Ako budeme platiť v roku 2013

Obec Margecany ako správca dane oznamuje občanom, že daň z nehnuteľností, daň za psa a miestny poplatok za vývoz komunálneho odpadu začne vyberať až po doručení rozhodnutí daňovníkom – najskôr od 1. februára 2013.

PLATIŤ DANE A MIESTNY POPLATOK BUDETE NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA

– DO POKLADNE OBCE MARGECANY / Ing.Kováčová , č.d. 104 /

alebo:

– PRÍKAZOM NA ÚHRADU Prima banka Slovensko a.s., pobočka Spišská Nová Ves,  číslo účtu : 3457448001/5600, variabilný symbol: číslo Rozhodnutia

/posledné trojčíslie PV je zhodné s vašim súpisným číslom nehnuteľnosti – rodinného domu, bytového domu, chaty/

alebo :

– POŠTOVÝM PEŇAŽNÝM POUKAZOM NA ÚČET – s platením NA POŠTE

KEDY BUDEME PLATIŤ

 • najskôr od 1. februára 2013,
 • až po doručení rozhodnutia,
 • rozhodnutia bude obec doručovať daňovníkom postupne podľa ulíc – počkajte na doručenie,
 • do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia, dane a poplatok uhradíte.

KOĽKO BUDEME PLATIŤ

1. DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

 • novelou zákona bolo zlúčených 9 druhov pozemkov na 5 druhov, a preto sa niektoré druhy pozemkov museli zlúčiť – v prospech nižšej sadzby,
 • všetky sadzby stavieb i samotné druhy stavieb zostávajú na úrovni roku 2012,
 • daň z bytov ostáva na úrovni r. 2012.

2. KOMUNÁLNY ODPAD SA ZVYŠUJE

NA 13,50 € / osobu / rok

 Úľavy zostávajú : 50 %

 • DETI DO 6 ROKOV,
 • ŠTUDENTI na internáte,
 • ZŤP,
 • OBČANIA NAD 70 rokov.

3. DAŇ ZA PSA ZOSTÁVA 7,50 €/psa/rok

Rolova, Samota a domy v Bystrom – v extraviláne majú sadzbu 3,75 €

DAŇ ZA PSA – bude súčasťou rozhodnutia a bude splatná do termínu uvedenom v rozhodnutí

HLÁSENIE ZMIEN do 31. januára 2013

Ak ste v roku 2012 mali nejakú zmenu, ktorá má vplyv na vyrubenie dane alebo miestneho poplatku za komunálny odpad /ak ste kúpili, predali, darovali, dedili, postavili, pristavili, nadstavili, zmenili bydlisko prechodným pobytom … /, túto zmenu nahláste najneskoršie do 31.januára 2013 správcovi dane.

Zmeny je potrebné hlásiť aj ohľadom psov.

Novelou zákona sa zmenili tlačivá na priznanie daní daňovníkom, ale vypisujú ho len tí daňovníci, ktorí mali vyššie uvedené zmeny.

Akékoľvek rozdiely alebo nesprávne údaje v rozhodnutí, oznámte a konzultujte do 15 dní od prevzatia rozhodnutia so správcom dane.

Pri platení do pokladne správcu sa preukážte rozhodnutím, urýchlite tak výber daní.

Ing. Kováčová

Zaujalo vás to? Zdieľajte: