Ako budeme platiť miestne dane v roku 2012

AKO BUDEME PLATIŤ

OBEC MARGECANY, AKO SPRÁVCA DANE, OZNAMUJE OBČANOM, ŽE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ A MIESTNY POPLATOK ZA VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZAČNE VYBERAŤ AŽ PO DORUČENÍ PLATOBNÝCH VÝMEROV DAŇOVNÍKOM – najskôr od 1. februára 2012.

PLATIŤ DANE A MIESTNY POPLATOK BUDETE NA ZÁKLADE PLATOBNÝCH VÝMEROV DO POKLADNE OBCE MARGECANY / Ing.Kováčová , č.d. 104 /

alebo PRÍKAZOM NA ÚHRADU na č.účtu DEXIA banka Slovensko a.s., pobočka Spišská Nová Ves, číslo účtu : 3457448001/5600, kód banky : 5600, variabilný symbol : číslo Platobného výmeru / posledné trojčíslie PV je zhodné s vašim súpisným číslom nehnuteľnosti – rodinného domu, bytového domu, chaty /

alebo POŠTOVÝM PEŇAŽNÝM POUKAZOM NA ÚČET – s platením NA POŠTE

KEDY BUDEME PLATIŤ

 • od 1. februára 2012,
 • až po doručení platobného výmeru – PV,
 • platobné výmery bude obec doručovať daňovníkom postupne podľa ulíc – p o č k a j t e    si na PV,
 • do 15 dní od právoplatnosti PV – daň a poplatok uhradíte.

KOĽKO BUDEME PLATIŤ

1. DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

 • Všetky druhy pozemkov sa zvyšujú o 10 %,
 • všetky druhy stavieb sa upravujú podľa vyveseného Dotatku č. 2 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady z. 1.12.2009, najnižšie zvýšenie majú stavby na bývanie a najvyššie rekreačné chaty a priemyselné stavby,
 • priemerné zvýšenie dane o 15 % majú byty.

2. KOMUNÁLNY ODPAD SA NEMENÍ

Poplatok ostáva 12,00 € na osobu a rok

Úľavy zostávajú vo výške 50 % z výšky poplatku pre tieto skupiny obyvateľov:

 • DETI DO 6 ROKOV,
 • ŠTUDENTI na internáte,
 • ZŤP,
 • OBČANIA NAD 70 rokov.

3. DAŇ ZA PSA SA ZVYŠUJE z 5,-€ na 7,50 -€

Rolová, Samota a domy v Bystrom – v extraviláne majú sadzbu 3,75 €

DAŇ ZA PSA SA VYRÚBI PLATOBNÝM VÝMEROM len prvýkrát pri nahlásení nového psa, v ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za psa splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia

HLÁSENIE ZMIEN do 31.januára 2012

Ak ste v roku 2011 mali nejakú zmenu, ktorá má vplyv na vyrúbenie dane, alebo miestneho poplatku za komunálny odpad / ak ste kúpili, predali, darovali, dedili, postavili, pristavili, nadstavili, zmenili bydlisko prechodným pobytom … /, túto zmenu nahláste do 31.januára 2012 správcovi dane.

Akékoľvek rozdiely, alebo nesprávne údaje v platobných výmeroch, oznámte a konzultujte do 15 dní od prevzatia PV so správcom dane.

Pri platení do pokladne správcu sa preukážte platobným výmerom, urýchlite tak výber daní.

Ing. Kováčová

Zaujalo vás to? Zdieľajte: