Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 
Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves

v súlade s ustanovením § 21 písm. n) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E
čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

na lesných pozemkoch v územnom obvode okresu Spišská Nová Ves a Gelnica od 16. marca 2012 až do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch z a k a z u j e najmä :

 • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
 • používať otvorený oheň,
 • zakladať alebo udržiavať ohne.

Obzvlášť je potrebné dodržiavať ustanovenia zakazujúce vypaľovanie porastov bylín, krov a stromov.

Vlastníci, správcovia, alebo obhospodarovatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b) a podľa § 14 ods. 1 písm. n) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä :

 • zabezpečovať v lesoch v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracovať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo určením vyhliadkových terénnych miest a hliadky vybaviť telekomunikačným zariadením na oznámenie vzniku požiaru,
 • zabezpečovať na dostupnom mieste potrebné množstvo protipožiarneho náradia v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu,
 • prijímať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesa s výskytom plošného poškodenia lesného porastu živelnou pohromou, zamerané na :
 1. urýchlené odstraňovanie dreva poškodeného škodlivým abiotickým činiteľom do vzdialenosti 30 m od stavieb a vodných zdrojov vhodných na hasenie požiarov,
 2. vytváranie protipožiarnych rozčleňovacích pásov a priesekov na rozdelenie plochy postihnutej živelnou pohromou na plochy s rozlohou najviac 10 ha,
 3. vyčlenenie plôch na sústreďovanie zvyškov po ťažbe určenej na ďalšie spracovanie s celoobvodovým ochranným pásom so šírkou najmenej 10 m, z ktorej je odstránený horľavý materiál,
 • zabezpečiť, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg,
 • zdržať sa v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru spaľovania, na ktoré bol okresným riaditeľstvom HaZZ vydaný súhlas, ak je pre danú lokalitu vyhlásený 4. a 5. ( vysoký a veľmi vysoký ) stupeň požiarneho nebezpečenstva podľa webovej stránky Slovenského hydrometeorologického ústavu: www.shmu.sk/index požiarneho nebezpečenstva. Pri vyhlásenom 3. stupni ( stredne požiarne nebezpečenstvo ) je možné povolené spaľovanie vykonávať v obmedzenej forme / iba na vhodných stanovištiach m- vlhký, slabý/riedky bylinný kryt, mala svahovitosť terénu a pod.) pri dodržaní podmienok ustanovených v rozhodnutí okresného riaditeľstva HaZZ, ktorým súhlasilo so spaľovaním.

Č.p.: ORHZ-SN1-227 -004/2012 Spišská Nová Ves 16.3.2012

mjr. Mgr. Martin V O Z Á R v. r.

riaditeľ

Okresného riaditeľstva
HaZZ v Spišskej Novej Vsi

Zaujalo vás to? Zdieľajte: