krompachy01/12/201616/12/2016850Petrik Igor Ing.Starosta obcetrik design-reprezentačné predmety
11834575057ADAM-Miloš JanočkoSlobody 33053 61Spišské Vlachy01/12/201616/12/2016291.9Petrik Igor Ing.Starosta obce / 118 16.12.16
11947426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy05/12/201620/12/2016150Hricko PavolSima plus-kladivo vŕtacie
12017329477AUTO-IMPEX spol.s r.o.Sadov 11052 01Spišská Nová Ves09/12/201621/12/2016Uličný VladimírAuto impex-servis Iveko
12147611928JM Creative s.r.o.Nov 347/41055 61Jaklovce09/12/201624/12/201619.5Žoldáková IvetaJM Creative-plagt Vianoce s smevom
12247213159IP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov09/12/201624/12/201636.82Petrik Igor Ing.Starosta obceIP-tech-reflektor-vojnov hroby
12344633131JuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica09/12/201618/12/2016300Žoldáková IvetaJumes-občerstvenie-vianočný koncert
12447426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy12/12/201627/12/201643.87Hricko Pavolsima plus-vysávač popola
12547426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy12/12/201627/12/201648.7Hricko Pavolsima plus-pracovný odev,žiarivky
12647476079JASTA EUROPA s.r.o.Nm.Slobody 22971 01Prievidza19/12/201631/12/2016450Petrik Igor Ing.Starosta obceJasta Europa-pyrotechnika-silvester
12736170291Zora-MIMEX servis,s.r.o.č.376049 51Brzotn19/12/201631/12/20161800Petrik Igor Ing.Starosta obceZora-mimex-lyžiaca rovnacia
12847213159IP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov19/12/201631/12/2016350Petrik Igor Ing.Starosta obceIP-tech-prenos signlu-KS
12940639606Jurko Slavkoč.156082 21Medzany19/12/201631/12/2016696Petrik Igor Ing.Starosta obceJurko-lyžica k belarus
13040639606Jurko Slavkoč.156082 21Medzany19/12/201631/12/2016348Hricko Pavoljurko-pneumatika-belarus
13146129464PKVK-stav,s.r.o.Zhradn 1343/5056 01Gelnica19/12/201603/01/2017150Hricko PavolPKVK-vmena vodomeru TJ
13236204617ARET spol.s r.o.Zhradn 10055 61Jaklovce19/12/201631/12/2016126Petrik Igor Ing.Starosta obceAret-rezivo-TJ
13344852576SMARTINFO s.r.o.č.239053 51Kluknava19/12/2016Petrik Igor Ing.Starosta obceSmartinfo-sprva webstrnky

Vystavené objednávky za november 2016

Vystavené objednávky za november 2016
ObjcIČONázovUlicaPSČMestoVyhotovenáDodanáSumaZmluvaVybavujeFunkciaPopis1Obdobie: 2016, IFOsoft
9941343867Marek Vozr-KominrstvoFričovce 86082 37Fričovce02/11/201617/11/2016354Hricko Pavolvozr-kontrola komnov
10047426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy02/11/201617/11/201658.58Hricko Pavolsima-hork,hadica
10147426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy02/11/201617/11/2016Hricko Pavolsima plus-oprava nrad
102397768UPJŠ KošiceŠrobárová 2041 80Košice09/11/201627/11/201670Hricko PavolUPJŠ-vystúpenie-adventný večer
10336210986Strojzvar BaP spol.s r.o.Nevdzov 3/1163040 01Košice09/11/201624/11/2016186Hricko Pavolstrojzvar-zvracie kukly
10447213159IP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov09/11/201624/11/201664.8Hricko Pavolip-tech-prijímač Amiko HD-JDS
10547426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy09/11/201624/11/201645.45Hricko Pavolsima-istič-ZD
10650272659NAL s.r.o.č.103055 51Veľký Folkmár09/11/201624/11/2016141.12Hricko PavolNAL-revízie-olše 74 a 75
10747193379Volt Elektro s.r.o.Bauerova 5040 23Košice18/11/201603/12/20161494.1Hricko Pavolvelt elektro-satelitný rozvod BD Školská
10832367333Novota Miroslav Ing.Hlinn 34055 01Margecany18/11/201603/12/2016300Hricko Pavolnovota-viamočné osvetlenie
10947213159IP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov21/11/201606/12/2016960Magda Jozef Ing.Ip-tech-kamerov systm
11047213159IP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov21/11/201606/12/20164545.54Magda Jozef Ing.ip-tech-kamerov systm
11117149860TJ Lokomotva MargecanyOlše 507055 01Margecany21/11/201626/11/201680Žoldáková IvetaTJ lokomtíva preprava-adventný večer
11247426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy21/11/201606/12/201688.12Hricko Pavolsima plus-skrutky a matice
11347426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy21/11/201606/12/201634.7Hricko Pavolsima plus-pracovný odev-kovaľ
11432368160Leitmančík Ivan-LEMAKORč.455055 63Helcmanovce22/11/201607/12/20161196Petrik Igor Ing.Starosta obceleitmančík-prisvietenie k fotoaparátu

Vystavené objednávky október 2016

Vystavené objednávky október 2016
Obj. č.IČONázovUlicaPSČMestoVyhotovenáDodanáSumaZmluvaVybavujeFunkciaPopis1Obdobie: 2016, IFOsoft
7348007234POEL plus s.r.o.Panelov 17040 01Košice03/10/2016Hricko Pavolpoel plus-revzie
7435763469Slovak Telekom a.s.Bajkalsk 28817 62Bratislava10/10/2016Magda Jozef Ing.telekom-vytýčenie
7535910739SPP-distribcia a.s.Mlynsk nivy 44/b825 11Bratislava10/10/2016Magda Jozef Ing.SPP-vytýčenie
7637797476Klub priateľov MaguryMichalsk 18060 01Kežmarok10/10/2016250Žoldáková IvetaKlub priateľov Magury-preprava
7736413186GASTROLUX,s.r.o.Bytčická 72010 01Žilina10/10/2016750Uličný Vladimírgastrolux-chladnička
7862302388PROMOS ALFA s.r.o.Delnick 51735 64Havířov - Suchá10/10/201625/10/2016508.35Žoldáková Ivetapromos alfa-ohrievače jedla
7942074461Varga JozefJarmočná 380/9094 31Hanušovce n/T.10/10/201615/10/2016700Žoldáková IvetaVarga-Jožko-jožka-FS Vargovčan+rozprávač
8036194981LEMAKOR,spol.s.r.o.č.13055 62Prakovce10/10/201615/10/20161150Petrik Igor Ing.Starosta obceLemakor-inštalácia pódia-fajnoty
8132368160Leitmančík Ivan-LEMAKORč.455055 63Helcmanovce10/10/201615/10/2016300Žoldáková IvetaLeitmančík-ozvučenie-fajnoty
82355463328Základná škola s MŠ055 01Margecany10/10/201615/10/2016420Žoldáková Ivetazš-strava-fanoty
8345633681BD Plus, s.r.o.Maurerova 11053 42Krompachy10/10/20161190Petrik Igor Ing.Starosta obceBD plus-prenájom konštrukcie-fajnoty
8447426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy10/10/20161000Petrik Igor Ing.Starosta obceSima plus-prenosné zastrešenie-fajnoty
8532368160Leitmančík Ivan-LEMAKORč.455055 63Helcmanovce10/10/2016500Petrik Igor Ing.Starosta obceLeitmančík-ozvučenie-ulička remesiel
8647426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy10/10/201625/10/2016117.56Hricko Pavolsima plus-pracovné odevy-kráľ,kaľavský
8747426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy10/10/20165235.89Magda Jozef Ing.sima plus-sporák,umývačka-sála
8842324173Strážcovia pravýchPrešovská 22055 01Margecany10/10/2016150Žoldáková IvetaStrážcia pokladov-materiál-ulička remesi
89352454Mestsk kultrne centrumRadničné námestie 4052 01Spišská Nová Ves10/10/2016350Žoldáková IvetaMKC-vystúpenie Čačina-fajnoty
9044929234TRIK design s.r.o.Hlavn 13053 42Krompachy10/10/2016980.5Petrik Igor Ing.Starosta obceTrik design-propagcia-fajnoty
9147426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy10/10/2016127.08Hricko Pavolsima plus-náradie+prac.odevy-par.52 AČ
9247426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy13/10/201628/10/201690.4Hricko Pavolsima plus-hygienick potreby
9334575057ADAM-Miloš JanočkoSlobody 33053 61Spišské Vlachy13/10/20161190.7Petrik Igor Ing.Starosta obceadam-janečko-kalendáre-fajnoty
9444929234TRIK design s.r.o.Hlavn 13053 42Krompachy13/10/201628/10/201680Petrik Igor Ing.Starosta obcetrik design-tabuľa-rolová huta
9544633131JuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica13/10/201615/10/2016180Petrik Igor Ing.Starosta obcejumes-občerstvenie-fajnoty
9640359689Zábojník ŠtefanLevočská 64053 01Harichovce19/10/201631/10/20163840Petrik Igor Ing.Starosta obceZbojnk-urnov komplet
9710739254MOVYROB-Ing.Miroslav MularčíkŽelezničiarska 4080 01Prešov19/10/201603/11/201621.8Hricko Pavolmovyrob-svorky-verejn osvetlenie
9847426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy26/10/201610/11/201624.18Hricko Pavolsima plus-schodiskový automat-olše 74

vystavené objednávky september 2016

vystavené objednávky september 2016
Obj.čIČONázovUlicaPSČMestoVyhotovenáDodanáSumaVybavujeFunkciaPopis1Obdobie: 2016, IFOsoft
6847426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy09/14/201609/29/2016229Hricko Pavolsima-vysávač na lístie
6936441309BIO ENERGO,s.r.o.Textiln 23034 01Ružomberok09/26/2016Magda Jozef Ing.Bio energo-peletky
7040443001Tth JozefĽ.Štúra 14045 01Moldava nad Bodvou09/26/201610/11/2016114Magda Jozef Ing.Tóth-džbány-sála
7147485353UDERMAN s.r.o.Na Kameni 385/5086 41Raslavice09/28/201610/13/2016430Magda Jozef Ing.uderman-nožnicové stany
7236580325db solutions s.r.o.Poštová 2053 42Krompachy09/30/201610/15/201657.6Magda Jozef Ing.db solutions-eset smart security-2PC

vystavené objednávky august 2016

vystavené objednávky august 2016
Obj. čIČONázovUlicaPSČMestoVyhotovenáDodanáSumaVybavujeFunkciaPopis1Obdobie: 2016, IFOsoft
5947426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy01/08/201608/16/201652.3Petrik Igor Ing.Starosta obcesima plus-pracovn odevy-par.54
6047426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy01/08/201608/16/201628.66Hricko PavolSima plus-silon do kosačky
6141827449Marcela Kavalkov FaturovNižná Korňa č.501023 21Korňa16/08/20162103.12Magda Jozef Ing.Futurov FIRE system-mater.zabez. DHZO
6233851719Valkoššák JozefLetn 80/73052 01Spišská Nová Ves16/08/20162494.88Magda Jozef Ing.Valkoššák-ozvučenie
63ŽSR, OR KošiceKollrov 10040 02Košice22/08/2016Magda Jozef Ing.ŽSR-vytýčenie podzemného vedenia
6435556897Klub Capoeira Oxumare KošiceJužná trieda 13040 01Košice22/08/2016200Žoldáková IvetaKlub Capoeira-vystpenie skupiny
6547426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy22/08/2016351.96Hricko PavolSima plus-materiál AČ
6636254118Edu Work s.r.o.SNP 754/3905 01Senica22/08/201609/06/2016256.5Hricko Pavoledu work-reproduktory -MR
6737707591Drevovýroba-František JánošŠtúrová 40053 42Krompachy22/08/201609/19/20161037.9Magda Jozef Ing.Janoš-podávacie okno-sála

Vystavené objednávky za júl 2016

Vystavené objednávky za júl 2016
Obj.č.IČONázovUlicaPSČMestoVyhotovenáDodanáSumaVybavujeFunkciaPopis1Obdobie: 2016, IFOsoft
4736992747Ing.Peter LehotskDemnovsk cesta 4031 01Liptovský Mikuláš06/07/201609/07/20161000Petrik Igor Ing.Starosta obceLehotsk-vystpenie-Dni obce
4836515001NAJ, s.r.o.Nová Ľubovňa 1065 11Nová Ľubovňa06/07/201609/07/2016190Petrik Igor Ing.Starosta obceNaj-ľudový rozprávač-dni obce
4946461493Gavlák MatúšRzusov 2675/9058 01Poprad06/07/201609/07/2016100Petrik Igor Ing.Starosta obceGavlk-moderovanie-dni obce
5032368160Leitmančík Ivan-LEMAKORč.455055 63Helcmanovce06/07/201609/07/20161000Petrik Igor Ing.Starosta obcelemakor-prenjom pdia
5133851719Valkoššák JozefLetn 80/73052 01Spišská Nová Ves06/07/201609/07/2016700Petrik Igor Ing.Starosta obcevalkoššák-ozvučenie-dni obce
5247426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11/07/201626/07/201675.11Vojtek ViliamSima plus-pracovn odev-DS
5347426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11/07/201626/07/2016407.7Vojtek Viliamsima plus-pracovn odev-MOS
5446595104AB Basic Company s.r.o.Hlavn 29/1382056 01Gelnica11/07/201626/07/201683.7Vojtek ViliamAB Basic-materil VO
5547213159IP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov12/07/201627/07/2016152.76Petrik Igor Ing.Starosta obceIP-tech-prijímač,parabola-starosta obce
5630275075Klein MarinDlh 284/27055 01Margecany12/07/201627/07/2016600Petrik Igor Ing.Starosta obceKlein-elektro dokumentácia-kuchyňa
5747426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy19/07/201603/08/201698.08Machilová Oľga Ing.sima plus-hygienick potreby
5836600971MAPOX s.r.o.Partiznska 30055 01Margecany19/07/201603/08/2016796Petrik Igor Ing.Starosta obcemapox-drez-rekonštrukcia sály

Vystavené objednávky za jún 2016

Vystavené objednávky za jún 2016
Obj.č.IČONázovUlicaPSČMestoVyhotovenáaDodanáaSumaZmluvaVybavujeFunkciaPopis1Obdobie: 2016, IFOsoft
3831676596Compeko Trend s.r.o.Štefánikovo námestie 6052 01Spišská Nová Ves01/06/201699.6Petrik Igor Ing.Starosta obceCompeko trend-pevn disk
3947426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy01/06/201616/06/2016500Vojtek ViliamSima plus-materiál dielňa+rampa
4037707591Drevovýroba-František JánošŠtúrová 40053 42Krompachy01/06/20161040Vojtek ViliamJanoš-drevovýroba-materiál-sála
4146129464PKVK-stav,s.r.o.Zhradn 1343/5056 01Gelnica01/06/20162495.57Vojtek ViliamPKVK-materil-sla
4235808705KOVOTYP s.r.o.Ľanová 8821 01Bratislava01/06/2016480.9Machilová Oľga Ing.Kovotyp-šatňové lavičky
4347426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy06/06/201612.8Vojtek ViliamSima plus-pracovn odevy-par.52a
4446498702BLARO,s.r.o.Werferova 1040 11Košice 1106/06/2016280Machilová Oľga Ing.Blaro-ceny-koniec škols.roka
4547426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy06/06/201672Petrik Igor Ing.Starosta obceSima plus-okno-PZ
4647426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy20/06/20161294.92Vojtek ViliamSima plus-kompresor

Vystavené objednávky máj 2016

Vystavené objednávky máj 2016
Obj. čIČONázovUlicaPSČMestoVyhotovenáDodanaSumaZmluvaVybavujeFunkciaPopis1Obdobie: 2016, IFOsoft
3347426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy02/05/201667.4Vojtek ViliamSima-hygienock potreby-sla
3447426136SIMA plus Krompachy,s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy09/05/201636.38Vojtek Viliamsima-pracovn odevy-par.52a
3535357223Toronsk Robert Ing.-RevotexPri Sdlisku 6040 18Košice09/05/2016120Vojtek ViliamToronský-odborná skúška-plošina
3646301259STAVOTERM Košice, s.r.o.Námestie Budovateľov 695/5045 01Moldava nad Bodvou09/05/20163001.74Vojtek ViliamStavoterm-materiál-rekonštrukcia sála
3730372704Farkaš Tibor-BELIVIEVinohrady 992/5952 01Vrble16/05/2016570Vojtek ViliamFarkaš-obrusy-sála

Vystavené objednávky apríl 2016

Vystavené objednávky apríl 2016
Obj. čIČONázovUlicaPSČMestoVyhotovenáDodanáSumaZmluvaVybavujeFunkciaPopis1Obdobie: 2016, IFOsoft
2631348262Wolters KluwerMlynsk nivy 48821 09Bratislava 204/04/20168.62Machilová Oľga Ing.Wolters Kluwer-publikácia-odmeňovanie
2737191829Lichvr Vladimr Ing., PhDč.294018 52Prusk04/04/201660Vojtek ViliamLichvár-školenie-právo prednostnej jazdy
2844633131JuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica15/04/201624/04/2016105Žoldáková IvetaJuMes-strava-Beh na Roháčku
2945402752TRIPA,s.r.o.Slovensk 71056 01Gelnica27/04/2016Vojtek ViliamTripa-dlažba,obrubníky-cintorín
3046458808BM MEDIA-Ing.Martin Balូubovnianska 3155/1851 07Bratislava29/04/201614/05/20166Žoldáková IvetaBM MEDIA-nramky glowstick-SNP
3147213159IP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov29/04/201614/05/2016Vojtek ViliamIP-tech-kabeláž-JDS,paraboly-Olše 74,75
3231676596Compeko Trend s.r.o.Štefánikovo námestie 6052 01Spišská Nová Ves29/04/201614/05/201672Machilová Oľga Ing.compeko-trend-pevn disk-notebook

Vystavené objednávky marec 2016

Vystavené objednávky marec 2016
Obj. čIČONázovUlicaPSČMestoVyhotovenáDodanáSumaZmluvaPopis1Obdobie: 2016, IFOsoft
2043858376Regionálna poradenská spoloč.,a.s.Skuteckho 12974 01Bansk Bystrica02/03/2016660Region.porad.spoloč--konzultácie-ŽoNFP
2147426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy07/03/201622/03/201657.72sigma-pracovn odev-par.54
2240639606Jurko Slavkoč.156082 21Medzany07/03/201622/03/201651.97menič napätia-traktor belarus
2336631124Slovenská pošta, a.s.975 99Bansk Bystrica07/03/2016slov.pošta-poukážky
2447426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy14/03/201629/03/2016sigma-opravy vŕtačiek
2547426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy22/03/20165702,83Sigma-rekonštrukcia-sála

Vystavené objednávky február 2016

Vystavené objednávky február 2016
Obj. č.IČONázovUlicaPSČMestoVystavenáDodanáSumaZmluvaPopis1Obdobie: 2016, IFOsoft
1536441309BIO ENERGO,s.r.o.Textilná 23034 01Ružomberok18/02/201628/02/2016Bio energia-peletky
1647426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy18/02/2016800sigma-nradie-par.52a
1737396196Krajčík RichardTrubin č.97966 23Lovcica - Trubin18/02/2016130Krajčík-bezpečnostný projekt
1847778512Németh Miloš HAKADlhá 815/5949 01Nitra18/02/201604/03/201675.46Nmeth-clip rmy
1947213159IP-tech s.r.o.č.358055 52Kojšov18/02/201604/03/201660ip-tech-konvertor-olše 74,75-satelit

Vystavené objednávky január 2016

Vystavené objednávky január 2016
Obj. č.IČONázovUlicaPSČMestoVystavenáDodanáSumaZmluvaPopis1Obdobie: 2016, IFOsoft
11030682917Dulovičová Mária Ing.Školská 102044 15Nižná Myšľa04/01/2016250Dulovičová-znalecký posudok-13 b.j.
236391000DOXX-Stravn lstky,spol.s r.o.Klov 356010 01Žilina04/01/201619/01/2016733.2Doxx-stravn lstky
336786080KAISER+KRAFT,s.r.o.Školská 3949 01Nitra04/01/201619/01/2016905.04kaiser+kraft-vitrny
431666108IFOSOFT v. o. s.Sabinovsk 36080 01Prešov04/01/201619/01/201639.6ifosoft-programové vybavenie-pošta
547426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy07/01/201622/012/2016753.4sigma-nradie+pracov.odevy-par.52a
647426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy07/01/201622/01/2016224.2sigma-pracovn odevy-par.54
736457167SOBWATER s.r.o.Slavkovsk 6054 01Levoča08/01/201623/01/2016sobwater-servis-kotolňa
834670602BEN Banjamn JaniskaMalinova 49955 01Topoľčany11/01/201626/01/201646.8Janiska-batrie
947426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11/01/2016650sigma-materil-schody Oc
1047426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy11/01/2016220.68sigma-materil-wc sla
1144633131JuMes s.r.o.Športová 1294/26056 01Gelnica22/01/2016130.56jumes-pohre-sla
1247426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy22/01/201602/06/2016124.46sigma-hygienick potreby-sla
1347426136SIGMA plus I, s.r.o.Maurerova 13053 42Krompachy22/01/2016100sigma-oprava zváračky
1434605045Špitz Rastislavč. 314055 63Helcmanovce25/01/201602/09/201670špitz-adresný bod-zberný dvor

oficiálna stránka obce