oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Margecany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 30.11.2021 sa začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, a to 15 ks borovice lesnej , 3 ks hrabu obyčajného a 1 ks duba letného na pozemkoch:  parcela CKN 128/259, 128/260  druh pozemku ostatná plocha a parcela CKN 128/98 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Rolova Huta. Pokračovať na oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Mikuláš príde k Vášmu domu 5. 12. 2021 od 15.30 h.

Milé deti, aj tento rok príde Mikuláš až k Vám, čakajte ho pred Vašim domom. 5. 12. 2021 bude prechádzať našou obcou v hasičskom aute a rozdávať malé darčeky.  Začne o 15.30 h a jeho trasa našimi ulicami bude v tomto poradí:

Samota, Požiarnická, Partizánska, Hôrka, Rolová Huta /deti nech čakajú pred lodenicou/, Prešovská, Olše, Bystrá a tak budú nasledovať všetky ostatné ulice v Margecanoch.

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Očkovanie v Margecanoch

Mobilná očkovacia služba KSK ponúka možnosť očkovať obyvateľov našej obce 10. decembra 2021 v prístavbe Obecného úradu v Margecanoch. Očkovať sa bude vakcínou
Janssen od spoločnosti Johnson&Johnson /prvá dávka/ a Pfizer/Biontech /prvá, druhá a tretia dávka/. Očkovanie treťou dávkou bude určené pre osoby nad 18 rokov, najskôr 6 mesiacov od druhej dávky. 

Záujemcovia o očkovanie sa môžu prihlásiť do štvrtku 25.11.2021 na tel.č. 0918 766 179 u p. Maťašovskej. 

K nahláseniu je potrebné uviesť o akú dávku a vakcínu máte záujem, svoj telef. kontakt a adresu, presný časový harmonogram očkovania Vám telefonicky oznámime.
Zaujalo vás to? Zdieľajte:

OZNÁMENIE o začatí územného konania verejnou vyhláškou – líniová stavba „DF O2_Optické pripojenie GLMAR a GL_MRG“

OBEC  MARGECANY, stavebný úrad

Číslo: 784/2021/ÚK-VV     

V Margecanoch, 11.11.2021

O Z N Á M E N I E

o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov

v e r e j n o u     v y h l á š k o u.

Obec Margecany, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,

o z n a m u j e

 občanom a právnickým osobám obce Margecany, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 03. 11. 2021 podala spoločnosť – Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, na tunajšom stavebnom úrade návrh  na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „DF O2_Optické pripojenie GLMAR a GL_MRG, na pozemkoch viacerých parciel v kat. území Margecany tak, ako je trasa stavby zakreslená v situácii osadenia stavby, spracovanej na podklade katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu tejto verejnej vyhlášky. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. Pokračovať na OZNÁMENIE o začatí územného konania verejnou vyhláškou – líniová stavba „DF O2_Optické pripojenie GLMAR a GL_MRG“

Zaujalo vás to? Zdieľajte: