AKO BUDEME PLATIŤ

OBEC MARGECANY, AKO SPRÁVCA DANE, OZNAMUJE OBČANOM, ŽE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ A MIESTNY POPLATOK ZA VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZAČNE VYBERAŤ AŽ PO DORUČENÍ PLATOBNÝCH VÝMEROV DAŇOVNÍKOM – najskôr od 1. februára 2011

PLATIŤ DANE A MIESTNY POPLATOK BUDETE NA ZÁKLADE právoplatných PLATOBNÝCH VÝMEROV

 • DO POKLADNE OBCE MARGECANY – PRESŤAHOVANÁ NA PRÍZEMIE č. d. 104, / vedľa matriky / – preukážete sa platobným výmerom, alebo:
 • PRÍKAZOM NA ÚHRADU č..účtu DEXIA banka Slovensko a.s., pobočka Spišská Nová Ves, číslo účtu : 3457448001/5600, kód banky : 5600, variabilný symbol: číslo Platobného výmeru /posledné trojčíslie PV je zhodné s vašim súpisným číslom nehnuteľnosti – rodinného domu, bytového domu, chaty/, alebo:
 • POŠTOVÝM PEŇAŽNÝM POUKAZOM – U s platením NA POŠTE.

KEDY BUDEME PLATIŤ

 • správca dane začne vyberať daň od 1. februára 2011 na základe platobných výmerov, ktoré doručí daňovníkom postupne,
 • ak sú v platobnom výmere nejaké nejasnosti, chyby alebo nesprávne údaje, daňovník má právo do 15 dní sa odvolať,
 • platobný výmer nadobúda právoplatnosť 15. dňom, ak sa voči nemu daňovník neodvolá, povinnosť zaplatiť daň je do 15 dní od právoplatnosti.

KOĽKO BUDEME PLATIŤ

 1. DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ SA NEMENÍ.
 2. KOMUNÁLNY ODPAD SA ZVYŠUJE o 0,50 € z 11,50 € na 12,00 €/osobu/rok – 361,51 Sk/ osobu/rok

Úľava vo výške 50 % z poplatku za komunálny odpad sa prizná:

 • DETI DO 6 ROKOV,
 • ŠTUDENTI na internáte,
 • ZŤP,
 • OBČANIA NAD 70 rokov.

Daň za psa

DAŇ ZA PSA SA NEMENÍ – 5,-EURO/ks/rok

DAŇ ZA PSA SA VYRÚBI PLATOBNÝM VÝMEROM len prvýkrát pri nahlásení nového psa, v ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za psa splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia

– variabilný symbol je : číslo roka 2011 + číslo 120 + číslo súpisné 356

/príklad: bývate na Hôrke 356 a máte psa, variabilný symbol je 2011120356, posledné trojčíslie je vaše súpisné číslo domu, ak je jednociferné, napr. 9, píšete VS : 009/

HLÁSENIE ZMIEN do 31.januára 2011

Ak ste v roku 2010 mali nejakú zmenu, ktorá má vplyv na vyrúbenie dane, alebo miestneho poplatku za komunálny odpad /ak ste kúpili, predali, darovali, dedili, postavili, pristavili, nadstavili, zmenili bydlisko prechodným pobytom … /, túto zmenu nahláste do 31.januára 2011 správcovi dane. Akékoľvek rozdiely, alebo nesprávne údaje v platobných výmeroch, oznámte a konzultujte do 15 dní od prevzatia PV so správcom dane. Pri platení do pokladne správcu sa preukážte platobným výmerom, urýchlite tak výber daní.

Ing. Kováčová

Zaujalo vás to? Zdieľajte: