Všetky príspevky Gabriela Staržecová

oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Margecany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 8.3.2019 sa začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, a to 2 ks borovice lesnej – na pozemku:  parcela č. 128/78 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Rolova Huta. Pokračovať na oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Margecany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 7.1.2019 sa začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, a to 2 ks hraba obyčajného, 4 ks borovice lesnej a 1 ks duba zimného – na pozemku:  parcela č. 128/114 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Rolova Huta. Pokračovať na OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Margecany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 7.1.2019 sa začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, a to 1 ks borovice lesnej – na pozemku:  parcela č. 128/174 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Rolova Huta. Pokračovať na OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN

Zaujalo vás to? Zdieľajte: