CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA V GELNICI

CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA, Slovenská 56, 056 01 Gelnica, tel. 053 / 482 16 74, e-mail: sppgelnica@stonline.sk, www.csppke.sk

Oznam

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) v Gelnici je elokované zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, ktoré vzniklo 1.1.2006 v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. Z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmenou a doplnením niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 130 a §161, ods. 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. poskytuje komplexnú špeciálnopedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálnopedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnostia sociálnu integráciu.

Spolupracuje s rodičmi alebo zákonnými zástupcami, pedagógmi, odborníkmi z iných inštitúcií, ktorí participujú na komplexnej špeciálnopedagogickej a rehabilitačnej starostlivosti o deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Sme tu pre deti

  • so zdravotným postihnutím – telesne, sluchové, zrakové postihnutie, mentálne postihnutie, narušená komunikačná schopnosť, pervazívne vývinové poruchy – autizmus, Aspergerov syndróm
  • s poruchami učenia – dyslexia (porucha čítania), dysgrafia (porucha písania), dysortografia (porucha pravopisu), dyskalkúlia (porucha počítania),
  • s poruchami správania - ADHD (hyperkinetický syndróm), ADD (porucha pozornosti),
  • s poruchami reči – s oneskoreným vývinom reči dyslália (nesprávna výslovnosť hlások), surdomutizmus, balbuties (zajakavosť).

Okrem starostlivosti o detských klientov poskytujeme poradenské, konzultačné a metodické služby aj zákonným zástupcom dieťaťa, pedagógom, výchovným poradcom, vychovávateľom, riaditeľom škôl a školských zariadení.

Všetky naše služby poskytujeme bezplatne

  • ambulantne v našom CŠPP Gelnica,
  • počas návštev v prostredí, v ktorom sa dieťa vzdeláva,
  • počas návštev v prostredí, v ktorom dieťa žije (domov, detský domov).

Odborný tím zamestnancov CŠPP Gelnica:

Mgr. Janka Perhačová – vedúca elokovaného pracoviska, špeciálny pedagóg, psychopéd, logopéd, somatopéd

Mgr. Andrea Kandrová – logopéd

Mgr. Viktória Hritzová – špeciálny pedagóg, psychopéd, logopéd

Mgr. Marián Zimmermann – psychológ

Naše CŠPP nájdete tu: Elokované pracovisko CŠPP, Slovenská 56, 056 01 GelnicaTel.č.: 053 / 482 16 74e-mail: sppgelnica@stonline.sk, www.csppke.sk

Zaujalo vás to? Zdieľajte: